Ert tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.
Kolosserbrevet 4:6

Världen idag

Skolan har länge varit en självklar huvudarena för de sociala ingenjörer som under lång tid arbetat för att införa den sekulära individualismen som statsideologi, skriver Per Ewert. Foto: Alexander Olivera/TT

Skolverket styr sin skuta åt helt fel håll

Ledare · Publicerad 00:00, 22 okt 2019

Den som önskar omforma ett samhälle riktar ofta sin påverkanskraft mot barn och unga. Därför har skolan varit en självklar huvudarena för de sociala ingenjörer som under lång tid arbetat för att införa den sekulära individualismen som statsideologi.

Den strävan fortsätter – oförtrutet. Höstens debatt om Skolverkets förslag till nya kursplaner har varit hård, och Skolverket har tvingats backa. Men faran är långtifrån över.

Den borgerliga regeringen 1991–94 ville markera ett avsteg från den sekulära sväng som skolan tagit sedan 1960-talet. De klubbade därför igenom en i grunden utmärkt läroplan som i huvudsak ännu gäller, där all undervisning ska förmedla fem grundläggande värden och fyra fostransmål.

Men klassrumsverkligheten har samtidigt glidit allt längre bort från läroplanens intentioner. Det är nämligen inte främst läroplanen som styr den faktiska undervisningen, utan grundskolans kursplaner och gymnasiets ämnesplaner. Och där har riktningen – precis som majoriteten av skolans läromedel – gått i en allt radikalare riktning. 

Skolverkets förslag att stryka antiken från grundskolans historieundervisning väckte vredesmod, även på denna ledarsida, och statsmakterna fick snabbt retirera. Men en djupare undersökning visar fler formuleringar som väcker oro. Världen idag berättar i dag om hur kristna organisationer varnar för de dimmiga formuleringarna kring Bibelns plats i religionsundervisningen.

Det är förstås möjligt att de lärare som ska stå i klassrummet kommer att tolka skrivningarna som att de bibliska texterna och berättelserna fortfarande ska ingå. Men Skolverkets förslag är likväl ett steg bort från att betrakta de bibliska texterna som självklara inslag i ämnet.

Detta ligger också helt i linje med den kristendomsfientliga attityd som flera forskare visat är mycket tydlig i svenska skolor. 

Lars Anders Johansson på Timbro har också ringt i varningsklockan för ett annat ämne: svenskan. Här lyfter förslaget bort sagor, dramatik och liknande vanliga kursinslag, till förmån för texter som belyser ”identitets- och livsfrågor, till exempel utanförskap, jämlikhet, sexualitet och relationer”.

Tilläggas kan att liknande formuleringar också förekommer i förslaget till religionsämnet. I de här formuleringarna ligger en hel hög med dolda förutsättningar, som saknar egentlig bäring i läroplanen, men som har formats av samtidens dominerande ideologi och därmed blivit centrala inslag i läromedel och på lärarhögskolor.

Den syn på identitet, sexualitet och andra personliga frågor som präglat det nutida Sverige har svängt långt bort från läroplanens krav på en undervisning och etik byggd på ”kristen tradition och västerländsk humanism” – som för övrigt har formats ur just den kristna traditionen.

Tvärtom är det den normkritiska hyperindividualismens frön som under decennier har såtts i skolvärlden, och man får vara mer än naiv för att inte inse att det är just ditåt de radikala krafterna vill dra undervisningen även här.

I en tid när de svenska skolresultaten faller blir det ett dubbelt problem när ideologiska krafter vill omvandla även ämnen som svenskan från kunskapsinhämtning till radikal samhällsförändring.  Det ämne som ska träna eleverna i att kunna läsa och förstå texter från olika tider och kontexter, blir i stället en arena för social ingenjörskonst.

Det kommer inte att gagna vare sig eleverna eller deras kunskaper. 

Sista dagen att inkomma med synpunkter på Skolverkets förslag till nya kursplaner är i morgon onsdag. Om många protesterar har myndigheten visat sig villig att lyssna; här finns möjlighet att påverka skolan på riktigt.

Det är nämligen inte främst läroplanen som styr den faktiska undervisningen, utan grundskolans kursplaner och gymnasiets ämnesplaner.

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka... måndag 1/6 06:50

Karlskronagudstjänster blev till stadsvandringar

Corona. I Karlskrona har en grupp bedjande och sjungande människor vandrat runt i staden på... söndag 31/5 18:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...