Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Pingst kartlägger etnisk mångfald i församlingar

”Hur skulle du uppskatta antalet som tillhör synlig minoritet, icke vit som är medlemmar i församlingen?” Det är en av frågorna som Pingst ställer i en enkät som gått ut i rörelsen med syftet att kartlägga mångfalden inom församlingarna.

Nyheter · Publicerad 08:00, 21 maj 2021

En arbetsgrupp inom Pingst FFS har fått i uppdrag av verksamhetsledningen att ta fram riktlinjer som kan göra att man blir bättre på att tillvarata mångfalden i Pingsts verksamheter.

– Uppdraget är att ta fram en policy och forma förslag till utbildnings- och handlingsplan för att arbeta med de här frågorna inom pingsts organisation. Sedan kommer det i nästa skede att riktas till församlingarna som ett erbjudande, inte en pålaga, säger Johannes Magnusson, verksamhetsledare Pingst Utbildning.

– Vi tror att det finns en rikedom i våra församlingar som vi kanske inte fullt ut tar vara på, säger han.

Inom ramen för det här arbetet har en enkät gått ut inom rörelsen för att kartlägga hur det ser ut i församlingarna. Bland annat frågar man hur stor del av församlingen man uppfattar tillhöra kategorin ”synligt vit” och ”synligt icke-vit”.

Ser ni ett mönster i svenska pingstförsamlingar där människor med till exempel utländsk bakgrund nekas positioner eller utsätts för negativ särbehandling?

– Nej, men en del av syftet är att se över var vi befinner oss. I de flesta församlingar ser man etnisk mångfald som en rikedom och möjlighet, men i praktiken blir det inte alltid så. Människor med utländsk bakgrund kanske inte kommer med i ledande funktioner till exempel.

Johannes Magnusson säger att man i arbetet upptäckt att det finns människor som råkat illa ut, trots pingstförsamlingarnas grundvärderingar.

– Pingströrelsen föddes i att språkbarriärer bröts ned. På pingstdagen i Apostlagärningarna talade lärjungarna i tungor och människor kunde höra budskapet på sitt språk. Den pingströrelse som etablerades i Sverige kom ur en väckelse som startade i Los Angeles i början av 1900-talet och bars av både män och kvinnor, afroamerikaner och vita. Detta var radikalt, och det är en del av vårt arv. Det här borde vi vara bäst i klassen på, men det är inte säkert att vi är det.

Ser du någon risk att den här uppdelningen av människor utifrån hudfärg kan bygga in klyftor i församlingen i stället för att gynna en god integration?

– Jag har haft ingången att jag sett den risken. Men när jag pratar med andra och inte minst med människor som själva har en annan bakgrund, så vill de att vi ska våga prata om detta. Jag som tillhör majoriteten kanske är mer orolig än de som riskerar att vara utsatta.

Johannes Magnusson tycker att det kan vara relevant att titta på hudfärg för att få en bild av hur det ser ut i församlingarna, men betonar att det finns många fler aspekter att ta hänsyn till om man vill vara en rörelse präglad av mångfald.

– Vi har fått frågor från vissa församlingar efter att enkäten gick ut. De undrar varför vi frågar om bakgrund kopplat till ledningsfunktioner. Ledare ska ju bedömas utifrån lämplighet, gåvor och talanger. Och självklart ska de som är bäst lämpade vara ledare, men jag har svårt se att det skulle vara så få icke-europeiska som skulle vara lämpade för detta.

Han understryker att pingst inte driver någon ”kvoteringslinje” men tror att det behövs förebilder som är både män och kvinnor, som har svensk och annan bakgrund.

– Det finns ett starkt värde i att ha människor med liknande bakgrund som en själv som finns i ledande funktioner eller syns i olika sammanhang, det skapar en tillhörighet.

Någon gång efter sommaren är tanken att en policy ska presenteras och senare under året är förhoppningen att komma i gång med fortbildning som alltså riktas till pingstorganisationen och sedan erbjuds de lokala församlingarna.

Det finns ett starkt värde i att ha människor med liknande bakgrund som en själv som finns i ledande funktioner eller syns i olika sammanhang, det skapar en tillhörighet.

Enkäten

I enkäten som gått ut i pingströrelsen använder man kategorierna ”synlig majoritet, vit” och ”synlig majoritet, icke-vit” för att få en bild av hur sammansättningen i församlingarna ser ut. Man önskar en skattning av vilka etniska grupper och nationaliteter som är representerade.

När det gäller defintionen av ”vit” skriver man att det handlar om personer som oftast har ”fysiska drag som kopplas till Skandinavien och Europa”.

När det gäller ”icke-vit” beskrivs detta som ”personer som inte tillhör majoritetssamhället och som inte passerar som ’svensk’ i allmänhetens ögon”.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier