Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Skolinspektionen: ”Det saknas skäl för att utreda ärendet”

Skolinspektionen vill inte pröva Lina och Johan Hagströms anmälan om mindfulness, meditation och yoga på Älgarås skola. I stället hänvisar myndigheten till ett beslut om yoga från 2012.

– I kraft av beslutet från 2012 är det fritt fram för allsköns new age och österländsk religion i de svenska klassrummen, menar Lina Hagström.

Nyheter · Publicerad 15:50, 3 dec 2020

Föräldrarna Lina och Johan Hagström anser att den mindfulness och yoga som Älgarås skola tillämpar i undervisningen är konfessionella inslag. De har därför gjort en anmälan till Skolinspektionen.

– Skolinspektionen valde att inte pröva ärendet alls, med hänvisning till ett tidigare beslut från 2012, där de prövade en skola som använde yoga. Men vår anmälan hade fokus på mindfulness, som är något mycket mer omfattande, säger Lina Hagström.

I sitt beslut avseende Älgarås skola skriver Skolinspektionen att det saknas skäl att utreda ärendet vidare. Världen idag har kontaktat juristen Fredrik Johansson vid Skolinspektionen i Göteborg, som undertecknat beslutet. Han svarar via mejl.

Skolinspektionens beslut från 2012 handlade om yoga, inte om mindfulness som numera införs på allt fler skolor i landet. Varför har ni inte prövat den del av anmälan som handlar om mindfulness och meditation?

– I huvudsak har vi gjort bedömningen att det inte framkommit något som tyder på att skolan brutit mot skolförfattningarna. Vi valde därmed att inte utreda ärendet vidare.

Anser ni att det med hänvisning till beslutet från 2012 är oproblematiskt att införa nyandliga företeelser och österländska tekniker i undervisningen på landets skolor?

– Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Det innebär att till exempel yoga och mindfulness kan vara icke-konfessionell om det sker utan religiösa eller bekännande inslag. Det är naturligtvis viktigt att skolor och huvudmän alltid funderar kring på vilket sätt och i vilket syfte nya moment/tekniker förs in i skolan.

I det beslut från 2012 som Skolverket hänvisar till, gjordes bedömningen att yogan på Östermalmsskolan utövats i enlighet med bestämmelserna, men verket slog samtidigt fast att ”det inte får förekomma några som helst inslag av bekännelsekaraktär” i skolans undervisning.

Kommunens barn- och elevhälsochef, Therese Broholm, har tagit fasta på detta och skriver i ett mejl till Lina Hagström att Töreboda kommun är tydliga med att ”undervisningen inte får innehålla några bekännande inslag”.

På fråga från Världen idag, angående det faktum att mindfulness bygger på buddhistiska meditationsmetoder, hänvisar Broholm till Skolinspektionens beslut angående Älgarås skola.

Även rektorn för skolan, Louise Belsing, hänvisar till beslutet i ett mejl till Världen idag.

I ditt rektorsbrev skriver du att syftet med denna satsning är att stärka elevernas självförtroende. Hur stämmer det överens med att den elev som inte vill delta på grund av sin tro, lämnas ensam ute i korridoren?

– Jag lämnar inga kommentarer kring enskilda elever. Det tas med berörda vårdnadshavare, svarar hon via mejl.

– I kraft av beslutet från 2012 är det fritt fram för allsköns new age och österländsk religion i de svenska klassrummen. De hävdar att det inte finns någon religiös koppling, men inom hinduismen och buddhismen är det ju själva utövandet som är bekännelsen, menar Lina Hagström.

Efter att Världen idag varit i kontakt med skolan och kommunen har hon och hennes man kallats till ett möte med utbildningschefen och rektorn.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10