Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Statligt etiskt råd bjöd in förespråkare av spädbarnsmord

Den australiske filosofen Peter Singer har hävdat att spädbarn inte är personer och att läkare borde döda vissa handikappade efter födseln. Nyligen blev han inbjuden till Sverige av Statens medicinsk-etiska råd, till ett seminarium om prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Nyheter · Publicerad 10:00, 21 dec 2021

Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som har till uppgift att ge vägledning till Sveriges regering och riksdag, höll den 10 december ett etikpristagarseminarium på det pandemirelaterade temat ”prioriteringar i hälso- och sjukvården när behovet av livräddande vård är större än kapaciteten”.

På detta seminarium var den australiske filosofen Peter Singer en av de inbjudna talarna, medan pristagaren, som fick Smers etikpris förra året, var den svenske filosofen Torbjörn Tännsjö.

Peter Singer skriver i en av sin böcker att ”vissa spädbarn med allvarliga handikapp bör dödas”, med en motiveringen att om föräldrarna i stället kan skaffa ett nytt normalt barn så kommer de och det andra barnet totalt sett bli lyckligare än vad de och det första barnet hade blivit.

Kulturskribenten och filosfistudenten Lapo Lappin är kritisk till Smers inbjudan av Singer, vilket han uttrycker i nättidskriften Kvartal, där han menar att det är oroväckande att filosofer som ifrågasätter alla människors lika värde ges den typ av erkännande och utrymme som han menar nu har skett.

I sin kritiska artikel konstaterar Lappin att Tännsjö och Singer har det gemensamt att de båda menar att sjuka och handikappade kan ha ett lägre människovärde, en idé som Lappin menar går stick i stäv med den människovärdesprincip som är fastslagen både i svensk lag och i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Utifrån människovärdesprincipen har alla människor ”lika rätt till vård oberoende av deras egenskaper och omständigheter, baserat på principen att resurserna bör fördelas efter behov och att detta ska ske så kostnadseffektivt som möjligt”, konstaterar Lappin.

Då spädbarn dock inte har så mycket med prioritering under pandemin att göra, påpekar Lappin att vuxna människor med kognitiv funktionssättning, som demens, däremot har det, och konstaterar att Peter Singer pläderar för att dementa bör prioriteras mycket lågt när resurserna är knappa.

Skarp kritik ska ha riktats mot Peter Singer av flera utländska deltagare vid Smers seminarium, medan det inte kom några ”sådana hårda frågor” från den svenska delen av publiken, uppger Lappin.

Sveriges medicinsk-etiska råd värnar fortsatt människovärdesprinicipen när det gäller vårdprioriteringar, försäkrar rådets huvudsekreterarem Lotta Eriksson.

På frågan om hur det kommer sig att de valde att bjuda in just Peter Singer, trots att denne ifrågasätter den svenska lagens princip om alla människors lika värde, svarar Eriksson att rådet och Tännsjö tillsammans kom fram till ett program som de bedömde hade förutsättningar att ge en allsidig belysning av seminarieämnet, som också valts av Tännsjö.

Principen om människors lika värde är enligt huvudsekreteraren alltjämt en viktig utgångspunkt för rådet.

”Smer värnar den enligt lag gällande etiska plattformen för prioriteringsbeslut, där människovärdesprincipen är överordnad behovs- och solidaritetsprincipen, samt kostnadseffektivitetsprincipen”, skriver Eriksson.

Hon menar också att de olika seminarietalarnas skilda perspektiv och utgångspunkter, när det gäller prioriteringar, bidrog till att ge en tydlig bild av frågans värdekonflikter.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00