Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Granskar man de svenska traditionella kyrkornas utveckling senaste femtio åren kan man se att skeppet långsamt har navigerat i en riktning bort från reformationens och folkväckelsernas arv, skriver Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare · Publicerad 00:00, 14 sep 2019

Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt.

Svensk kristenheten har sina rötter i 1500-talets reformation. Det innebär en kristendom som bygger på Guds ord som grundval för lära och liv. Varken mänskliga erfarenheter eller kyrkliga traditioner väger tyngst; Guds ord är grunden. Reformationen innebar också ett genombrott för tanken att vanliga kristna kan läsa, förstå och tolka Bibeln. Det är inte bara kyrkans teologiska experter som klarar det.

Ett annat väsentligt drag hos lutherska reformationen var betoningen på evangeliet. Människan är en syndare bortvänd från Gud, men Kristus har kommit till världen för att rädda människan genom sin död och sin uppståndelse.

Svensk kristenhet, och frikyrkligheten i synnerhet, har också sina rötter i de stora väckelserörelserna på 1700- och 1800-talet. De byggde på reformationen teologiskt och i bibelsynen, men bidrog också med en kraftfull betoning på omvändelsens och den personliga frälsningens betydelse.

De lutherska folkkyrkorna tappade bort denna avgörande grund när alla blev döpta och konfirmerade och det förekom någon form av plikt att gå till kyrkan.

Väckelserörelserna hade två kännetecken: den personliga omvändelsen och helgelsen. Det pietistiska avtrycket i den svenska frikyrkorörelsen blev betoningen på att i församlingsmiljön praktisera det kristna livet i Jesu efterföljd, genom omvändelse och helgelse.

När pingstväckelsen bröt igenom i början av 1900-talet byggde det på reformationens och folkväckelsernas grund. Guds ord i centrum, evangeliet i centrum, betoningen på personlig omvändelse och personliga helgelsen – allt detta var en del av pingstväckelsens dna. Det pingst ytterligare betonade var Andens roll och de andliga gåvornas betydelse i den kristna församlingens liv.

En stagnation började märkas hos de äldre frikyrkosamfunden på 1910- och 20-talet, och pingst bidrog till en ny andlig fräschhet genom en ny upplevelse av den helige Ande.

Senare andliga förnyelserörelser har också byggt på reformationens och folkväckelsernas grund, och har bidragit till fördjupade erfarenheter av pingstupplevelsen.

Granskar man de svenska traditionella kyrkornas utveckling senaste femtio åren kan man se att skeppet långsamt har navigerat i en riktning bort från reformationens och folkväckelsernas arv. Ofta brukar man använda begreppet evangelikal för att sammanfatta detta arv. Evangelikal innebär att bygga på reformationens grund och med folkväckelsernas grund, med betoning på Guds ord, evangeliet, personliga omvändelsen och helgelsen.

När mission i växande utsträckning blir biståndsprojekt glider man bort från evangeliets grund, där människan är en syndare som framför allt behöver frälsning. När kristna tron inte blir livsavgörande, utan endast ett alternativ på ett livsåskådningsbord, glider man bort från en evangelikal grund.

När varningarna om att gå evigt förlorad tystnar och ersätts av ett tal om en allmänt accepterande Gud, har man navigerat bort från folkväckelsens väckelseförkunnelse. När sekulär universitetsteologi formar pastorernas och prästernas tänkande, då har man orienterat sig bort från reformationens grund med skriften allena.

När helgelseförkunnelsen med rötterna i Guds ord ersätts av en individuell etik präglad av tidsandan, har man rejält distanserat sig från de väckelserörelser som är frikyrkans grundval.

Kristna kyrkan är inte ett trendprojekt. Den har Kristus som grund och Herre och bygger på tvåtusen års erfarenhet. Vi håller på till dess att Jesus kommer tillbaka. Vi ska inte distansera oss från arvet från reformationen och väckelserörelserna – vi ska fördjupa och utveckla arvet.

Kristna kyrkan är inte ett trendprojekt. Den har Kristus som grund och Herre och bygger på tvåtusen års erfarenhet. Vi håller på till dess att Jesus kommer tillbaka.

Jag ville förnimma en bråkdel av det som slavarna nästan ständigt måste ha känt.

Gästkrönika Härom veckan deltog jag i en krigsminneshelg bredvid Hitlers största slavprojekt i Norge. Det var en gripande upplevelse, som även svenska skolelever... tisdag 15/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Kristen tro visar vägen till försoning och fred

Ledare Årets fredspristagare heter Abiy Ahmed. Även om han tillhörde förhandsfavoriterna till priset är han inte lika känd i Sverige och svensk kristenhet... tisdag 15/10 00:00