Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Sturmarks kritik mot Julia Kronlids skapelsesyn är vilseledande

Darwins utvecklingslära har inte alls den solida ställning som Christer Sturmark, tidigare ordförande Humanisterna, gör gällande. Det skriver professorerna Ola Hössjer och Per Eriksson, apropå Sturmarks kritik mot riksdagens andre vice talman, Julia Kronlid (SD), och hennes uppfattning att Gud har skapat världen.

Debatt · Publicerad 00:00, 25 okt 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den 26 september skrev Christer Sturmarks en artikel i Dagens Nyheter där han kritiserar valet av Julia Kronlid som andre vice talman i Sveriges riksdag. Anledningen är bland annat att Kronlid i en tidigare intervju i tidningen Sans uttryckte tvivel gentemot evolutionsteorin. Hon hävdade i intervjun att kritik mot evolutionsteorin måste få plats i skolundervisningen, liksom att det ges utrymme för redovisande av bland annat Bibelns skapelsetro. Enligt Sturmark är detta synsätt inte bara ovetenskapligt, det är också anti-vetenskapligt och farligt med politiker som väljer bort vetenskapliga evidens för sin egna (i detta fall kristna) världsbild.

Vi delar förvisso Sturmarks åsikt att det är viktigt med politiker som tar till sig vetenskapliga evidens och teorier. Vi menar dock att Sturmarks argumentation på flera punkter är mycket bristfällig och rent av vilseledande.

För det första framför Kronlid i Sans-intervjun ett berättigat påstående att människans ursprung är ett exempel på historisk vetenskap och att trosantaganden därför får en större plats. Detta gäller i synnerhet ursprungsfrågor. Utifrån detta uttalande från Kronlid ifrågasätter Sturmark om hon även kan tänkas underkänna evidens för Förintelsen och andra historiska händelser. Men detta är, som vi ser det, en väldigt förenklad argumentation, då det är uppenbart att all historisk vetenskap inte kan dras över en kam. Tillgången på källmaterial skiljer sig markant mellan olika händelser, och den gedigna, existerande dokumentationen av Förintelsen kan förväntas finnas kvar under lång tid.

För det andra försvarar Sturmark evolutionsteorin med att en överväldigande majoritet av vetenskapsmän förordar teorin. Detta är dock inget vetenskapligt argument, eftersom en teoris giltighet inte avgörs av majoritetsomröstningar utan av i vilken grad som den kan förklara befintliga data, samt på ett framgångsrikt sätt prediktera nya data. Om majoritetsuppfattningar avgör en teoris giltighet bedrev Kopernikus, Kepler och Galilei inte vetenskap när de under 1500- och 1600-talen förespråkade en heliocentrisk världsbild i strid mot den rådande geocentriska synen.

För det tredje påstår Sturmark att det finns massiva evidens för evolutionsteorin utan att redovisa några av dessa. Han nämner inget om en rad olika data som på senare år visat på stora brister i evolutionsteorin och snarare styrkt ett skapelseperspektiv. Dit hör bland annat ett flertal exempel på när radiometriska dateringsmetoder ger fel resultat, avsaknad av entydiga mellanformer i de fossila lagren, funna mjukdelar i fossiler hos dinosaurier (som tyder på att de levde nyligen), nya och mer tillförlitliga uppskattningar av mutationshastigheter (som tyder på att det kvinnliga mitokondrie-DNA-trädet och det manliga Y-kromosomträdet har ett ursprung för mindre än tiotusen år sedan), samt svårigheten för evolutionära processer att åstadkomma nya strukturer (såsom nya ögon, navigeringssystem och fotosyntes) där alla delar behövs för att strukturen som helhet ska fungera. En av oss (Hössjer) deltog i våras i en vetenskaplig konferens i Israel där forskare möttes för öppna samtal om förtjänster och brister i evolutionsteorin, med två Nobelpristagare bland talarna.

Allt detta indikerar att Darwins utvecklingslära inte alls har den solida ställning som Sturmark gör gällande. Vetenskapen arbetar med den kritiskt vetenskapliga metoden vilket betyder att man  ska ifrågasätta vetenskapliga teorier och rön. Det är så vetenskapen utvecklas för annars kan man hamna i gruppen som ”fattar en ståndpunkt och sedan inte fattar något mera” vilket alltid framhölls vid professorsinstallationerna i Lund under Per Erikssons rektorstid. Med anledning av detta anser vi det vara lovvärt med en politiker som liksom Kronlid vågar utmana en smal åsiktskorridor, baserat på en sekulär syn på vetenskap, där övernaturliga förklaringar inte får plats, i strid mot den akademiska friheten. Det bådar gott för vårt lands framtid med sådana politiker!

Vi anser det vara lovvärt med en politiker som liksom Kronlid vågar utmana en smal åsiktskorridor

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00