Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Psaltaren 121:1-2

Världen idag

Missionsrådets policy kan bli press på kvinnor att göra abort

Valmöjligheten kan utsätta kvinnan för påtryckningar att göra abort mot sin vilja. Det menar Olof Rugarn, f.d. överläkare, kritisk till att Svenska Missionsrådet vill ge kvinnor ”information om rätt till abort”. ”Det går inte att komma ifrån att SMR:s policy banar väg för att fler aborter utförs”, skriver Rugarn och efterlyser kritik från de kristna samfunden.

Debatt · Publicerad 14:08, 10 jul 2019

Kontroverserna kring Svenska Missionsrådets (SMR) jämställdhetspolicy med formuleringen att rådet ska verka för att ge ”information om rätt till abort” har inneburit en välkommen anledning att åter sätta abortfrågan på agendan i svensk kristenhet. Förvånande, så har SMR:s policyformulering fått stöd från så gott som alla samverkande kristna samfund och missionsorganisationer. Är det tecken på en omsvängning i synen på den ofödda människan i de samfund som tidigare velat verka för dess skydd? Det finns nämligen flera aspekter i policyn som förtjänar att påpekas.

Först, så är den knapphändigt formulerad – det finns inga begränsningar; den pekar inte på några speciella svåra omständigheter. Inget hindrar att information ges till breda samhällsgrupper såsom i Sverige, genom webbsidor, sociala medier, broschyrer utlagda på kliniker, och så vidare. Det finns fria tyglar.

Det kan således rymmas mycket i formuleringen ”informera om rätt till abort”, särskilt då denna utgör en del av ”sexuella och reproduktiva rättigheter”. Den kan tänjas utifrån vem eller vilken samarbetsorganisation som står för informationen och vilken agenda man har.

Vidare så är ordvalet ”rätt” till abort problematiskt. Rätt kopplar ihop med rättighet och krav. I den svenska debatten och även internationellt talas om aborträttighet och rätt till abort som en mänsklig rättighet. Därmed är den som vill begränsa möjligheten till abort en rättighetskränkare. Är det detta synsätt som SMR vill ansluta till? Och vill de samfund som har stött formuleringen också göra så?

En tredje aspekt, som ofta förbises, är att valsituationer kan vara traumatiska. Genom informationen om rätt till abort erbjuds ett val och man har därmed legitimerat båda utfallen. En plötsligt uppkommen valmöjlighet kan vara ovälkommen. Man ska på kort tid fatta ett beslut som man bär med sig hela livet. Med en abort återställer man nämligen inte en situation såsom den var innan graviditeten uppkom. Man har haft ett ofött barn och man har det inte längre. Det bär man med sig.

Valmöjligheten kan också utsätta kvinnan för påtryckningar. Under åren som en Alternativ till Abort-verksamhet bedrevs i Linköping fann vi att bland de cirka 130 ambivalenta kvinnor som kontaktade mottagningen så angav en stor majoritet att de upplevde en press att göra abort, oftast från barnafadern.

I de miljöer där SMR:s samarbetspartner verkar kan man utgå ifrån att kvinnan har en svagare ställning än i Sverige och därmed skulle kunna bli än mer utsatt för press från omgivningen. Pro Choice låter bra men har säkert inneburit att många med starka moraliska betänkligheter beträffande abort har handlat mot sitt samvete.

Det går inte att komma ifrån att SMR:s policy banar väg för att fler aborter utförs. Att vi ofta förleds att begränsa den ofödda människans värde och därmed rätt till liv har nog att göra med att den är osynlig för våra ögon – utom när ultraljudstekniken tillåter oss att blicka in i livmodern. Osynligheten, och att vi inte kan följa fostret då dess liv upphör, bidrar till att det avhumaniseras.

Det sker också en ytterligare förstärkning genom ordvalen. Ordet ”abort” framkallar inte bilden av att en människoindivid avsiktligt dödas. Än mindre när man talar om ett graviditetsavbrytande eller bara: ett avbrytande.

Hur har företrädarna för samfund och organisationer tänkt när man tog ställning till policyförslaget? I och med att ett förslag med en alternativ formulering presenterades – där denna hänvisning saknades – har man hamnat inför ett konkret ställningstagande till den ofödda människans människovärde och skyddsvärde. Fanns det ett grupptryck i SMR? Hur förankrat var och är beslutet i de olika rörelserna? Om du är oenig med ditt samfunds beslut så är det dags att du gör din stämma hörd!

Bland de cirka 130 ambivalenta kvinnor som kontaktade mottagningen så angav en stor majoritet att de upplevde en press att göra abort, oftast från barnafadern.

Nu kommer tulpanerna

Vardag När granbarren är uppsopade och amaryllisen har slokat – då vill vi pynta hemmet med tulpaner.

”Arbete kan ge mening till livet”

Närbild Arbetsetik. Arbete kan ge mening till livet och bidra till långsiktig lycka. Det menar Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. – Arbetet gör att...

Israel hjälper jordbävningsdrabbade i Puerto Rico

Insats. Efter den jordbävning som drabbade en stor del av Puerto Ricos invånare den 7 januari kunde den israeliska hjälporganisationen Isra Aid snabbt inleda...

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Vill ge hopp till den unga generationen

Församlingsliv Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får vara med och ta ansvar. – Vi har skapat en miljö...