Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Foto: Fredrik Persson/TT

Så tycker partierna om Jerusalem, ett tredje kön och yttrandefrihet

Ska abortkritiker få demonstrera? Bör det införas ett tredje juridiskt kön? Och hur ska partierna agera för att sätta fokus på den skenande förföljelsen av kristna globalt? Det är några av frågorna som partierna svarar på i den första delen av Världen idags valguide.

Nyheter · Publicerad 15:00, 6 sep 2022

Valguiden (del 2/2)

Frågorna:

1. Många svenskar vill att rättigheter för personer vars åsikter de ogillar ska inskränkas, enligt en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgsuniversitet. Abortmotståndare, vaccinskeptiker och sverigedemokrater tillhör de grupper som många svenskar anser inte att ska få kandidera till riksdagen, anordna eller delta i demonstrationer eller få uttrycka sina åsikter i tal och skrift. Är denna utveckling problematisk enligt ert parti, och hur vill ni i så fall agera för att ändra dessa attityder?

2. Kristna är numerärt världens mest förföljda grupp och omkring 250 miljoner globalt beräknas lida allvarlig förföljelse för sin tro. Ändå hör vi inte särskilt mycket om detta i svensk debatt. Hur vill ert parti agera för att lyfta frågan om förföljda kristna?

3. Anser ni att det bör införas ett tredje juridiskt kön?

4. Anser ni att Sveriges ambassad i Israel bör ligga i Jerusalem?
 

Moderaterna:

1. Det är viktigt att allas åsikter får komma till tals. Moderaterna värnar den starka yttrandefriheten och demonstrationsrätten som vi har idag. Det innebär att vi ibland måste tolerera åsikter, yttranden och handlingar som vi inte alls håller med om eller till och med tycker riktigt illa om – så länge det sker inom lagens ramar.

2. Kristna minoriteter är just nu en särskilt utsatt grupp i ett antal länder och vi har under inte minst det senaste decenniet sett hur försök har gjorts att utradera det kristna kulturarvet i delar av Mellanöstern. Utrikespolitikens mål ska vara att genom det humanitära biståndet verka för att lindra nöd och minska lidande oavsett religion. Förföljelse på grund av religion är dock ett av flera legitima skäl för att få asyl, enligt såväl flyktingkonventionen, svensk lag som EU:s regler. Denna grund för asyl värnar Moderaterna.

3. Vi är öppna för att utreda frågan. 

4. Moderaterna har idag inget sådant förslag men det är fullt möjligt om det sker i en EU-kontext.
 

Kristdemokraterna:

1. Även obekväma åsikter måste få framföras i ett land med yttrandefrihet. I ett demokratiskt och öppet samhälle måste vi acceptera det. En ökad intolerans mot andra åsikter än ens egna är självklart oroväckande. Men det är också därför vi har ett starkt skydd för yttrandefriheten i grundlagen.

2. Vi har lyft frågan i motioner till riksdagen liksom i seminarier anordnade av våra riksdagsledamöter.

3. Nej. Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Hur ska sådan lagstiftning som utgår från dagens tvåkönsnorm hanteras? Kommer det underlätta eller skapa mer utmaningar i den svenska vardagen? Vad ska vi göra med personnummer? Medicinsk forskning och vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar? Vi anser att det finns två kön, man och kvinna, och ser inte i dagsläget anledning till att ändra den uppfattningen.

4. Ja. Kristdemokraterna anser att den svenska ambassaden i Israel vid lämplig tidpunkt ska flyttas från Tel Aviv till Jerusalem. Ett beslut i den riktningen borde helst fattas i samband med fredsförhandlingar mellan Israel och den palestinska sidan. Men ett sådant beslut skulle också ge en tydlig signal till parterna i en eventuell kommande fredsprocess att Sverige menar allvar när vi argumenterar för en rättvis fred för alla.
 

Miljöpartiet:

1. I Sverige finns en grundmurad och stark yttrandefrihet som vi ska värna. Det är en bärande del av vår demokrati. Miljöpartiet vill stärka den svenska demokratin genom att göra det svårare att ändra våra grundlagar, till exempel yttrandefrihetsgrundlagen. Vi vill stärka yttrandefriheten och det demokratiska utrymmet genom att ta ett samlat grepp om hot och hat mot förtroendevalda och opinionsbildare, så att de inte ska hotas till tystnad. 

2. Miljöpartiet står som alltid upp för den mänskliga rättigheten att söka asyl. Under Ukrainakriget har EU:s länder visat tydligt att det verkligen går att visa solidaritet med människor som flyr från krig och förföljelse. Vi hoppas nu att EU, Sverige och de andra medlemsländerna tar inspiration från den uppslutning och solidaritet som visats och skapar ett humant och långsiktigt asylsystem. Vi ser ingen anledning att särskilt lyfta fram kristna, men ser att alla som diskrimineras och förföljs för sin religions skull har rätt till skydd undan förföljelsen.

3. Ja. Vi vill stärka transpersoners rättigheter genom en ny könstillhörighetslag, och införa ett tredje juridiskt kön. Ett tredje juridiskt kön är viktigt dels finns det individer som är ickebinära, dels föds i Sverige varje år runt 20 barn med DSD/intersexvariationer. För de flesta barn som föds med någon typ av intersexualism medför det inga medicinska problem. Trots detta förekommer än idag operationer av barns könsorgan, utan deras samtycke. Barnen registreras sedan som det juridiska kön de opererats till. Det innebär att könskorrigerande operationer görs utan medicinsk motivering och samtycke – helt oacceptabelt. Dessa barn måste ges rätten att välja själva när de blir äldre. 

4. Nej, eftersom Israel ockuperar östra Jerusalem vilket är ett brott mot internationell lag. Sverige behöver markera tydligt mot Israels illegala bosättningar och mot det krympande demokratiska utrymmet för människorättsorganisationer.
 

Sverigedemokraterna:

1. Denna utveckling hotar det demokratiska systemets grundvalar; utan god tro mellan meningsmotståndare saknar vårt statsskick i förlängningen legitimitet, och kommer inte kunna fungera. En kraftigt uppskruvad retorik där även regeringsföreträdare ägnar sig åt aktivt demoniserande eller rakt av avhumanisera om meningsmotståndare skapar en acceptans för totalitära idéströmningar. En bidragande förklaring till dessa attityders uppkomst anser vi grundar sig i en omfattande vänstervridning av institutioner som egentligen bör upprätthålla en åsiktsneutralitet: det högre utbildningsväsendet, public service och även delar av ämbetsmannakåren behöver värnas från politisering. För att åstadkomma detta vill vi bland annat införa ett heltäckande och fullödigt ämbetsmannaansvar, stärka den oberoende granskningen av public service och avpolitisera högskoleväsendet.

2. Situationen för kristna runt om i världen är på många håll mycket svår och på flera håll har det under senare tid förvärrats. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma det förtryck som kristna är utsatta för i olika delar av världen, inte minst för att deras perspektiv ofta tenderar att glömmas bort. Därför har SD lagt en motion i riksdagen som uppmärksammar detta och vi avser fortsatt verka för att lyfta förföljelsen av kristna.

3. Vi menar att de stora administrativa nackdelarna med att införa ett tredje kön, såsom en total omläggning av den könsuppdelade statistiken inom områden som arbetsmarknad, skola, hälso- och sjukvård mm, väger tyngre än de eventuella fördelar som ett tredje kön skulle innebära för den väldigt begränsade gruppen människor som faktiskt inte identifierar sig som antingen man eller kvinna.

4. Ja, eftersom SD anser att Sverige bör göra det som redan är självklart och som judarna själva känt till i 3 000 år (då kung David köpte platsen som i dag är Tempelberget), nämligen att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta den svenska ambassaden från det finansiella centret Tel Aviv till huvudstaden Jerusalem.
 

Kristna Värdepartiet:

1. Då vi är ett parti som har ofödda barns människovärde som vår hjärtefråga motverkar vi dessa attityder genom vår blotta existens. Vi kommer också att kontinuerligt påminna meningsmotståndare om att de grundläggande demokratiska rättigheterna är absolut nödvändiga för en fungerande demokrati.

2. Att peka på det faktum att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen är en av våra valfrågor. Vi ämnar att vid varje lämpligt tillfälle ta upp detta.

3. Vi anser inte att ett tredje kön bör införas av den enkla anledningen att det inte existerar något tredje kön. Begreppet ”kön” är till sin natur knutet till förmågan att föröka sig och den förmågan är det nödvändigt och tillräckligt med det manliga respektive kvinnliga könet. Grundläggande biologi bör ligga till grund för lagstiftning om detta.

4. Vi har på en partikongress tagit beslutet att vi vill Sveriges ambassad bör ligga i Jerusalem. Skälet till detta är att Jerusalem är Israels huvudstad och det är naturligt att ambassader ligger i huvudstäder.
 

Liberalerna:

1. Ja, denna utveckling är problematisk. Som liberaler tror vi helhjärtat på yttrandefriheten. Det fria åsiktsutbytet är demokratins livsluft. Kontroversiella eller extrema åsikter ska bemötas i öppen debatt, inte genom nya förbud.

2. Liberalerna anser att Sverige ska föra en värdebaserad utrikespolitik med tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, i vilket självklart ingår religionsfrihet. Det får aldrig accepteras att miljoner människor förtrycks på grund av sin religiösa tro. Situationen för kristna minoriteter är mycket oroande i ett antal länder.

3. Vi vill utreda att Sverige inför ett tredje juridiskt kön som en möjlighet att välja för de personer som inte identifierar sig som vare sig man eller kvinna.

4. Ja, eftersom Israel pekar ut Jerusalem som landets huvudstad, och på samma sätt bör vi lägga vår ambassad i Palestina i palestiniernas huvudstad.
 

Centerpartiet:

1. I Sverige har vi åsiktsfrihet och yttrandefrihet, alla har rätt att kandidera till riksdagen och demonstrera för sina åsikter. Dessa grundläggande demokratiska rättigheter kommer vi att fortsätta stå upp för.

2. Det finns flera religiösa minoriteter som är utsatta, varav kristna i vissa regioner är en sådan grupp. Vi lyfter fram förföljelse av religiösa minoriteter generellt. Ingen människa ska utsättas för förföljelse utifrån sin religion.

3. Centerpartiet är för att det ska vara möjligt att registrera ett tredje juridiskt kön, exempelvis för de som identifierar sig som icke-binära. Alla ska ha rätt att se sitt riktiga kön i sina id-handlingar. Rätten till självidentifikation ska gälla och vi måste respektera de som inte identifierar sig som något av de binära könen man eller kvinna att få uttrycka sin identitet även juridiskt. Den tredje siffran i de fyra sista siffrorna i ett svenskt personnummer indikerar personens kön och vill att det även i framtiden ska vara möjligt att göra statistiska analyser utifrån ett genusperspektiv. Det är viktigt tillexempel när det gäller forskning och behandling av olika sjukdomar. Centerpartiet vill därför utreda förutsättningarna att införa ett tredje juridiskt kön utan att försämra möjligheterna att kunna göra statistiska analyser utifrån ett genusperspektiv.

4. Nej. Den svenska inställningen om Jerusalems status i dag går tillbaka till FN:s delningsplan från 1947, vilken innebar att hela Jerusalem med omnejd betraktas som corpus separatum, dvs en särskild status och en internationell zon. För Centerpartiet är det angeläget att ingen stat, ej heller Sverige, företar någon åtgärd som försämrar eller försvårar fredsprocessen och framtida fredsförhandlingar. EU:s utrikesministrar förklarade 2009 att en fred förutsätter att Jerusalem blir huvudstad för två stater. Även Centerpartiet ser Jerusalem som en huvudstad för två stater. Därmed vill vi inte verka för att Sverige ska förlägga sin ambassad för Israel i Jerusalem.
 

Socialdemokraterna:

1. Undersökningen visar på skrämmande resultat som antyder att de demokratiska värderingarna hos många inte är skulle vara väl försankarade. Samtidigt lever vi i ett land som under lång tid haft en väl fungerade demokrati, med väldens äldsta tryckfrihetsförordning och grundlagar som ger ett starkt skydd för yttrandefrihet, mötesfrihet och organisationsfrihet. Vi tror att en stor övervägande del av befolkningen också står upp för detta. Med det sagt går demokratin aldrig att ta för given och den måste hela tiden försvaras.

2. Kampen för mänskliga rättigheter är alltid en bärande del i socialdemokratisk politik. Där har också religionsfrågorna en självklar plats. Den socialdemokratiska regeringen agerar på bred front för att motverka inskränkningar av religions- och övertygelsefriheten genom att försvara och skydda individens frihet att välja religions- eller trosuppfattning och står i löpande kontakt med ledarna för trossamfund, inklusive representanter för kristna grupper om deras situation. UD:s särskilda sändebud för interkulturell och interreligiös dialog driver bland annat frågan om kristnas åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och vad mer som kan göras för att motverka förföljelsen av kristna och andra utsatta religiösa minoriteter.

3. Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys och jämställdhetsarbete. Om uppgiften om kön inte framgår av personnumret skulle den uppgiften behöva lagras separat. Det är heller inte möjligt att i befintligt system införa en tredje kategori utan en ändring skulle kräva att hela systemet görs om i grunden och möjligheten till jämförelser bakåt försvinner. Tack vare mer än 60 års användning av personnummer har vi Sverige en källa av värdefull kunskap som många andra länder saknar. Nackdelarna med att förlora den möjligheten överväger fördelarna med förändringen.

4. Inte i dagsläget men däremot när det finns en fungerande fredlig tvåstatslösning.

Han möter IS-offer med evangelium och fotboll

Webb-tv. Som liten ville Merzek Botros bli fotbollsproffs, men på grund av sin kristna tro var han inte... måndag 30/1 12:00

Starka relationer viktigaste faktorn för att vara lycklig

Lycka. Den viktigaste nyckeln till lycka tycks vara starka relationer. Det är åtminstone den slutsats som... måndag 30/1 10:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10