Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Rapportförfattare tillbakavisar kritiken

Sven Bremberg, docent i socialmedicin, har varit med att ta fram Folkhälsomyndighetens rapport. Han tycker att skattesubventionerad förskola är en viktig metod för att främja psykisk hälsa och tillbakavisar kritiken.

Nyheter · Publicerad 13:29, 23 nov 2018

Att det kan finnas brister i studier är regel, menar Sven Brem­berg i sitt skriftliga svar på Världen idags frågor. Han påpekar att det i rapporten också står att de flesta utfall ”endast påvisats i enstaka studier och de metoder som använts för att påvisa effekter har också varierat, vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet”.

Det som ändå talar för att resultaten är relevanta, menar man i rapporten är att de påvisade effekterna ”varit gynnsamma för barnen och ingen av de studier man använt sig av visat på negativa effekter”.

– Vi menar att rapporten ger stöd för uppfattningen om att skattesubventionerad förskola är en viktig metod, både för att främja psykisk hälsa och för att minska sociala skillnader i hälsa, menar Sven Bremberg.

Är det inte problematiskt att det finns så svagt forskningsunderlag, och så få studier gjorda i Sverige, när politikerna ska fatta beslut kring barnomsorgens effekt på barns hälsa?

– De studier vi refererar är nordiska – norska och danska. Skillnaden mellan de nordiska länderna är relativt begränsad. Det innebär att det är befogat att använda resultat från nordiska studier för att vägleda beslutsfattande i Sverige.

– Från ett vetenskapligt perspektiv skulle det självfallet ändå vara önskvärt med ännu fler och ännu bättre studier. Det är tänkvärt att inga svenska forskare inom pedagogik tagit sig an uppgiften, säger Sven Bremberg. 

Från ett vetenskapligt perspektiv skulle det självfallet ändå vara önskvärt med ännu fler och ännu bättre studier. Det är tänkvärt att inga svenska forskare inom pedagogik tagit sig an uppgiften.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...