På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Färre kvinnor skulle göra abort om fler män var beredda att ta sitt ansvar för att de satt ett barn till världen. Foto: Pixabay

Fel när Missionsrådet antar statens abortsyn

Ledare · Publicerad 00:00, 15 nov 2018

Världen idag har den senaste veckan uppmärksammat den abortsyn som Svenska missionsrådet har i sin jämställdhetspolicy, där man ställer sig positiv till att svenskt bistånd kan gå till abortstödjande verksamhet. Svenska missionsrådet är en bred paraplyorganisation, som samordnar svenska kyrkors, samfunds och internationellt verksamma kristna organisationers arbete när det gäller mission och biståndsarbete.

Att verka för att minska mödradödligheten och främja kvinnors rättigheter är en självklar del i ett kristet missionsuppdrag och biståndsarbete. Det är helt i enlighet med en kristen etik och människosyn. Den svenska staten har dock räknat in abortbistånd och att verka för rätten till abort som en grundläggande del i kampen för minskad mödradödlighet och kvinnors rättigheter. Svenska missionsrådet ansluter sig till den hållningen i sin policy. På den punkten blir det en krock med den kristna kyrkans historiska hållning.

I den kristna kampen för mänskliga rättigheter och för att motverka våld, utsatthet och ohälsa –inte minst för kvinnor – innefattas även de ofödda barnen. Moder Teresa har varit den mest kompromisslösa globala rösten för fattigdomsbekämpning och för att hjälpa kvinnor i utsatta situationer. Av henne har vi mycket att lära. I hennes arbete gick arbetet för utsatta kvinnor hand i hand med att värna om de ofödda barnens liv. Budskapet från Calcuttas slum var tydligt: värna om kvinnorna och barnen, men också om de ofödda barnen. Alla har rätt till liv. Moder Teresa visade med hela sitt liv och verksamhet att den ekvationen går ihop. Man kan kämpa både för kvinnors rätt till liv och de ofödda barnens rätt till liv.

Som kristna kan vi inte ställa upp på den moderna feminismens och den sekulära politikens problemformulering; att beskriva abortutmaningen som en fråga om kvinnokamp. Abortsituationen handlar om tre parter: mamman, pappan och barnet. Att bara koppla kvinnan till det ofödda barnet, och inte mannen, är dessutom en otidsenlig uppfattning. Vår tid präglas av att betona mannens ansvar för barnen, men det argumentet tycks inte gälla i den sekulära debatten när det avser abort och ofödda barns rätt till liv.

Den kristna kampen och agendan borde vara att utmana männen till ansvarstagande för sin sexualitet och sina barn. Betydligt färre kvinnor skulle välja att göra abort om det fanns en stödjande man vid deras sida, som var beredd att fullt ut ta ansvar för att man har bidragit till att sätta ett barn till världen.

Den liberala abortsynen är ett uttryck för den avkristning och sekularisering som skett i västvärlden under de senaste 50 åren, där sex och äktenskap helt har frikopplats från varandra. Fri abort har vuxit fram som en nödvändighet för att kunna hantera en friare sexualsyn. De ofödda barnens liv och rättsskydd har offrats i denna process. Den kristna kyrkan måste stå för ett tidlöst budskap och tidlösa värderingar i en tid som präglas av snabba tekniska och moraliska förändringar.

Ett ekumeniskt organ som Svenska missionsrådet har en mångfald av kyrkor och kristna organisationer som medlemmar. Det är inte ett organ för att utmejsla en gemensam teologi. Just därför är det angeläget att organisationen inte lyfter fram ståndpunkter som krockar med grundläggande värderingar hos ett antal av medlemsorganisationerna.

Moder Teresa visade med hela sitt liv och verksamhet att den ekvationen går ihop. Man kan kämpa både för kvinnors rätt till liv och de ofödda barnens rätt till liv.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Världen idag AB fick ny styrelseordförande

Världen idag. Per-Olof Eurell avgick som ordförande för Världen idags styrelse i samband med torsdagens... fredag 7/5 16:35

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier