Under sång och dans ska man säga: ”Alla mina källor har jag i dig.”
Psaltaren 87:7

Världen idag

Att det krävs en kvinna och en man för att få barn kan bli otydligt i svensk lagstiftning framöver. Foto: Sara Andersson

Förslag: Ta bort orden ”mor” och ”far” ur föräldrabalken

Begrepp som ”mor” och ”far” ska ersättas med ”förälder” i föräldrabalken. Det är förslaget i en utredning.

”Sveriges kvinnoorganisationer ser med stor oro på hur man inom svensk offentlig förvaltning och lagstiftning tycks vrida tillbaka klockan”, skriver representanter för ett 30-tal kvinnorättsgrupper som motsätter sig förslaget.

Nyheter · Publicerad 07:00, 16 feb 2023

I betänkandet för ”Alla tiders föräldraskap”, vars remisstid nyligen gått ut, finns förslag på att göra lagstiftningen kring föräldraskap i Sverige mer könsneutral. Där skriver man att begrepp som ”mor” och ”far” i föräldrabalken ska ersättas med ”förälder”. Mor och far ska inte ens användas när man behöver beskriva vilken av föräldrarna det gäller.

I stället ska formuleringen ”den förälder som har fött barnet” och ”den förälder som inte har fött barnet” användas när det är nödvändigt att göra åtskillnad mellan föräldrarna.

Bland remissvaren som kommit in finns viss kritik kring några av förslagen i betänkandet, men många ställer sig bakom att göra föräldrabalken mer könsneutral. Till exempel skriver representanter för lobbygrupperna RFSL och RFSU i Göteborgs-Posten att det är bra att tanken på kärnfamiljen mamma-pappa-barn ”skrotas”.

Men en lång rad kvinnoorganisationer går, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, till storms mot utvecklingen.

”Sveriges kvinnoorganisationer ser med stor oro på hur man inom svensk offentlig förvaltning och lagstiftning tycks vrida klockan tillbaka och återfalla i könsblindhet”, skriver de.

De konstaterar att ”mor” och ”far” föreslås ersättas med ”förälder” i lagen trots att reglerna för kvinnors och mäns föräldraskap till sitt innehåll skiljer sig åt.

”Moderskap bestäms utifrån födandet, medan faderskap fastställs genom moderns bekräftelse, presumeras utifrån att mannen är gift med modern eller fastställs med hjälp av dna. När det berörda ämnet är själva reproduktionen är det omöjligt att bortse från de biologiska skillnader som finns mellan kvinnor och män”, skriver representanter för ett 30-tal grupper, däribland Unizon, Fredrika Bremer-förbundet och Kvinnor i Svenska kyrkan.

Att använda begrepp som ”den förälder som fött barnet” reducerar kvinnor till objekt, menar debattörerna.

”För att undvika ordet kvinna används redan i olika sammanhang ord som ’menstruerare’ eller ’livmoderbärare’, något som direkt avhumaniserar kvinnor och flickor.”

Inkludering av den mindre grupp som inte anser sig vara vare sig man eller kvinna får inte leda till att en majoritet exkluderas, anser kvinnogrupperna.

Enligt kvinnoorganisationerna finns det också svårigheter att förstå lagen. Som exempel hänvisas till en komplicerad mening i själva betänkandet som lyder:

”Lagen ska dock inte gälla när ett föräldraskap för den som inte har fött barnet och inte heller har bidragit med sina spermier till barnets tillkomst ska ersätta föräldraskapet för den som har fött barnet.” 

Kvinnogruppernas företrädare skriver i SvD:

”Få saker är mer exkluderande än att formulera sig på ett sätt som vanliga människor, än mindre den som inte har svenska som modersmål, kan förstå”.

Föräldrabalken

• Föräldrabalken trädde i kraft år 1950 och då utgick lagen från att ett barn har en biologisk mamma och pappa och slog fast att dessa i första hand har det juridiska ansvaret för barnet.

• 2020 satte den dåvarande vänsterregeringen i gång en utredning om att göra lagen mer könsneutral och ”inkluderande”.

• Tiden för remissvar gick ut 27 januari och nu blir det upp till regeringen hur man går vidare med frågan.

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10