Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En nödvändig allians för svensk väckelsetro

Ledare · Publicerad 00:00, 30 maj 2019

Svenska evangeliska alliansen hör till de klassiska kristna institutionerna i svensk kristenhet, med direkta rötter i 1800-talets folkväckelse. Alliansen växte fram på 1840-talet och förenade väckelsekristna från både den spirande friförsamlingsrörelsen och förnyelseväckelsen inom Svenska kyrkan.

Att vara en mötesplats och en plats för samverkan för den breda väckelse- och förnyelserörelsen var en bärande idé. Evangeliska allianser skapades i ett antal länder som berördes av liknande folkväckelser som Sverige.

En drivande kraft i Evangeliska alliansen var prins Oscar, som var väckelsens man i kungahuset och i svenska societeten. Vid prins Oscars bortgång i början av femtiotalet skrev Lewi Pethrus något som skulle kunna kallas en hyllningskrönika över prinsens liv och insats.

En av de saker Lewi Pethrus särskilt nämnde i sin ledare var prins Oscars insatser för Evangeliska alliansen. Prins Oscar var djupt förankrad i Svenska kyrkan och i EFS, men hade ett utmärkt samarbete med friförsamlingsrörelsen och var en ofta sedd gäst i Filadelfiakyrkan.

Kungen försökte begränsa prinsens väckelsearbete och det var alltid förbjudet att annonsera hans namn i väckelsemöten, men han predikade dock ofta i dessa. Hans stora hem på Östermalm användes ständigt för bönemöten och andliga samtal.

Prins Oscar var en ledande person i ekumeniskt arbete i Sverige för 100 år sedan och Evangeliska alliansen var kanske hans viktigaste plattform.

I mitten av 1970-talet växte en annan vital ekumenisk rörelse fram i form av Lausannerörelsen. Den samlade kristna från hela världen i sin övertygelse om mission, bibeltro och nödvändigheten av att hålla fast vid evangeliet och frälsningens betydelse.

Billy Graham och John Stott var några av de viktigaste initiativtagarna och grundarna bakom denna nya rörelse. 1975 bildades en ekumenisk Lausannekommitté i Sverige för att skapa en svensk plattform för arbetet.

Lausannerörelsen ville värna om evangelikal bibeltro i kontrast mot liberalteologin och betonade omvändelsens betydelse. Man var noga med att betona att det kristna sociala engagemanget gick hand i hand med fokus på evangeliserande mission och en betoning på individens omvändelse.

År 2001 beslutades i Sverige om ett omtag när det gäller Svenska evangeliska alliansen och Lausannerörelsen. De båda organisationerna slogs ihop och uppdraget var att verka för de ekumeniska visioner som historiskt präglat både Svenska evangeliska alliansen och Lausannekommittén.

Det som i dag kallas för Svenska evangeliska alliansen är denna sammanslagna organisation. En drivande kraft vid omtaget var Evangeliska frikyrkan som såg behovet av ekumeniska alternativ till Sveriges kristna råd. Man ansåg att det behövdes en organisation med tydlig förankring både i väckelserörelsen och i evangelikal teologi och med en ambition att vara gränsöverskridande i det ekumeniska arbetet.

Inte minst sågs det som viktigt att hitta gemensamma nämnare bland svenskkyrkliga, pingstvänner och företrädare för de äldre frikyrkosamfunden – men också att inkludera nya rörelser i svensk kristenhet.

Till exempel engagerade sig Livets ord mycket aktivt i Svenska evangeliska alliansen efter ombildningen 2001.

En motsvarighet är Brittiska evangeliska alliansen som blivit den samlande rösten för evangelikaler inom Anglikanska kyrkan, för evangelikalt präglade frikyrkosamfund och för nya fristående karismatiska rörelser.

En röst och plattform som Svenska evangeliska alliansen är nödvändig i svensk kristenhet.

Man ansåg att det behövdes en organisation med entydlig förankring både i väckelserörelsen och i evangelikal teologi och med en ambition att vara gränsöverskridande i det ekumeniska arbetet.

Biblar undantas i handelskriget

USA Det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina, vilket skapat oro också hos kristna aktörer. En stor del av USA:s, och hela världens, biblar och andra...

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...