Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Regeringen, med skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S), vill förbjuda nyetableringar av konfessionella friskolor. Detta förslag möter dock stark kritik från flera instanser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Regeringens förslag om stopp för nya kristna friskolor sågas

Regeringens förslag om att stoppa nyetableringar av konfessionella friskolor kritiseras starkt av bland andra Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Sveriges kristna råd (SKR).

Judiska centralrådet varnar för att förslaget riskerar att drabba den judiska minoriteten i Sverige hårt.

Nyheter · Publicerad 08:07, 17 maj 2022

Världen idag har tidigare skrivit om regeringens förslag att inga nya konfessionella friskolor, till exempel kristna friskolor, ska tillåtas starta från och med 2024. Regeringen vill även förbjuda nuvarande konfessionella skolor att utöka verksamheten.

SKR framför i ett yttrande till utbildningsdepartementet sitt klara och tydliga nej till regeringens förslag.

”Sveriges kristna råd menar att förslaget utgör en ickenödvändig, oproportionerlig och ineffektiv begränsning av religionsfriheten i förhållande till de problem som regeringen söker påvisa som motivationsgrund för införandet av begränsningen. Sveriges kristna råd menar att promemorian på ett oroväckande sätt blandar samman ambitionen att upprätthålla en sekulär stat med en strävan efter ett sekulärt samhälle”, skriver SKR i sitt yttrande.

Regeringens förslag tar inte heller tillräcklig hänsyn till diskriminering på religiös grund som är ett växande problem, menar SKR.

”Vi anser att konfessionella friskolor kan utgöra en positiv resurs för att motverka detta.”

SKR är inte ensam kritiker. Judiska Centralrådet menar att lagförslaget utgör en risk för att det svenska samhället blir en allt otryggare plats för judiska barnfamiljer.

”Vi anser att promemorian präglas av oförståelse och naivitet inför potentiella skadeverkningar – om än icke avsedda – som åtgärderna med stor sannolikhet kan komma att åsamka de judiska skolorna i Sverige och kanske även andra minoriteters skolor”, skriver Judiska centralrådet i sitt yttrande.

”Vi finner det ytterst oroande att regeringen kan presentera ett förslag med omfattande inskränkningar av mänskliga rättigheter, med skäl som nästan helt saknar faktaunderlag”, skriver Kristna friskolerådet i sitt yttrande till regeringen.

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) avstyrker regeringens förslag.

”Utbildningsdepartementets förslag om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor och fritidshem står i strid med Europakonventionens diskrimineringsförbud och är också problematiskt när det gäller allas lika rättigheter och möjligheter oavsett deras religion eller annan trosuppfattning”, skriver DO i sitt yttrande.

Svenska evangeliska alliansen (Sea) menar att regeringens förslag utgår från ideologi.

”Inskränkningar av grundläggande fri- och rättigheter kan bara motiveras om det finns ett klart samband mellan förekomsten av konfessionella friskolor och de problem som regeringen vill åtgärda. Något sådant berättigat syfte kan promemorian dock inte påvisa. Tvärtom tycks ett etableringsstopp snarare motiveras av ett ideologiskt motstånd … man klumpar ihop välfungerande skolor med skolor där det förekommer problem”, skriver Sea i ett remissvar.

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10