Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Betania i Adelöv blev Sveriges första egentliga pingstförsamling

När Lovisa Johansdotter återvände till Adelöv från USA förde hon med sig intryck från den pre-pentekostala rörelsen i svenskbygderna. Snart hade en en ny, fri församling bildats, med öppenhet för både manligt och kvinnligt lekmannaledarskap, högljudd bön, tungotal och radikal kongregationalism. När väckelsen på Azusa Street sedan spreds till Sverige var marken förberedd.

Tro och liv-serie · Publicerad 14:00, 27 okt 2022

När pingstväckelsen på allvar tog fart genom skeendet på Azusa Street i Los Angeles 1906–09 spreds den snabbt till Sverige. En bakgrund var att ett flertal svenskar fanns i Los Angeles, besökte Azusa Street och sedan antingen for tillbaka till Sverige eller spred nyheterna om väckelsen på andra sätt.

En annan orsak var att det fanns församlingar i USA och i Sverige där tungotal och förkunnelse om helande redan förekom. Ett exempel på detta var Betania i Adelöv utanför Tranås, vilken ibland beskrivs som Sveriges första pingstförsamling.

Det finns flera forskare som har kartlagt hur väckelsen på Azusa Street spreds till Sverige. Jan-Åke Alvarsson, professor emeritus i kulturantrologi i Uppsala, har gjort ett omfattande arbete, vilket bland annat har publicerats i Varför reste Lewi Pethrus just till Los Angeles? Relationer mellan Sverige och USA inom ramen för pentekostalismen (2019).

Vidare har Roland Gäreskog skrivit en biografi om mannen som förde pingstväckelsen från Azusa Street till Sverige: Andrew Ek: Några skeden i hans liv som missionär, predikant och nödhjälpsarbetare (2015). Två av slutsatserna av forskningen är att Andrew (Johnson) Ek faktiskt kan beskrivas som pingstväckelsens apostel till Sverige och att Betania i Adelöv med goda skäl kan kallas den första pingstförsamlingen i landet.

Under 1890-talet förekom så kal­lade pre-pentekostala rörelser på en rad platser i USA, bland annat i New England, Minnesota, South Dakota, North Carolina, Tennessee och Arkansas. I norra Mellanvästerns svenskbygder, vilka återfanns i Minnesota, South Dakota och North Dakota, uppstod sådana rörelser med svensk anknytning.

Dessa hade en anknytning till en utbrytning från Svenska Missionsförbundets amerikanska systerkyrka, The Covenant Church. Utbrytarkyrkan fick namnet Evangelical Free Church of America och betonade lokalförsamlingarnas självständighet och lekmän i ledarskapet.

Lovisa Johansdotter (1865–1943), en ung kvinna från Adelövs­trakten i Småland, for till USA i slutet av 1880-talet i syfte att arbeta som hembiträde. Tiden i USA blev dock inte så lång, men när Lovisa Johansdotter 1895 återvände till hembygden hade hon mött och tagit intryck av den pre-pentekostala rörelsen i svenskbygderna.

År 1901 bidrog hon till starten av en ny fri församling i Adelöv. När denna bildades hade gruppen redan haft möten och samlingar i sex år. Gruppen på ett 20-tal personer, där Lovisa var en av de ledande personerna, inledde med att hålla gudstjänster i Ryds missionshus. Men eftersom missionsförbundarna i Ryd tyckte att den fria församlingen bad för högt, stängde missionsförbundarna dem ute. I stället fick de nu samlas på en gård i Hult, som låg i närheten.

Att exakt belägga kopplingen mellan pre-pentekostala rörelsen i den skandinaviska Mellanvästern och motsvarigheten i Ade­löv har inte varit möjligt. Men det som har gått att få tag på av källmaterial pekar i den riktningen. Det fanns ett flertal likheter i spiritualiteten: öppenhet för lekmäns ledarskap (både kvinnor och män), högljudd bön, tungotal och radikal kongregationalism.

En indikator på den pre-pentekostala kopplingen är också att församlingen i Adelöv omedelbart kopplade samman med de svenskar som varit med i Azusa Street-väckelsen 1906. Ade­lövsförsamlingen kallade redan juletid 1907 Carl Widmark att komma till församlingen för att predika.

Det innebar att församlingen i Adelöv blev den första som helhjärtat välkomnade den nya väckelsen.

Carl Widmark var den förste svenska lärjungen till Andrew (Johnson) Ek, som alltså förde väckelsen från Azusa Street till Sverige. Betania i Adelöv har under årens lopp haft ett inflytande i pingströrelsen i Sverige genom sin årligen återkommande konferens under pingsthelgen. I församlingen har också en rad pingstpastorer och missionärer fostrats.

Ytterligare en fascinerande detalj är att området kring Adelöv var ett fäste för den så kallade ”roparrörelsen” redan på 1840-talet.

Andrew Ek (1878–1965) hette ursprungligen Anders Gustaf Johansson och kom från Skövde. Han emigrerade av oklar anledning till USA 1904 och bytte snart namn till Andrew G Johnson. Efter ankomsten till det nya landet blev han omvänd och döpt som vuxen i San Pedro i Kalifornien. Strax därefter påbörjade hans sin evangelistgärning och verkade som kolportör i Los Angeles-området 1905–06.

I början av 1906 träffade han William Seymour (1870–1922), vilken några månader senare skulle stå i centrum av väckelsen på Azusa Street. Johnson deltog i ett tältmöte där Seymour predikade, greps av hans budskap om dop i den helige Ande med tungotal som tecken, och tog efter mötet kontakt med Seymour.

Genom kontakten med Seymour blev Johnson en del av bönegruppen på North Bonnie Brae Street i Los Angeles, vilken kom att utgöra väckelsens kärntrupp.

Väckelsen började i bönegruppen den 9 april efter att Lucy Farrow (1851–1911) kommit dit och föreslagit en bön- och fasteperiod. Farrow hade i likhet Seymour funnits i gruppen kring Charles Parhams bibelskola i Houston i Texas, vars undervisning och praxis angående andedop och tungotal formats vid Parhams tidigare bibelskola i Topeka, Kansas, med början 1901.

Eftersom väckelsen snabbt växte hyrde Seymour den 14 april en gammal metodistkyrka på 312 Azusa Street, vilken sedan gått till kyrkohistorien.

En rad svenskar utöver Andrew G Johnson besökte Azusa Street, men det blev Johnson som tog elden till Sverige. Han tillhörde väckelsens första missionärsgrupp, vilken i juli månad 1906 sändes till Palestina. På vägen dit träffade Johnson bland annat den blivande pingstledaren i Norge, T B Barratt (1862–1940) i Chicago.

Missionsresan till Palestina avbröts dock i Italien och Johnson reste i stället hem till Sverige.

I november 1906 kom han till hemstaden Skövde och påbörjade där mötesverksamhet. Detta utgjorde de första pingstmötena i Sverige med koppling till väckelsen på Azusa Street. I januari 1907 inbjöds Johnson av John Ongman (1845–1931) till Örebro, där en väckelse började. Han besökte också Stockholm månaden därefter, tillsammans med sin lärjunge Carl Widmark.

Bland dem som berördes av pingstväckelsen vid dessa möten fanns en grupp som kom att ingå Stockholms sjunde baptistförsamling, Filadelfiaförsamlingen, vid dess bildande 1910. Då hade Carl Widmark redan kallats av den ”fria församlingen” i Adelöv, som ju var väl förberedd genom sina pre-pentekostala kontakter med USA.

Andrew Johnson bytte så småningom namn till Ek och verkade som missionär i Kina (1909–12), var föreståndare för Filadelfiaförsamlingens räddningsmission i Stockholm (1914–20), och missionär i Wien (1920–22). Han blev under 1930-talet resande predikant i Norden och USA och fortsatte som sådan fram till sin pensionering.

Något erkännande för sin avgörande insats för pingstväckelsen i Sverige fick Andrew (Johnson) Ek tyvärr aldrig under sin livstid. Han utgör en av de bortglömda hjältarna som historien dock har gett rätt.

Genom kontakten med [William] Seymour blev [Andrew Ek] Johnson en del av bönegruppen på North Bonnie Brae Street i Los Angeles, vilken kom att utgöra väckelsens kärntrupp.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10