Nyheter

FN kan kräva fri abort och godkänna dödshjälp

Frankrike, Norge och Tyskland är några av de länder som riktar skarp kritik mot att låta en skrivning om dödshjälp ingå i en konventionsartikel som handlar om rätten till liv. Sverige hör till de länder som valt att inte invända mot skrivningen. Foto: Tore Meek / NTB / TT
Frankrike, Norge och Tyskland är några av de länder som riktar skarp kritik mot att låta en skrivning om dödshjälp ingå i en konventionsartikel som handlar om rätten till liv. Sverige hör till de länder som valt att inte invända mot skrivningen. Foto: Tore Meek / NTB / TT
Benedicta Lindberg, generalsekreterare för den katolska prolife-organisationen Respek. Foto: Eva Janzon
Benedicta Lindberg, generalsekreterare för den katolska prolife-organisationen Respek. Foto: Eva Janzon

Att erbjuda abort och dödshjälp är i linje med länders plikt att respektera rätt till liv. Det anser FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i sitt förslag till hur Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ska uttolkas. Sverige har inte invänt mot förslaget.

Publicerad Uppdaterad

I Sverige är dödshjälp och assisterat självmord inte tillåten och ändå nämner det svenska remissvaret inte ett ord om detta. Man väljer att enbart se det här som ännu en väg att driva abortfrågan.

Benedicta Lindberg

Artikel 6 i Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

1. Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv.

2. I länder som inte har avskaffat dödsstraffet, får dödsdom avkunnas endast för de allvarligaste brotten i enlighet med den lag som gällde vid tiden då brottet begicks. Denna lag får inte strida mot bestämmelserna i denna konvention eller i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Detta straff skall endast kunna verkställas efter slutlig dom av behörig domstol.

3. När berövande av liv utgör folkmord, skall ingen bestämmelse i denna artikel tillåta en konventionsstat att på något sätt avvika från någon skyldighet den har åtagit sig enligt bestämmelserna i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

4. En dödsdömd person skall ha rätt att begära nåd eller förvandling av straffet. Amnesti, nåd eller förvandling av dödsstraffet skall kunna beviljas i samtliga fall.

5. Dödsdom skall inte avkunnas för brott som begåtts av personer under 18 år och skall inte verkställas mot havande kvinnor.

Expertkommittén som vakar över att konventionen respekteras håller just nu på att förnya sina så kallade allmänna kommentarer om hur konventionens Artikel 6, om rätten till liv, ska förstås.

I det förslag som kommitténs rapportör lagt fram står bland annat att "[...] stater kan tillåta/bör inte förhindra vårdanställda från att tillhandahålla medicinsk behandling i syfte att underlätta avslutande av livet för (katastrofalt) drabbade vuxna. Som exempel nämner man "dödligt skadade eller dödssjuka, som erfar svår fysisk eller psykisk smärta och lidande, och som vill dö med värdighet".

Både länder och organisationer har kunnat kommentera förslaget. Bland annat Frankrike, Norge och Tyskland riktar skarp kritik mot att låta en skrivning om dödshjälp ingå i en konventionsartikel som handlar om rätten till liv.

"Den federala regeringen menar att det [... ] inte vore rätt av Kommittén för mänskliga rättigheter eller andra internationella organisationer att säga till stater huruvida och under vilka förutsättningar som stater borde tillåta eller inte förbjuda assisterat självmord (till exempel läkarassisterat självmord), grundat på rätten till liv", skriver Tyskland i sitt svar till expertkommittén.

Norge påpekar att kommitténs förslag "går längre än och är oförenligt med den sedan lång tid allmänt vedertagna tolkningen av artikel 6".

"Enligt Norges åsikt kan inte rätten till liv, utan en förvanskning av språkbruket, tolkas som att man erkänner den diametralt motsatta rätten, nämligen rätten att dö och att få hjälp med det".

Sverige hör till de länder som valt att inte invända mot skrivningen om dödshjälp. Och överhuvud taget kommenterar Sverige inget annat än förslaget om att stater "måste erbjuda gravida kvinnor säker tillgång till abort", och inte låta sin lagstiftning om abort "leda till att man bryter mot en gravid kvinnas rätt till liv".

"Vi är nöjda med utformningen och rekommendationerna i paragraf 9 om den gravida kvinnans rätt till liv", skriver Sverige bland annat i ett yttrande från den 4 oktober.

Att Sverige inte tar upp skrivningen om dödshjälp i sitt yttrande anser Benedicta Lindberg, generalsekreterare för organisationen Respekt, vara anmärkningsvärt.

– I Sverige är dödshjälp och assisterat självmord inte tillåten och ändå nämner det svenska remissvaret inte ett ord om detta. Man väljer att enbart se det här som ännu en väg att driva abortfrågan. Det svenska svaret är skrämmande fattig till form och innehåll, säger hon.

Polen, Österrike, Malta och Ryssland accepterar inte skrivningarna om abort, och påpekar att en konvention som ska skydda liv inte kan tolkas som att den vissa fall kan släcka liv, vare sig det handlar om foster eller om svårt sjuka människor.

"Så som Österrikes förstår det, innebär Artikel 6 av ICCPR vare sig (a) en generell plikt att erbjuda säker abort eller (b) en plikt att underlätta avslutandet av liv på någons önskan", skriver Österrike.

Polen påpekar att den näst sista punkten i Artikel 6 stadgar att dödsstraff inte ska "verkställas mot havande kvinnor", vilket visar att konventionen avser att särskilt skydda livet även på ofödda barn.

Ländernas uttalanden ska nu beaktas av kommittén för mänskliga rättigheter. De allmänna kommentarer till konventionstexter som kommittén nu ska ta fram är inte juridiskt bindande för de stater som anslutit sig till konventionen. Men de anses ha en stark ställning som rekommendation och uttolkning av konventionstexten.

– Det finns en risk att om viss tolkning av orden anammas, kan det komma att leda till påtryckningar för medlemsländerna att legalisera abort, assisterat självmord och dödshjälp, säger Benedicta Lindberg.

Powered by Labrador CMS