Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
Lukasevangeliet 14:11

Världen idag

Landets kyrkor måste anpassa sig till en lång rad olika krav för att få statsbidrag från och med nästa år. Foto: Erik Simander/TT

Villkor för samfundsstöd: Medlemskap för hbtq-personer

Trossamfund kommer även fortsättningsvis att kunna välja bort kvinnor eller homosexuella som imamer, präster och pastorer. Att citera känsliga passager i Bibeln förbjuds inte heller. Men den som vill få bidrag från staten får inte neka hbtq-personer medlemskap.

Nyheter · Publicerad 07:00, 21 maj 2022

Detta framgår av den lagrådsremiss om nya krav för statligt stöd till trossamfunden som publicerades på torsdagen. När förslaget i veckan presenterades av två statsråd var fortfarande mycket oklart. Bland annat sades inget om hur ett trossamfund skulle definieras enligt det nya lagförslaget.

Av lagrådsremissen framgår nu att ett trossamfund är ”en gemenskap som utövar religiös verksamhet i vilken gudstjänst, bön, meditation eller andra ritualer ingår” – något som även framgent skulle utesluta bland andra Humanisterna.

I den mer resonerande delen av lagrådsremissen ges exempel på ageranden som kan göra att ett samfund mister sitt statsbidrag efter den 1 januari 2023, när lagen förväntas träda i kraft.

Här nämns sådant som kan uppfattas som kränkningar mot barn, ”även om det är fråga om ageranden som har ett direkt samband med trossamfundets religiösa lära”. Hit räknas också ”omvändelseförsök av unga hbtqi-personer”. Omskärelse av pojkar undantas dock.

Ett trossamfund som ”diskriminerar eller inte respekterar principen om alla människors lika värde” bör som regel inte vara stödberättigat. Ett tydligt undantag nämns dock.

”I ljuset av trossamfundens rätt till autonomi så bör trossamfunden, i enlighet med sina religiösa läror, fritt kunna välja vilka personer som ska företräda den religiösa kärnverksamheten, även om valet innebär särbehandling av t.ex. kvinnor eller homosexuella,” står det i lagrådsremissen.

Däremot har ett trossamfund inte rätt att välja bort personer ”med viss sexuell läggning” som medlemmar eller inom sina sociala verksamheter.

När det gäller vilka uttalandet som ”bör anses innebära en överträdelse av principen om alla människors lika värde”, så exemplifierar lagrådsremissen med ”uttalanden som kan utgöra hets mot folkgrupp”.

Däremot gäller att ”religiösa urkunder bör kunna diskuteras och citeras utan att agerandet omfattas av exkluderingsgrunden”.

Alla trossamfund som har statligt stöd i dag kommer att behöva prövas mot de nya villkoren.

Till skillnad från den nuvarande lagen, inleds det nya förslaget med en syftesparagraf.

Statsbidraget ska ”skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet”, står det i paragrafen, och ”ge alla människor samma grundläggande möjligheter att utöva sin religion i Sverige”.

Stödet ska också bidra till att ”upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

Det knyter an till de nya demokrativillkor som anges för statsbidraget, och som ska gälla inte bara trossamfundet centralt utan också församlingar och ”företrädare som agerar inom ramen för trossamfundets eller en församlings verksamhet”.

Ageranden eller försvar av ageranden som ska leda till att samfundet mister sitt statsbidrag är våld, tvång eller hot mot enskilda människor, kränkningar av barn, utnyttjande av utsatta människor eller diskriminering av individer eller grupper.

Demokrativillor för statsbidrag till trossamfund

4 § :

Statsbidrag får endast lämnas till ett registrerat trossamfund som
1. har minst 1 000 betjänade som är bosatta i Sverige,
2. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst fem år före ansökan om statsbidrag, och
3. i huvudsak får sin religiösa verksamhet finansierad av trossamfundets betjänade som är bosatta i Sverige.

5 §:

Statsbidrag får inte lämnas till ett trossamfund om trossamfundet, någon av dess församlingar eller en företrädare som agerar inom ramen för trossamfundets eller en församlings verksamhet
1. utövar våld, tvång eller hot mot en person,
2. kränker ett barns rättigheter på ett sådant sätt att det finns en risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas,
3. kränker en betjänads grundläggande fri- och rättigheter genom utnyttjande av en utsatt belägenhet,
4. diskriminerar individer eller grupper eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
5. försvarar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1–4, eller
6. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Väckelserörelsens kulturkritik var inte helt obefogad

Ledare Äldre tiders väckelserörelse har kritiserats för sin förmenta moralpanik. Det tidiga 1900-talets... onsdag 5/10 00:10

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga... onsdag 5/10 00:00

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Långsamma mirakler gör något inom oss

Vardagskrönika Efter avslutad bön kommer tystnaden, och så skrämmande tyst det kan vara. Man har sagt sitt ”amen”,... onsdag 5/10 00:00

Integritet – ett adelsmärke för en kristen företagare

Arbetslivskrönika Jag frågade mina första kull elever i Myanmar vad som hade gjort mest intryck på dem efter de gått... onsdag 5/10 00:00

Senaste nytt

    Ett svar på frågan om Israels styrka

    Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
    Följ Världen idag i sociala medier