Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Skeppet som kom lastat med tro till Amerika

Recension · Publicerad 07:00, 7 jan 2021

Historien vittnar om en ofta återkommande kamp för religionsfrihet. Också i Europa har denna varit påtaglig. Det har varit en kamp i vilken några har varit villiga att dö för rätten till denna frihet, andra villiga att döda för att behålla ”enhet i religionen” – ofta med tryck ifrån eller uppbackning (och genomförande) av ett styrande politiskt etablissemang.

Exempelvis har det bakom statskyrkosystem genomgående funnits en politisk vilja till enhet bland statens undersåtar, även formulerad i lagtext. Denna har i vissa fall gått hand i hand med tankar från kyrkligt håll om att man måste behålla medborgarna i en ”sann tro” för att själar inte ska gå förlorade.

Kampen har förts i olika skepnader och konstellationer. Ibland har någon grupp av protestanter drabbats, ibland romerska katoliker, och till yttermera visso anabaptister och andra grupper som av olika skäl kritiserade – och kritiserades av – etablerade nationalkyrkor.

Ibland har de som avvikit från gällande norm benämnts ”separatister”. Så var fallet med de som i England förde denna kamp och som så småningom ledde till den mytomspunna Mayflower-resan från Plymouth, England, i september 1620, då 102 ”pilgrimer” avreste till den amerikanska östkusten och där de formade den klassiska ”Plymouth Colony”.

I den under jubileumsåret 2020 utkomna volymen The Journey to the Mayflower: God's outlaws and the invention of freedom av Stephen Tomkins betonas olika händelseförlopp i England före Mayflower-resan.

Boken bygger delvis på den forskning som för tjugo år sedan ledde fram till Tomkins doktorsavhandling om separatisternas tänkande, och är väl underbyggd.

Tomkins delar in volymen i tre huvuddelar, varav den första tar ansats i en händelse som utspelade sig under en maktkamp i England i augusti 1553. Efter några år av försök att krossa katolska inslag i England under kung Edwards styre, kom halvsystern Maria ”den blodiga” till makten och nu vände händelseförloppet.

Maria var katolik och dotter till Henrik VIII och Katarina av Aragonien, men hade förödmjukats och förklarats illegitim när Henrik lämnade sin hustru för Anne Boleyn. Hon önskade nu återföra den katolska tron och oskadliggöra biskopen i Gloucester, en av de mest radikala protestanterna.

Så småningom brändes han, liksom ärkebiskopen av Canterbury och uppemot trehundra andra personer, under Marias fyraåriga regim. Att bränna heretiker skulle vara en tydlig påminnelse om den helvetiska eld som skulle drabba irrlärare.

Men de som stod på motståndarsidan såg i stället förebildliga martyrer brinna upp. Marias förföljelse visade sig kontraproduktiv, och i spåren av denna växte den puritanska rörelsen fram. Förföljelsen ledde så småningom till att separatister gick ”under jorden”, senare till exil i Nederländerna och till slut till den ”Nya Världen” (Amerika).

Men först hade Marias regim ersatts av drottning Elisabeths, och en protestantisk ordning var åter regeln, men i en som en del uppfattade det alltför konservativ inriktning. Puritanerna, varav en del återkommit efter några års exil, önskade en mer genomgripande reformation, en tydligare purifiering, ”rening”, av kyrkan i England.

Elisabeth önskade dock enhet, inte religiös oro eller pluralism; puritanska präster lämnade eller fick lämna sina församlingar. De ville också enhet, men inte genom statliga medel och makt.

Puritanerna motarbetades och några gick än en gång ”under jorden” – nu med den statligt stödda protestantiska Engelska kyrkan som motståndare. Det var Gud man skulle lyda, inte drottningen, och det radikala anslaget födde separatister.

För en del av dessa, såsom en del radikala puritaner, dog efterhand hoppet om att bygga en enligt deras syn bibelorienterad kyrka i England; en sådan, baserad på frivillig personlig trosgrund, fick man i så fall bygga någon annanstans. Några for i exil till Nederländerna, en del for vidare därifrån till Skottland och så vidare, andra ville eller var tvungna att kämpa vidare på hemmaplan.

Några som var i exil i Nederländerna uppfattade visserligen England som ”fångenskapens Egypten”, men såg inte Nederländerna som ”det nya Israel” – det låg längre bort.

Tomkins leder på ett välformulerat och innehållsrikt sätt läsaren genom berättelsen om separatisternas historia, även om oenighet bland dessa. En dag stiger några ombord på fartyg som tar dem över Atlanten. Det är först på bokens sista sidor som den klassiska Mayflower-resan tas upp.

Tomkins skriver då att pilgrimerna ombord, som sinsemellan hade olika hållningar i olika frågor, vilka accentuerats under den långa sjöresan, beslutade sig för att skriva ner en ordning för den koloni de snart skulle börja bygga, Mayflower Compact.

De hade ingen erfarenhet av politiskt ledarskap, men väl av kyrkligt. Några hade startat en kyrka genom en överenskommelse som byggde på gemensamt ansvar och där man var ansvarig inför varandra. Nu formerade man en civil politisk samhällsordning som också byggde på överenskommelser och ömsesidigt ansvarstagande.

Det var en modell som andra senare skulle förvalta, föra vidare och vidareutveckla genom skapandet av ett modernt demokratiskt uppbyggt USA.

För de puritaner som ankom till ”den Nya Världen” var tanken på en ny samhällsordning naturligt kopplad till en gudstro, en tro på att vår Skapare förlänat människan vissa ”rättigheter”.

Dessa tankar kom senare att kodifieras i USA:s självständighetsförklaring 1776, där man förklarade att: ”Vi håller dessa sanningar vara självklara: att alla människor är skapade lika; att de är förlänade av sin Skapare med vissa oförytterliga rättigheter; att ibland dessa är liv, frihet, och sökandet efter lycka …”

Det är värden som aldrig ska tas för givna. Vår uppgift är att lära av historien, också genom Tomkins text, och att ta ansvar för att det samhälle vi lever i upprätthåller och värnar dessa av Gud givna oförytterliga rättigheter.

Tomkins leder på ett välformulerat och innehållsrikt sätt läsaren genom berättelsen om separatisternas historia, även om oenighet bland dessa. En dag stiger några ombord på fartyg som tar dem över Atlanten.

Litteratur

Författare: Stephen Tomkins
TItel: The Journey to the Mayflower: God's outlaws and the invention of freedom
Förlag: Dodder & Stoughton

Mayflower

• Mayflower (eng: majblomma) var det skepp med vilket engelska puritaner färdades till Nya världen, nuvarande USA.

• Färden företogs den 16 september till den 21 november 1620, från Plymouth i England till 
Cape Cod i nuvarande Massachusetts.

• Dessa puritaner går i dag under namnet Pilgrims- fäderna i USA.

Källa: Wikipedia

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10