Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Foto: Julia Nordh

Evolutionsteorin gör Gud ansvarig för lidande och död

Jag menar att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt. Ett evolutionistiskt synsätt gör bibeltolkningen både svårare och mer oklar, skriver Ola Hössjer.

Tro och Liv · Publicerad 00:00, 11 jan 2022

Vi kan alla förundras över den mångfald av liv som finns på jorden. Men varifrån kommer all denna variation i naturen? För en kristen är svaret givet: den härrör från Gud och återspeglar hans kreativitet. Samtidigt kan troende ha olika teorier och idéer om hur Gud gick tillväga när han formade alla växt- och djurarter, med människan som kronan på verket.

Enligt en mer bokstavlig tolkning av Bibelns första två kapitel skapade Gud olika artgrupper utan släktskap. Speciellt utgör människan sin egen grupp, så att vi alla härstammar från de två första människorna, Adam och Eva, utan förbindelse med andra arter. Denna klassiska kristna bibeltolkning, som brukar kallas för kreationism, motiverade den svenske botanikern Carl von Linné att på 1700-talet utveckla sitt klassificeringssystem av arter.

Detta synsätt dominerade också in på 1800-talet, då Charles Darwin i stället föreslog den så kallade utvecklingsläran eller evolutionsteorin. Enligt denna teori har allt levande ett gemensamt ursprung i form av enkla encelliga livsformer, från vilka allt liv utvecklats under miljarder år. I dag lärs evolutionsteorin ut i våra skolor och på universiteten som något av en självklarhet, på bekostnad av det kreationistiska synsättet, som blivit ganska marginaliserat. 

I denna artikel kommer jag att ställa mig frågan om det spelar någon roll om man som kristen anammar ett kreationistiskt eller ett evolutionistiskt synsätt. Sedan kommer jag i en uppföljande artikel att analysera vilken av de två teorierna – kreationism eller evolutionism – som stämmer bäst med moderna vetenskapliga fynd.

Låt mig börja med att påpeka att vår tolkning av Bibelns inte är någon frälsningsfråga. Flera verser i Nya testamentet, till exempel Johannesevangeliet 3:16 och 1 Johannes brev  5:12, är mycket tydliga med att frälsningen endast kommer av en människas tro på och överlåtelse till Jesus.

Ändå menar jag att skapelsefrågan är viktig för kristna. Som Jesu efterföljare är man nämligen kallad att följa hans exempel och se på Skriften som Guds ofelbara ord. Detta utesluter i och för sig inte olika tolkningar av Bibeln, men jag menar ändå att ett evolutionistiskt synsätt gör bibeltolkningen både svårare och mer oklar. 

För det första finns det mycket i Bibeln som talar för Adam och Eva som historiska personer, bland annat Sam, Ham och Jafets släkttavla i 1 Mosebok 5 och Jesu släkttavla i Lukasevangeliet 3.

Vidare undervisar aposteln Paulus i Romarbrevet 5 och 1 Korintierbrevet 15 om Jesus som den andre Adam. Medan synden kom in i världen genom Adam, och därigenom skapade en klyfta mellan människan och Gud, så överbryggades klyftan genom Jesu försoningsverk på Golgata kors, då han tog på sig våra synder. Hela detta resonemang bygger på att såväl Adam som Jesus är historiska personer. 

Här bör man dock påpeka att även om evolutionsteorin kräver att delar av skapelseberättelsen mytologiseras, så tillåter den faktiskt (om än på ett något långsökt sätt) att Adam och Eva var historiska personer, från vilka vi alla härstammar. Ty även om vi människor skulle ha närmast släktskap med schimpanser, så är det teoretiskt möjligt att den grupp av hominider ur vilka människan i så fall utvecklades, från våra gemensamma anfäder med schimpanserna, gick igenom en så kallad flaskhals, där bara Adam och Eva överlevde.

En annan möjlighet är att andra hominider levde samtidigt med Adam och Eva, men att inga av deras avkommor lever i dag.

Ett andra ännu starkare argument för det kreationistiska synsättet är Bibelns beskrivning av att olika artgrupper skapades  efter sitt slag (1 Mos 1:21,24–25) och dess syn på människan som unik, skapad till Guds avbild (1 Mos 1:27) från markens stoft (1 Mos 2:7). Alla dessa bibelverser blir svåra att förena med den gradvisa utveckling från enkla livsformer som evolutionsteorin kräver. 

Det tredje och kanske starkaste bibliska argumentet mot evolutionsteorin är att den bygger på utveckling genom naturligt urval, där de starkaste och mest livsdugliga organismerna överlever och för sina anlag vidare till kommande generationer. Kan en sådan utslagningsmekanism förenas med att det som Gud skapade var gott (1 Mos 1:31), att lidande och död kom in människornas värld först i samband med syndafallet (1 Mos 2:17, 3:19) och hela Bibelns betoning på att värna de svaga och utsatta?

Om evolutionsteorin är riktig, görs då i själva verket Gud ansvarig för lidande och död. Det försvårar i sin tur det så kallade ondskans problem – varför en god och rättfärdig Gud kan tillåta lidande och ondska. Om död och utslagning redan fanns med i bilden innan Adam, och Eva använde sin fria vilja till att äta av frukten från kunskapens träd, får inte heller syndafallet en lika central roll.

Detta riskerar i sin tur att rubba grunden för hela Bibeln, då Guds räddningsplan för mänskligheten genom Jesus Kristurs är en följd av syndafallet.

Jag menar alltså att det finns goda teologiska skäl för att hålla fast vid ett kreationistiskt synsätt.

Men är det ändå så att vetenskapen bör få oss att i stället anamma evolutionsteorin? Denna fråga ska jag ta mig an i nästa artikel.                        

Om död och utslagning redan fanns med i bilden innan Adam, och Eva använde sin fria vilja till att äta av frukten från kunskapens träd, får inte heller syndafallet en lika central roll.

Kriminella har arbetat som coacher till gängavhoppare

Gängkriminalitet. SVT:s Uppdrag granskning (UG) avslöjade nyligen flera fall där aktiva kriminella arbetat hos... onsdag 1/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Dolly Parton släpper ny låt: ”Gud gav mig den i en dröm”

Musik. I en dröm upplevde den kristna artisten Dolly Parton att hon mötte Gud, som var bekymrad över det... onsdag 1/2 18:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00