Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stöd uppropet – för barnens skull!

Opinion · Publicerad 00:00, 18 maj 2012

Världen idag presenterar i dag delar av det upprop som har lanserats och undertecknats av en rad organisationsföreträdare, samfundsledare, politiker och enskilda personer i Sverige.
Uppropet rör föräldrars rättigheter att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn i enlighet med sin religiösa och filosofiska övertygelse och om­nämner också barnens rättigheter. Barnen har enligt
FN:s Barnkonvention rätt till både fysisk, psykisk, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling på ett sådant sätt att de förbereds för ett självständigt liv i ett fritt samhälle. Men för att barn och föräldrar i Sverige ska kunna garanteras de rättigheter som följer av de internationella konventionerna och deklarationerna om mänskliga rättigheter, krävs en hel del förändringar.

Enligt den nya skollagen får inte längre konfessionella inslag förekomma i undervisningen och utbildningen vid offentliga skolor. Detta innebär att den långa, historiska traditionen av skolgudstjänster i kyrkan med bön, välsignelse och bibelläsning har brutits, för att ersättas av en helt sekulärt präglad avslutning, trots mängder av protester från både föräldrar och barn.
Den nya skollagen begränsar också kraftigt de kristna skolornas rättigheter att erbjuda en kristen skolverksamhet. Ett flertal kristna skolor har nekats tillstånd att utöka sin verksamhet med hänvisning till kristna inslag i stadgar, undervisning och utbildning. Skolinspektionen vill till och med förbjuda uppmaningar till medmänsklighet och empati som har hänvisningar till bibliska principer som den gyllene regeln, i skolornas likabehandlingsplan. Tillämpningen av den nya skollagen står emellertid i klar strid mot Europakonventionen och rättspraxis från Europadomstolen.

Samtidigt som Skolverket och Skolinspektionen kräver utrensning av alla kristna inslag, alltifrån schemalagd morgonbön på kristna skolor till prästens välsignelse på en kommunal skolas sommarlovsgudstjänst, har RFSU fått fritt tillträde till att undervisa barnen i sexualkunskap på svenska skolor. Här gäller inte längre kraven på allsidighet, saklighet och objektivitet i undervisningen. Enligt propositionen till den nya skollagen ska en förtroendefull och fungerande dialog mellan skolan och barnens föräldrar säkerställas. Detta verkar som bortblåst när RFSU:s informatörer motar bort lärarna ur klassrummen och utan tillstånd av barnens föräldrar utsätter barnen och ungdomarna för material och inslag som kan upplevas som både stötande och kränkande. Sverige borde i stället följa de internationella konventioner som stadgar att staterna ska säkerställa att barn och ungdomar skyddas mot alla former av sexuella kränkningar.

Nu uppmanas svenska skolmyndigheter, politiker, skolor och beslutsfattare att respektera barns och föräldrars rättigheter i undervisning och utbildning. Du som Världen idags läsare erbjuds nu möjlighet att göra din röst hörd och skriva under uppropet. Stöd uppropet – för barnens skull!

Ruth Nordström

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...