Opinion

Återupprätta det svenska civilsamhället

Det är inte bara medborgarna som behöver få tillbaka ett fungerande civilsamhälle, också det politiska samhället drabbas när dess grund försvagas, skriver Carin Stenström.
Det är inte bara medborgarna som behöver få tillbaka ett fungerande civilsamhälle, också det politiska samhället drabbas när dess grund försvagas, skriver Carin Stenström.
Publicerad Uppdaterad

Civilsam-hällets styrka är att det möter de behov som finns bland medborgarna. Det ser vad som är möjligt och vad som är kostnadseffektivt på ett annat sätt än det politiska samhället.

Ett viktigt steg för att få det vacklande svenska samhället i balans är att civilsamhället återskapas. Civilsamhället är den grund som ger stabilitet till samhället och förutsättning för det demokratiska statsskicket. Inget annat land, utanför de rent totalitära systemen, har som Sverige raserat civilsamhället och de enskilda medborgarnas rättigheter. Det sätter nu allt tydligare spår.

En viktig utgångspunkt för det moderna samhället var ett ”generellt välfärdssystem”, som innebar att alla, hög som låg, fick samma rättigheter, samma rätt till skolgång, sjukvård, barnbidrag och folkpension. Det var en klok men ursprungligen inte självklar utgångspunkt, enkel att administrera och lika för alla. Det var ett skyddsnät, utan möjligheter till fusk eller överutnyttjande. Medborgarnas frihet och integritet bevarades.

Successivt har denna frihet beskurits, så att tillvaron och vardagen numera begränsas av en lång rad villkor som starkt påverkar människors val och prioriteringar. Olika politiska agendor har drivits fram, där det inte längre är medborgarnas egna val som formar deras liv, utan olika värderingar, med ett gemensamt mål: att se till att medborgarna till hundra procent står till det politiska samhällets förfogande, också när detta leder till stora och helt onödiga kostnader och konsekvenser.

Civilsamhällets styrka är att det möter de behov som finns bland medborgarna. Det ser vad som är möjligt och vad som är kostnadseffektivt på ett annat sätt än det politiska samhället. Det tar hand om den äldre generationen, det ordnar omsorgen om små barn på ett sätt som är bra för såväl barn som föräldrar. Det anpassar sig efter medborgarnas behov och förutsättningar och bidrar – om det ges de rätta förutsättningarna – till en god hushållning av såväl skattemedel som mänskliga resurser.

De politiska system som alltmer ersatt det civila samhället blir i längden kostsamma och svårhanterliga. När normen är heltids förvärvsarbete i livets alla skeden, leder det till sjukskrivningar och stress hos föräldrar och växande fysisk och psykisk ohälsa hos barn. Äldre, som skulle behöva gå ner i arbetstid, kan inte försörja sig och riskerar sämre pension. Känslan av olust påverkar familje- och andra relationer.

Till detta kommer att ett omfattande fusk, med olika bidrag, inte bara tär på de gemensamma resurserna utan också skapar en stämning av misstro och misstänksamhet i samhället.

Det civila samhället är inte bara omsorg och omhändertagande, utan en mångfald av olika intressen och aktiviteter. Kyrkor, samfund, ideella organisationer, föreningsliv, studieverksamhet – allt detta har byggt upp och format Sverige av i dag. Men också på detta område har det politiska samhället tagit kommandot, genom lagstiftning, direktiv och ekonomisk styrning av olika slag.

Följden har blivit att civilsamhället förtvinar också på detta område, En gemensam så kallad värdegrund åberopas för att likrikta och kontrollera.

Friskolorna är ett sådant område. Det upplevdes som en seger när reformer genomfördes för att öka mångfalden och kvaliteten i skolan. Men ett par decennier efter att friskolereformen genomfördes har ett hårt statligt grepp kopplats över verksamheten.

Det hårt centralstyrda samhällets brister är numera uppenbara. Det är inte bara medborgarna som behöver få tillbaka ett fungerande civilsamhälle för att livet ska kunna formas på bästa sätt. Också det politiska samhället drabbas när dess grund försvagas.

Civilsamhället måste återupprättas!

Powered by Labrador CMS