Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

”Handlingsfriheten för präster kan begränsas”

Prästerna avkragades av domkapitlet i Göteborg efter medverkan i Missionsprovinsens gudstjänster, men beslutet upphävdes av överklagandenämnden. Biskopen Per Eckerdal har dock drivit saken vidare och nu vill Gudstjänstutskottet i kyrkomötet att behovet av ändringar i kyrkoordningen utreds.

Nyheter · Publicerad 08:00, 12 okt 2016

Världen idag har tidigare berättat om konflikten i Göteborgs stift. I grunden handlar frågan om huruvida Missionsprovinsen ska ses som en fristående kyrkobildning, eller ett fritt stift i Svenska kyrkans andliga tradition.

Tidigare i år stoppade den högsta juridiska instansen inom Svenska kyrkan, överklagandenämnden, ett beslut som domkapitlet i Göteborg fattat att förklara tre präster obehöriga för tjänst i kyrkan.

De tre prästerna hade lett gudstjänster i kyrkor kopplade till Missionsprovinsen, något som domkapitlet i Göteborg, med biskop Per Eckerdal, anser ska leda till att man inte får verka som präster i kyrkan.

Men beslutet upphävdes med motiveringen att de gudstjänster som prästerna lett eller medverkat i inte har avvikit från Svenska kyrkans ordning och att det är orimligt att en präst inte får leda en gudstjänst i ett annat sammanhang.

Men Eckerdal har tagit saken vidare tillsammans med flera kyrkopolitiker i en motion till kyrkomötet som nu fått bifall av Gudstjänstutskottet.

Eftersom domkapitlet och överklagandenämnden kommit till olika ståndpunkter anser utskottet att ”det finns anledning att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda behovet av ytterligare bestämmelser i kyrkoordningen om i vilka fall präster får leda gudstjänster i andra kristna samfund”.

Ola Isacsson (POSK) och Berth Löndahl (Frimodig kyrka) har reserverat sig och menar att man får stora problem med gränsdragningen om man börjar gå den här vägen.

”Är det tillåtet för en pensionerad präst att leda dopgudstjänst i ett hem? Är det tillåtet om några av gudstjänstdeltagarna tillhör en kyrka som Svenska kyrkan inte har ekumeniska relationer till? Är det förbjudet om flertalet gudstjänstdeltagare tillhör en kyrka utan ekumeniska relationer till Svenska kyrkan?” frågar man sig och menar att kyrkoordningens regler är ”tydliga och tillräckliga”.

Även prästen Håkan Sunnliden är oroad över konsekvenserna om saken röstas igenom i kyrkomötet.

”Även om det kan ha en poäng att frågan utreds är risken att resultatet begränsar prästernas handlingsfrihet uppenbar. För det är ju syftet”, skriver han på sin blogg och undrar om präster ska nekas att sprida Guds ord utanför det egna sammanhanget.

”Nog liknar prästerna mer statens förlängda arm, Svenska kyrkans springpojkar än apostlarnas efterträdare?”

Till Världen idag säger Sunnliden att risken är att detta ger en förkrympt bild av prästämbetet.

– Det kommer kunna bli många gränsfall, många anmälningar. Då är det bättre att vara generös. Det är jättebra om präster kan medverka på andra håll.

Roland Gustafsson, missionsbiskop, har tidigare sagt till Världen idag att överklagandenämndens beslut upplevs som irriterande för domkapitlet.

– Nu gör biskopen comeback för att försöka ändra kyrkoordningen. Vi kommer återigen att bjuda in till någon form av samtal. Det vill vi erbjuda, sedan om Svenska kyrkan vill svara på det kan vi inte garantera, men vi tror på det goda samtalet.

Ett annat kontroversiellt förslag, att det ska bli tvingande för präster framöver att viga samkönade par, avslås däremot i utskottet.

”Utskottet vill även i år framhålla att Svenska kyrkan rymmer olika äktenskapssyner. De olika ståndpunkterna bör också kunna få praktiska konsekvenser för enskilda prästers handlingsutrymme.”

En intensiv debatt om båda dessa förslag är att vänta när kyrkomötet samlas igen för beslut i november.

Det kommer kunna bli många gränsfall, många anmälningar. Då är det bättre att vara generös. Det är jättebra om präster kan medverka på andra håll.

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10