Klander

Världen idag klandras – anmälaren fick inte kommentera

En artikel som publicerades i Världen idag i november i fjol klandras.

Världen idag klandras av Mediernas etiknämnd. Anledningen är att tidningen inte låtit Facebook­gruppen ”Pink Rooms” grundare Roba Kadhem få bemöta allvarlig kritik som riktats mot henne, varken direkt eller i referat.

Artikeln handlade om hur kända personer spridit antisemitism i svensk offentlighet den senaste tiden. Bland annat nämndes anmälaren och den Facebookgrupp hon grundat, som full av antisemitiska påståenden. Så även från grundaren själv.

Forskare dömde också ut många av uttalandena i gruppen som klart antisemitiska.

Anmälarens kritik

Anmälaren menade att påståendena i artikeln inte stämde, utan var djupt förnedrande och en attack på hennes karaktär. Hon hade också uttalat sig i Expressens artikel, men inget av detta fanns med i Världen idags artikel. Världen idag hade heller inte sökt henne för en kommentar.

Världen idag hade dessutom använt anmälarens bild utan godkännande. Tidningen citerade anmälaren utan hennes godkännande och hon är inte heller en offentlig person som ska tåla granskning.

Mediet svarar

Världen idags chefredaktör Jonas Adolfsson menade att det fanns ett stort allmänintresse och att frågan var aktuell. Att referera till en så stor Facebooksida som har flera hundra medlemmar är relevant, menade han. Bilden var dessutom inköpt från TT.

Tidningen menade vidare att anmälaren är en offentlig person genom sitt stora inflytande på sociala medier och sitt tidigare politiska engagemang, liksom sitt agerande i debatten.

Världen idag har inte efter publiceringen fått påstötningar från anmälaren om att förtydliga eller korrigera detaljer i publiceringen.

Medieombudsmannen: Tåla att granskas

MO som prövar om anmälaren utsatts för en oförsvarlig publiceringsskada väger allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Publiceringen innehåller uppgifter om en prisbelönt S-profil, det vill säga Roba Kadhem, som är skadliga för henne. Men då det finns ett klart allmänintresse kring ämnet och anmälaren är att betrakta som en offentlig person får hon tåla att både granskas och i detta fall namnges då det rör gruppen ”Pink Room”. Anmälaren har flera gånger tidigare låtit sig intervjuas, fått uppmärksamhet och prisats för sitt engagemang. Tidigare har hon också uppmärksammats i medier för rollen som politisk sekreterare för Social­demokraterna i Malmö. Att anmälaren själv gjort inlägg när den aktuella Mellanösternfrågan diskuteras i Pink Room bidrar till att hon öppnat sig för kritik.

Fick inte bemöta uppgifterna

MO avgör inte vad som är sant eller falskt i en publicering utan om mediet har ett relevant underlag, eller belägg, för de uppgifter som publiceras. Texten är en så kallad rewrite, förkortat referat, och uppgifterna i Världen idag är hämtade från en artikel i tidningen Expressen.

MO poängterar dock det svåra att referera till andra mediers granskningar och att det kan kräva att mediet, som publicerar rewriten, söker egen bekräftelse på andras granskningar. MO konstaterar dock att sammanfattningar av stora och uppmärksammade granskningar, som refereras i kortform och med källhänvisning, ändå kan betraktas som medieetiskt acceptabla.

Men, en bärande medieetisk grundprincip är att den som blir kritiserad eller granskad i en publicering ska få möjlighet att bemöta kritik i samband med publicering. Det framgår inte av artikeln om Världen idag har sökt anmälaren för en kommentar. Inte heller har mediet refererat något av de ganska omfattande svar och förklaringar som anmälaren ger i Expressens granskning.

Världen idags publicering är utgjord som en nyhetsartikel med offensiv rubrik och har en stor bild på anmälaren. MO:s slutsats är därför att mediet brustit i frågan om bemötande. Mediet bör därför klandras.

Ärendet hänsköts därmed till Mediernas etiknämnd. Och nämnden gick på MO:s linje i sin helhet. Nämnden skriver: Utan att därmed ta ställning till Expressens bakomliggande publicering delar Mediernas etiknämnd MO:s slutsats och klandrar Världen idag för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medie­ombudsmans/Mediernas etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se

Powered by Labrador CMS