Nyheter

Utmanar riksdagen om Israel

Hela brevet från Israels Vänner till riksdagens ledamöter finns att läsa i slutet av den här artikeln.
Hela brevet från Israels Vänner till riksdagens ledamöter finns att läsa i slutet av den här artikeln.
Dan Johansson Foto: Arkiv
Dan Johansson Foto: Arkiv

Med vissa ord och uttryck utpekas Israel till ständig syndabock av svenska politiker. Det anser föreningen Israels Vänner, som i ett brev till riksdagens 349 ledamöter vill belysa läget.

Publicerad Uppdaterad

Brevet är närgånget och tar fasta på hur Israel och Mellanöstern hanteras av landets politiker. ”Vi tror inte att olika företrädare medvetet för fram osanningar. Däremot är det vissa ord och uttryck som blivit trendord och som ständigt återkommer, ’ockupation’, ’illegala bosättningar’, ’apartheid’ eller ’Israel stjäl palestiniernas vatten’”, skriver de i brevet. ”Israel ges i dag skulden för det mesta av det elände som råder i Mellanöstern”, menar de bland annat.

Föreningen berättar hur de, för ett par år sedan, ”tillsatte en arbetsgrupp som noggrant skulle gå igenom olika aspekter av situationen i Israel och dess grannländer”. De förklarar också för riksdagens ledamöter syftet med utredningen: att på ”ett ärligt sätt gå igenom de olika beskyllningar och missförstånd som präglade svensk politik och media”.

De lyfter fram de internationella avtal som politiker, enligt avsändaren, ”ständigt hänvisar till i Mellanöstern-konflikten men som få verkar ha läst”. Föreningen understryker i brevet att den juridiska grunden finns i San Remo-avtalet från 1923.

– Om man vet vad det avtalet innehåller så blir det en omöjlighet att tala om ”ockuperad mark”, säger Israels Vänners ordförande Dan Johansson till Världen idag.

Vanan i politisk retorik att hänvisa till senare avtal har, enligt föreningen, upphöjt dessa till norm. ”Detta leder till att man felaktigt antar detta som sanning”, skriver de.

Felsluten gäller också diskussionen om landets gränser, menar man. Och detta sker ”trots att Sverige i San Remo för länge sedan har godkänt det judiska folkets rättigheter till ett noga preciserat område”.

”Israel har i dag endast cirka 13 procent land av vad det juridiskt bindande ursprungliga avtalet angav”, framhåller man i brevet till riksdagens ledamöter.

Dan Johansson förklarar för Världen idag föreningens beslut att tillskriva riksdagens ledamöter.

– Det är ju väldigt viktigt att de har grundläggande kunskap, annars blir hela debatten fel, säger han.

Förutom att brevet gått ut till samtliga riksdagens ledamöter så har 30–40 av dem även fått hela boken ”Vad händer i Mellanöstern” skickad till sig. Där finns hela resultatet av föreningens genomlysning samlad.

Har ni hunnit får några reaktioner på ert utskick till riksdagens ledamöter?

– Nej, inte än. Men vi har ett nätverk av Israelgrupper i hela Sverige och alla dessa är i bön för att dessa kuvert ska läsas och öppnas. Så det är en nationell bönekampanj som ligger bakom utskicken.

Så vad hoppas ni att allt detta ska resultera i?

– I en helt förändrad syn på Israel. För i dag när man talar om ockupation och att dela landet – vilket både vår statsminister och utrikesminister gjort – då är vi på väg mot Joels tredje kapitel i Bibeln. Där talas det om att Herren samlar hednafolken i Josafats dal, och där ska han döma folken för att de har delat Israels land. Detta är ett oerhört allvarligt misstag politikerna gör.

Läs brevet i sin helhet

Ärade ledamot av Sveriges riksdag

Vi som valt att skriva till dig är den ekumeniska föreningen Israels Vänner i Malmö. Vi startade vår verksamhet 1923, 25 år innan landet Israel grundades 1948. Orsaken var att det då vuxit fram en tydlig antisemitism i vår landsdel. För att motverka detta hat och dessa rasbiologiska tankar som började att influera folk, beslöt kristna malmöbor att gå emot dessa tankar både i ord och handling.

Israels Vänner har sedan under åren vuxit till en rörelse som finns över hela Sverige och med en medlemstidning som går ut i tusentals exemplar av varje nummer. Vi håller seminarier och konferenser på olika platser landet runt, varje vecka, med en rad insatta och uppskattade talare. Där ges information om utvecklingen i Mellanöstern och speciellt Israel. Vi följer noggrant politiken i olika länder samtidigt som vi sätter in den i ett bibliskt sammanhang. Det är det som i Bibeln kallas för det profetiska ordet.

I Israel arbetar vi både bland israeliska araber och judar. Vi finns på Västbanken i arabiska skolor och i Israel i judiska skolor. Vi har humanitär verksamhet bland både araber och judar. Ett arbete som bygger på alla människors lika värde, där kärleksbudet är i centrum.

När vi lyssnar på den politiska debatten i Sverige idag så hör vi uttalanden som vi förstår bygger på bristande kunskap i frågorna om Mellanöstern. Vi tror inte att olika företrädare medvetet för fram osanningar. Däremot är det vissa ord och uttryck som blivit trendord och som ständigt återkommer, ”ockupation”, ”illegala bosättningar”, ”apartheid” eller ”Israel stjäl palestiniernas vatten” osv. Israel ges idag skulden för det mesta av det elände som råder i Mellanöstern.

För ett par år sedan tillsatte Israels Vänner en arbetsgrupp som noggrant skulle gå igenom olika aspekter av situationen i Israel och dess grannländer. Meningen var att det skulle utmynna i en bok som på ett ärligt sätt gick igenom de olika beskyllningar och missförstånd som präglade svensk politik och media. Det tillsattes jurister och teologer samt allmänvetare. Alla med hög kompetens för att nalkas de olika delfrågorna.

Boken ”Vad händer i Mellanöstern?” blev resultatet av genomlysningen. Den har sålts i tusentals exemplar i flera upplagor. Dessutom har det tryckts 100 000 bilagor som ett sammandrag av boken i tabloidformat. Ett exemplar av detta har du fått med detta brev. I boken finns en del av de olika internationella avtal som man ständigt hänvisar till i Mellanöstern-konflikten men som få verkar ha läst. Avtalen finns både i engelskt original samt i svensk översättning.

Den juridiska grunden för Israels rättigheter finns ju inte i 1947 års delningsförslag som lades fram i FN:s Generalförsamling och där omröstningen fick 33 röster för förslaget, 10 nedlagda samt 13 röster mot. Förslaget blev sedan aldrig ratificerat av Säkerhetsrådet, vilket är det råd som skulle skapa legalitet åt Generalförsamlingens förslag. I och med att arabstaterna i mellantiden militärt angrep den nybildade staten Israel så genomfördes aldrig förslaget.

Den juridiska grunden som avser Israel och Mellanöstern är i stället det beslut som fattades i San Remo konferensen 1920, där också Sverige deltog, och som stadfästes 24 juli 1922 och började gälla i september 1923. I beslutet ingick även Balfour-deklarationen. I ingresstexten till beslutet Artikel 22 och de följande artiklarna 1-7 fastställer världssamfundet vad som skall gälla för judar respektive araber i området. Detta beslut är fortfarande i laga kraft.

Det är ett misstag att säga att det var så länge sedan så det gäller inte längre. När Förenta Nationerna bildades 1947 så beslutades att avtalen från San Remo skulle ingå som en juridisk del i den nya organisationens charta. Du finner dessa tydliga avtal i kapitel 12 artikel 80 i FN-stadgan. Detta verkar få känna till. Istället försöker man att utgå från olika senare beslut och göra dessa till norm. Detta leder till att man felaktig antar detta som sanning.

Likaså vad gäller landets gränser - som man har olika namn på - trots att Sverige i San Remo för länge sedan har godkänt det judiska folkets rättigheter till ett noga preciserat område. Det var ju inte en fråga om att ”upprätta” utan att ”återupprätta” som dokumenten och besluten tydligt visar. Vi är förvånade över den brist på kunskap som idag råder i dessa frågor. Israel har idag endast cirka 13% land av vad det juridiskt bindande ursprungliga avtalet angav.

I boken ”Vad händer i Mellanöstern?” finns alla dessa klargöranden redovisade med avtal och allt.

Det är beklagligt att Sveriges regering och riksdag idag ständigt motarbetar Mellersta Österns enda demokrati. Bland arabvärldens cirka 300 miljoner människor är det bara 1,8 miljoner som har de fullständiga rättigheter som kännetecknar en demokrati. Samtliga dessa 1,8 miljoner araber är israeliska medborgare med fri press, yttrandefrihet, frihet att välja yrkesutbildning och boende.

De finns representerade i Knesset med egna partier, de finns som ledamöter i många av landets domstolar osv. och med samma rättigheter vad gäller sociala förmåner som landets övriga medborgare.

Med i brevet har vi även bifogat vår tidning Israels Vän som regelbundet förser våra läsare med de senaste nyheterna vad gäller skeendet i Mellanöstern, men även här hemma vad gäller den judiska världen i vårt eget Sverige.

Vi hoppas att bifogat material skall få leda till en breddad och mer verklighetsförankrad syn på konflikten i Mellanöstern.

Vi önskar dig Shalom och Guds välsignelse i ditt viktiga värv som representant för Sveriges befolkning.

Israels Vänner, Styrelsen, Malmö den 1 november 2016

Israels Vänner är en allkristen förening som stödjer det israeliska folket och ställer sig bakom Israel som hemlandet för det judiska folket.

Powered by Labrador CMS