Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Kyrkovalet: Så ser grupperna på mission, abort och vigseltvång

Förtidsröstningen till kyrkovalet pågår och på söndag infaller valdagen. Världen idag presenterar här kyrkovalsguiden där vi ställt nomineringsgrupperna som i dag är representerade i kyrkomötet mot väggen i de hetaste frågorna.

Här är frågorna:

1. Anser ni att dagens politiska system är det rätta för att styra Svenska kyrkan? Varför/varför inte?

2. Anser ni att kyrkan aktivt bör missionera och försöka få fler att bli kristna i Sverige och utomlands?

3. Ska Svenska kyrkan verka för att förebygga aborter och erbjuda råd och stöd så att antalet aborter minskar?

4. Hur ställer ni er till att man inom ramen för Act Svenska kyrkan arbetar för mer liberala abortlagar runt om i världen?

5. Är ni nöjda med den nuvarande linjen Svenska kyrkan centralt har angående Israel och Mellanösternkonflikten?

6. Svenska kyrkan har vid flera tillfällen samverkat med muslimska ledare som förespråkar politisk islam. Hur ser ni på det?

7. Anser ni att alla nya präster ska vara ålagda att viga samkönade par, även om man har en teologisk uppfattning som innebär att man ser äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna?

8. Nämn de tre enskilt viktigaste frågorna för er i kyrkovalet.

Nyheter · Publicerad 06:00, 15 sep 2021

Borgerligt alternativ (BA)

1. Vi anser att en översyn av det nuvarande valsystemet behövs och vill bland annat att möjligheten att rösta elektroniskt utreds. Vidare tycker vi att riksdagspartierna borde dra sig ur kyrkovalen, vilket är en logisk konsekvens av kyrkans skiljande från staten.

2. Ja. Mission är en aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Självfallet ska missionen ske med respekt för andra människors livs- och trosuppfattning och i förvissningen om att Gud är större.

3. Att förebygga aborter ligger inte bara i kyrkans intresse, utan i alla människors intresse. Råd och stöd ges redan i dessa svåra frågor och andra genom kyrkans erbjudande om själavård. Abortlagstiftningen är däremot en politisk fråga.

4. BA är inte insatt i de enskilda exemplen som frågan åsyftar och kan därför inte ge ett specifikt svar.

5. Frågor om denna konflikt är mycket komplexa och från Borgerligt alternativs sida vill vi inskärpa behovet av balans och opartiskhet vad gäller kyrkans engagemang i Mellanösternkonflikten. Däremot ska självfallet flagranta brott mot mänskliga rättigheter och terrordåd fördömas oavsett vem eller vilka som utför dem.

6. Om så har skett är det beklagligt. Däremot ska Svenska kyrkan föra en dialog med såväl muslimska företrädare som företrädare för andra religioner och livsåskådningar.

7. Ja. Det handlar alltså inte om en retroaktiv förändring, utan om de präster som ska vigas i framtiden. BA anser att det nu är dags att kyrkan överger denna dubbla äktenskapssyn och får en gemensam, där alla vuxna människors kärlek värderas lika och är grund för äktenskapet. I svenska kyrkans Kyrkohandbok finns det dessutom bara en ordning för Vigselgudstjänst.

8. – Satsa på församlingarna! Vi vill ge 500 mnkr i extra stöd till församlingarna, inklusive utlandsförsamlingarna, under 2022. Framöver vill vi frigöra resurser till församlingsverksamheten genom att bland annat minska på byråkratin inom Svenska kyrkan nationellt. Församlingarna måste ges möjlighet att möta de behov som finns gällande exempelvis barn- och ungdomsverksamhet, diakoni, gudstjänster och kyrkomusik.

– Friare församlingstillhörighet. Vi vill göra det möjligt att vara medlem i en församling där man inte är folkbokförd. Det är många som känner stark samhörighet och engagemang för exempelvis den församling där de är födda och uppväxta eller där de bor på sommaren. Friare församlingstillhörighet skulle kunna ge Svenska kyrkan nya medlemmar och fler som engagerar sig i verksamheten på olika sätt.

– Motverka partipolitiseringen inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ska inte uttala sig i starkt partipolitiska frågor, vilket har gjorts och fortfarande görs. Det bidrar till splittring och spär på antalet utträden. Kyrkan är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Kraft ska istället läggas på att vända den negativa medlemsutvecklingen.

Frimodig kyrka (FK)

1. Frimodig kyrka menar att Svenska kyrkan ska ledas utifrån vår tro, bekännelse och lära och inte från sekulära partiers ideologiska eller partipolitiska överväganden.

2. Naturligtvis ska Svenska kyrkan missionera. Det är en grundläggande uppgift.

3. Frågan är inte kyrkans utan samhällets. Däremot bör varje präst och diakon kunna vägleda i dessa frågor i själavård. Abortfrågan är inte en ”plakatfråga” som man kan se i t.ex. USA utan en fråga där människor behöver lyssnas till och mötas av förståelse och en icke dömande attityd.

4. Att man arbetar med reproduktiv hälsa känner vi till men om det innefattar att verka för liberalare abortlagar känner vi inte till.

5. Nej. Vi har tagit upp frågan i kyrkomötets sammanhang ganska ofta och påtalat att det finns en snedvridning i kommunikationen, vilket man bestrider från kyrkokansliet. 

6. Dialog är väl alltid bra sedan måste man veta var man står i tro, bekännelse och lära. Tydlighet om kristen tro är en självklarhet i mötet med muslimska företrädare 

7. Nej. Nuvarande ordning bör bestå. 

8. – Svenska kyrkan ska inte styras av partipolitiska hänsyn. 

– Vi motsätter oss stordriften med sammanslagningar av församlingar och vill att församlingarna ansvar och befogenheter skall återupprätta.

– Frimodig kyrka vill fokusera på Svenska kyrkans uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Socialdemokraterna

1. Ja. Dagens system är det bästa för att ge Svenska kyrkans över 5,7 miljoner medlemmar en möjlighet att utse sina företrädare i de beslutande organen.

2. Det hör till kyrkans väsen att förkunna evangelium. Hur det sker kan variera. Vi tror på samtalet, den ömsesidiga respekten för hur människor formulerar sin tro. Vi tror INTE på ett aggressivt ”missionerande” där kyrkan kommer från ovan och proklamerar för andra vad de ska tro på.

3. Vi står bakom svensk abortlagstiftning. Vi tar starkt avstånd från alla former av skuldbeläggande av den som står inför, eller har genomfört, en abort. Vi menar att kyrkans själavårdande uppdrag innebär att den som överväger abort ska ha stöd oavsett vilket beslut denne fattar.

4. Att arbeta för abortlagstiftningar som påminner om den svenska är positivt. Act Svenska kyrkan arbetar för kvinnors rättigheter och det står vi fullt ut bakom.

5. Ja. Vi är stolta över att Svenska kyrkan står bakom folkrätten i denna och andra frågor.

6. Vi tror på dialog, både med de som tycker som vi och de som inte tycker som vi. Arbetet med religionsdialog är oerhört viktigt och behöver fortsätta.

7. Vi anser att alla präster i Svenska kyrkan ska vilja viga samkönade par, något annat är inte rimligt i en kyrka som vill bejaka livslång och trogen kärlek. Det får finnas olika uppfattningar om äktenskapet i Svenska kyrkan, men vi vill inte att kyrkans företrädare, med uppdrag att möta människor i deras livssituation, i ord och handling ska kunna diskriminera dessa. Vi måste också kunna se längre än till det enskilda vigseltillfället. Ingen lär vilja bli vigd av någon som förnekar deras rätt till kärlek, men vilka brudpar vill fortsätta finnas med i församlingens liv när de vet att det finns präster där som gör det? I Svenska kyrkan ska alla – oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg – behandlas lika. 

8. – Att Svenska kyrkan fortsatt är en öppen och solidarisk folkkyrka 

– Att Svenska kyrkan är en schysst arbetsgivare att lita på

– Att Svenska kyrkan ligger i framkant när det gäller klimat- och miljöansvar 

Posk (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan)

1. Posk anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier.

2. Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristen tro och för allt som kristna kan göra tillsammans.

3. Posk har inte tagit ställning.

4. Posk har inte tagit ställning.

5. Posk menar att Svenska kyrkan ska ta ställning i samhällsfrågor. Kyrkan gör den svages röst hörd och talar i frågor av medmänsklighet och omsorg. Samhällsfrågor är inte detsamma som politik. För Posk är det viktigt att Svenska kyrkan, vid uttalande, pålyser den teologiska grunden och inte räds partipolitiska ställningstaganden.

6. När vi som Svenska kyrkan samtalar och samverkar så är utgångspunkten att vi ska bygga broar, främja enhet och inte polarisering.

7. Vi är en kyrka som följer svensk äktenskapslagstiftning. Posk menar att kyrkomötets beslut ska stå fast. Det är en religionsfrihetsfråga att det inom kyrkan ska få finnas teologiskt grundade uppfattningar om äktenskapet som skiljer sig från statens. Posk vill värna vigselrätten – vigseltvång är inget alternativ.

8. – Posk vill sätta församlingen i centrum, där beslut som påverkar församlingen ska fattas så nära församlingen som möjligt och där ideella ska bemyndigas och erbjudas större möjlighet till tron och det kristna livet än vad som sker idag.

– Mångfald och respekt – Posk anser att mångfalden berikar vår kyrka och inte hotar den. Vi ser att Svenska kyrkan rymmer flera olika fromhetstraditioner som vi vill värna och som stärker kyrkan och våra församlingen.

– Bryt partipolitiseringen – det är dags för allmänna riksdagspartier att sluta ställa upp i kyrkovalet, Svenska kyrkans interna val. Posk vill göra Svenska kyrkan fri – fri från partipolitik och inblandning av densamma.

Centerpartiet

1. Det är viktigt att ha en levande debatt kring vår demokrati inom Svenska kyrkan. Centerpartiet ser en folkkyrka där människor med olika bakgrund kan komma samman för att åstadkomma fantastiska saker. Erfarenhet, tro och engagemang i en härlig blandning. Svenska kyrkan och hur den styrs är långt från perfekt. Det är ett ständigt pågående arbete och som vi förvaltar och fortsätter än idag. Nuvarande system för kyrkoval må ta tid och pengar, men det är demokratiskt och ger alla medlemmar samma rätt och röst.

2. Mission ingår som en bärande del av församlingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Mission är avgörande för att föra ut det kristna budskapet och en förutsättning för gudstjänst, undervisning och diakoni. Mission idag handlar om kyrkans sändning till världen och för att världen ska leva. Vi vill understryka ett holistiskt synsätt på mission som innebär vikten av både bröd och bibel, kropp, själ och ande.

3. Det är en självklarhet att kvinnor ska ha möjlighet till fri och säker abort. Vi anser att den svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vill inte förändra den. Det är viktigt att ha ett förebyggande arbete för att minska antalet aborter. Kvinnan som gör abort ska alltid erbjudas stödsamtal. Aborter kan ofta vara jobbiga att gå igenom för både män och kvinnor. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter. Det gör man bäst genom rådgivning och subventionerade preventivmedel, inte genom att försvåra för kvinnor att göra abort.

4. Positivt. Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Runt om i världen genomförs över tjugo miljoner olagliga aborter varje år. Ofta leder olagliga aborter till att kvinnan blir sjuk eller till och med dör. Det är därför viktigt att arbeta för rätten till abort i hela världen.

5. Ja. Det gäller att ha en insikt i att situationen är oerhört komplicerad. När det gäller Israel-Palestina så fortsätter Svenska kyrkan att betona en tvåstatslösning i likhet med den stora majoriteten av kyrkor och regeringar, vilket vi som nomineringsgrupp ställer oss bakom. Israels ockupation bör upphöra liksom att Israels suveränitet som statsbildning ska respekteras av grannländer och palestinska politiska grupperingar. Jerusalem som huvudstad ska få delas av Palestina och åtnjutas av samtliga tre världsreligioner, judendom, kristendom och islam. Centerpartiet som nomineringsgrupp vill främja frihet och demokrati i regionen.

6. Dialog är viktigt. Samtidigt måste vi vara tydliga med våra kristna värderingar och vad som gäller inom Svenska kyrkan.

7. Centerpartiet anser att de som prästvigs framöver ska kunna viga samkönade par, alltså alla älskande par.

8. – Värme och medmänsklighet. Kyrkan ska ha en tydlig och engagerande röst i samhället och den offentliga debatten för medmänsklighet. Vi står upp för alla människors lika värde. Centerpartiet är en modig röst mot främlingsfientlighet för en öppen och tillgänglig folkkyrka.

– En nära och trygg kyrka. En nära folkkyrka för människor i alla åldrar, i hela landet och ute i världen. En kyrka som genom församlingen är närvarande i både glädje och sorg och erbjuder tröst och stöd i livets alla skeenden

– Grön omställning. En grön folkkyrka som förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, med målet att bli klimatneutralt senast 2030 för att göra vår del för att lösa klimatkrisen.

Kristdemokrater för en levande kyrka (KR)

1. Det är inte idealiskt, men det är det vi har. Samtidigt vill vi ändra valsystemet genom att utöka personvalet ytterligare. Prästers och biskopars ställning behöver stärkas, gärna enligt den modell Engelska kyrkan har.

2. Svenska kyrkans uppdrag är mission. Det är absolut nödvändigt att uthålligt satsa på lokal evangelisation, Alpha-grupper och mission - för att bygga upp starkare kärnor av trogna gudstjänstbesökare, få fler ideella krafter samt vända den negativa utvecklingen av medlemstal, gudstjänstfirande, dop och övriga kyrkliga förrättningar.

3. Frågan om ofödda barnets skydd är en kristen och politisk människovärdesfråga utifrån kyrkans budskap om livets okränkbarhet, dessutom diakonal i form av att ge stöd och råd för att kunna välkomna livet. KR har i kyrkomötet lyft frågan om kyrkans uppgift att bilda opinion för det sköra livet, i dess början och slut.

4. Även om abortlagarna ser olika ut i världen är det inte Act Svenska kyrkans roll att försvaga skyddet av livet. Ett sådant agerande bryter mot dess uppgift - och leder till ett minskat givande. I vissa länder kan det diakonala arbetet behöva ges en djupare och bredare syn på frågor om stöd för livet, inte en liberalare abortsyn.

5. Nej, den har visat alltför litet engagemang för det judiska folkets och staten Israels utsatthet, Mellanösterns enda demokrati, och centrala bibliska roll.

6. Svenska kyrkan skall alltid tydligt stå upp för demokrati, kristen tro och värderingar samt stöd för utsatta trossyskon. Allt som motverkar detta leder fel. Ett politiskt islamskt styre är ett religiöst styre och inte heller nödvändigtvis demokratiskt.

7. Vi är självklart liksom biskopsmötet emot vigselplikt och stod i kyrkomötet 2009 upp för den ekumeniska synen på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Löften skall hållas från beslutet 2009 om att ingen präst kan påtvingas viga ett visst par.

8. – En mer levande kyrka, för hela familjen, där vi bryter den nedåtgående trenden genom att stödja att kristet tros- och böneliv samt lära förmedlas vidare från föräldrarna till barnen.

– Ekumenik inåt som bejakar och bekräftar kyrkans olika fromhetstraditioner samt ekumenik utåt för kristenhetens och kyrkornas enhet och sammanhållning.

– En kyrka som står upp för alla människors unika, lika, absoluta och okränkbara värde.

MIljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK De Gröna)

1. Vi anser att nomineringsgrupperna ska vara frikopplade från de politiska partierna. Det är S, C och SD som är ihopblandade med sitt parti. MPSK De Gröna är helt fristående från MP men vi driver samma hjärtefrågor om allas lika värde och naturens rättigheter.

2. Att missionera utomlands tror vi inte på men kyrkan måste synas mer och träffa människorna genom olika samtalsgrupper om bland annat etik och moral och kärleksbudskapet. Få människor besöker kyrkan men många finns på nätet. Där bör kyrkan också finnas mer.

3. Råd och stöd kring aborter är sjukvårdens och Folkhälsoinstitutets ansvar. Här ska kyrkan inte ta ställning.

4. Vi har stort förtroende för Act och deras arbete. Positivt att de arbetar för liberalare abortlagar.

5. Svenska kyrkan vill se en hållbar fred i hela världen och beträffande konflikten Israel-Palestina så ställer vi oss bakom Svenska kyrkans ståndpunkt om alla människors lika värde och rättigheter och fred.

6. Om förändring ska nås så måste man finnas där samtalen förs.

7. Ja absolut! Det har med alla människors lika värde och rättigheter att göra.

8. – Naturens rättigheter. Bevara gammelskogen och endast hyggesfri avverkning av kyrkans prästlönetillgångar. Att vara rädd om skapelsen och bevara den till kommande generationer. Det gäller att med alla medel rädda planeten. 

– Solidaritet med kommande generationer.

– Alla människors lika värde och rättigheter.

Sverigedemokraterna

1. Nej, vi anser att det behöver tillsättas en utredning om hur valsystemet i kyrkan kan reformeras för möjligheten att utröna fler, nya och andra sätt att utse förtroendevalda än genom dagens politiserade system. Svenska kyrkan ska inte styras av vänsterliberal ideologi och vara en megafon utifrån den socialdemokratiska partiboken utan vara en samlande kraft vid livets och årets viktigaste högtider och förkunnare av evangeliet om Jesus utifrån vittnesbörd i Bibeln. 

2. Ja, enligt evangelierna i Bibeln ska vi gå ut och göra alla folk till lärjungar, så även det svenska folket. Mission har ofta utfärdats i delar av världen där nästan alla människor redan är djupt troende kristna, i stället för Sverige och Norden där många är troende på ”någon form av gudomlig makt”, människor som har en oklar gudsbild men som har tappat kontakten med evangeliet. 

3. Ja, SD står bakom svensk abortlagstiftning, men vill även se ett större fokus på det förebyggande arbetet. Inom ramarna för Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuds redan idag existentiella samtal om livets värde, dess mening och varför vi finns till. Det arbetet bör i högre grad utvecklas och uppmuntras.

4. Act gör vissa bra saker så som att engagera sig emot våld, förbättrad hälsa och teologisk kunskapsutveckling. Däremot ska det inte vara ett organ för partipolitisk aktivism i utlandet utan borde istället lägga sin kraft på missionsbefallningen om att gå ut med evangeliet om Jesus.

5. Nej, Israel är en helt central nation i den kristna tron och Bibeln vittnar på att angrepp på Israel historiskt och i nutid aldrig lyckats eftersom Gud har varit till särskilt beskydd för landet och det judiska folket. Att ta ställning emot Israel är en anti-kristen politisk position som kan uppfattas antisemitisk - något som måste undvikas. Dessutom är Israel en central demokrati i Mellanöstern.

6. Vi är tydliga motståndare till politisk islam och förespråkar att Svenska kyrkan ska stå fast vid den kristna tron enligt Bibeln och evangeliet om Jesus. Svenska kyrkan ska vara en kristen kyrka som följer den egna judisk-kristna luthersk-evangeliska inriktningen som står angiven i Kyrkoordningen och dess bekännelseskrifter. 

7. Nej, att inte låta människor ha religionsfrihet och yttrandefrihet är en kraftig inskränkning av demokratin och präster ska därför ha frihet att utöva sitt yrke utifrån sin personliga kristna tro. Vi föredrar dagens ordning där Svenska kyrkan som organisation sörjer för att tillhandahålla präst. En sådan ordning bejakar samtliga individers valfrihet och personliga övertygelse. Efterfrågan på samkönade vigslar utgör även en så pass liten andel av det totala antalet vigslar per år och så få i förhållande till antalet präster att det faktiska behovet av fler präster som utför dessa vigslar inte finns.

8. – Avpolitiserad kyrka – att Svenska kyrkan ska lämna både vänsterliberala politiska idéer och åter bli en kristen kyrka baserad på evangeliet och missionsbefallningen. 

– Samlande kyrka – att värna de svaga i samhället genom församlingens familjevänliga och sociala/ diakonala arbete och dess roll i undervisning samt att vara en aktiv bärare av den del av kulturarvet som finns i Svenska kyrkan. 

– Förvaltande kyrka - den bibliska förvaltarskapstanken om att värna och underhålla kulturarvet, miljön i kyrkans jord- och skogsbruk och samt utveckla och stärka kyrkans ekonomi och dess finansiella ställning på lång sikt.

Öppen kyrka (Öka)

1. Vi utgår ifrån att de ledamöter som väljs att styra Svenska kyrkan har ett grundläggande intresse för de uppdrag de står inför oavsett om de kommer från ett etablerat parti eller likt oss är en nomineringsgrupp som är fri från en partipolitisk gruppering. Vi driver kyrkopolitik och inget annat. Alltså kan nuvarande styrelsesätt få fortgå så länge samtliga grupperingar tillser att ledamöterna väljs efter intresse för Svenska kyrkans väl och ve och inte en övergripande partipolitik.

2. Vi missionerar med det uppdrag vi har att göra Kristus känd oaktat om det är här eller utomlands. Samma grundläggande uppdrag. Vi gör det genom att vara där människor är och det handlar både om att fira Gudstjänst och att driva sociala frågor. Vår tes är att Svenska kyrkan gör skillnad och ska delta aktivt i samhället. Det är också att missionera.

3. Svenska kyrkan erbjuder i stället mötesplatser för att diskutera svåra frågor genom exempelvis enskilda samtal, familjerådgivning och Jourhavande präst. För den enskilde är det här ett svårt beslut att fatta och kvinnan skall inte skuldbeläggas. Vi skall däremot i våra församlingar ha kunskap om var en medmänniska skall hänvisas för ytterligare stöd inför tankar om abort.

4. Som världen ser ut idag och med olika regimer där många inte ser till situationen en kvinna befinner sig i är det logiskt att de arbetar för en mer liberal linje. Se ex. i vårt närområde Polen och hur många kvinnor som utsatt sig för aborter som kan leda till egen död. Det finns ett skäl till att man pläderar för mer liberala abortlagar även om livet i sig är okränkbart. Där kan det handla om överlevnad, det kan handla om våldtäkt - det finns många skäl!

5. Svenska kyrkan bör fördöma både Hamas och Israel när de begår brott mot mänskliga rättigheter och tar till mer våld än vad som krävs. Palestina har erkänts som stat av den svenska regeringen och det är något som även Svenska kyrkan borde göra.

6. Islam är en världsreligion och den kan Svenska kyrkan samverka med. Däremot - en politisk islam med en helt annan agenda - det är en väg som inte är fruktbar.

7. Definitivt så. Det är en av de frågor som är viktig för oss inför de kommande fyra åren. Det är kärleken mellan två personer som ska lyftas fram och bejakas, oavsett kön.

8. – Låt kyrkans sociala och diakonala arbete ta mer plats. Människors lika värde oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder etc. Medlemsvård, att bryta trenden med fler utträden genom att möta medlemmarna där de är.

– Dop, bröllop och begravning som funkar för alla medlemmar, - dvs jag får ett välkomnande bemötande oavsett vem jag är och har lätt att hitta tider som passar för mig och min familj. Alla präster viger oavsett parens kön.

– Kyrkan ska ta sitt ansvar för att minska det ekologiska fotavtrycket – vi har ett ansvar för nuvarande och kommande generationer vad gäller klimat och miljö.

Fria liberaler i Svenska Kyrkan (Fisk)

1. Det är problematiskt att de politiska partierna S+SD+C ställer upp i kyrkovalet, eftersom partierna leds av personer som inte nödvändigtvis delar kyrkans tro.  Fisk är inte bundet till något politiskt parti.

2. Ja! Svenska kyrkan skall fullgöra sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus.

3. Ja. Abort är en nödlösning och bör förebyggas. Kyrkan bör till exempel aktivt delta i det offentliga samtalet om hur vi människor använder vår sexualitet.

4. Vi kommenterar inte detta eftersom vi inte är insatta i det som påstås i frågan.

5. Svenska kyrkan har kontakt med och bör lyssna till både judar och kristna i Israel och Palestina. Det är viktigt att kristna i det heliga landet inte glöms bort, och likaledes att vi inte glömmer att kyrkan är sprungen ur judendomen.

6. Det är viktigt att ha en dialog med företrädare för islam och andra religioner. Jesus lät sig hyllas av österländska stjärntydare, talade både med en kananeisk kvinna och med en romersk officer, och är en förebild i dialog.

7. Fisk stöder den nuvarande linjen som innebär att de par som önskar vigas kyrkligt skall få det, men att ingen enskild präst skall vara ålagd att viga samkönade par. Det är församlingens uppgift att ordna en präst.

8. – Svenska kyrkan skall fullgöra sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kristus.

– Fisk vill att du själv ska kunna välja den församling du vill tillhöra, vilket inte ska begränsas till den geografiska boendeorten.

– Fisk verkar för att Svenska kyrkan förblir en decentraliserad kyrka, där den enskilda människan tydligt har möjlighet att påverka och där verksamheten framför allt drivs i församlingarna och stiften. Fisk motsätter sig sammanslagning av stift.

Vänstern i Svenska kyrkan (Visk)

Som enda nomineringsgrupp har Visk valt att inte svara på enkätfrågorna då man anser att de är ”extremt vinklade”.

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10