Opinion

Försvagad bibeltro ger brittiska nätverk potential att växa i Sverige

Eftersom ett antal svenska lokala församlingar, tillhörande frikyrkosamfund eller Svenska kyrkan, gått in i de brittiska församlingsnätverken möter de uppenbarligen ett behov, menar gästledarskribenten. (Bild från New Wines konferens.)
Eftersom ett antal svenska lokala församlingar, tillhörande frikyrkosamfund eller Svenska kyrkan, gått in i de brittiska församlingsnätverken möter de uppenbarligen ett behov, menar gästledarskribenten. (Bild från New Wines konferens.)
Publicerad Uppdaterad

De brittiska nätverkens närvaro i Sverige pekar på att vi rör oss mot en situation med paralleller till 1800-talets folkväckelse men i nya former.

Globaliseringen har under 2000-talet skapat nya möjligheter för mission och internationellt nätverkande mellan kristna individer, lokala församlingar och organisationer. Pandemin satte en käpp i hjulet men under året som gått har förutsättningarna i stort återgått till det som rådde tidigare.

I Sverige är tre brittiska församlingsnätverk nu verksamma: Salt & Light, New Frontiers och New Wine. De har alla sin bakgrund i brittisk karismatisk förnyelse på 1970- och 80-talen och har en konservativ bibelsyn. De är pentekostala och betonar den helige Andes gåvor och erkänner de fem tjänstegåvor som omnämns i Efesierbrevet 4:11.

Eftersom ett antal svenska lokala församlingar, tillhörande frikyrkosamfund eller Svenska kyrkan, gått in i dem möter de uppenbarligen ett behov. Det här är en intressant utveckling i en situation där Svenska kyrkan och de äldre svenska frikyrkorna delas mitt itu internt mellan församlingar som är bibeltrogna och församlingar som orienterar sig i en liberal riktning.

Utan tvekan har de brittiska nätverken en potential att växa i Sverige på grund av den försvagade bibeltron och den politiska anpassningen i samfunden.

Svenska kyrkans utveckling är välkänd, och det är intressant att notera att även en av dess lokala församlingar finns med i ett av dessa nätverk; Lysekils församlings finns nämligen med i New Wine, vilket är ett uttryck för att den karismatiska förnyelsen även påverkat lokalt församlingsliv i Svenska kyrkan.

New Wine grundades i slutet av 1980-talet av anglikanska präster efter flera stora konferenser med John Wimber. New Wine och Salt & Light är så kallat överkonfessionella och har församlingar som tillhör olika samfund.

Salt & Light och New Frontiers har båda en tydlig frikyrkoecklesiologi. New Frontiers har en kyrkostruktur, medan Salt & Light är ett relationellt nätverk utan formell organisation.

Under 1800-talets folkväckelse spelade internationella kontakter en avgörande roll. De möjliggjorde för väckelsefolket att kringgå avfall och motstånd i kyrka och samhälle.

Carl-Olof Rosenius kunde verka som lekmannapredikant tack vare ett ekonomiskt stöd från missionsorganisationen American and Foreign Christian Union. Och amerikanska baptister och metodister understödde tillkomsten av Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

De brittiska nätverkens närvaro i Sverige pekar på att vi rör oss mot en situation med paralleller till 1800-talets folkväckelse men i nya former.

Powered by Labrador CMS