Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Oklart om Fallet Ellinor kommer att prövas

Diskrimi­nerings­ombuds­mannen har börjat titta på Fallet Ellinor, barnmorskan som inte får jobba för att hon inte ville utföra aborter. Ännu är det dock inte självklart att DO prövar fallet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 jan 2014

Anmälan har nu tilldelats en hand­läggare hos Diskrimine­rings­ombudsmannen som nu arbetar med att samla information. Hur den arbetsgången ser ut är lite olika från fall till fall.
Man börjar med att göra objektiv värdering huruvida anmälan handlar om diskriminering eller inte.
– När vi samlat in information från båda berörda parter, kan vi gå vidare om vi bedömer att det handlar om diskriminering, berättar registratorn Anders Lindgren.

Den genomsnittliga handläggningstiden för inkomna anmälningar hos DO var 60 dagar under 2012. Det är oklart hur lång tid det aktuella ärendet tar.
Ärendet är det första fallet som anmälts till DO som gäller samvetsfrihet i vården. Men, Nanna Holst som handlägger ärendet hos Diskrimineringsombudsmannen, kan inte i nuläget svara på om de kommer att gå vidare med anmälan eller inte.
– Det är en avvägning som vi gör senare, säger Nanna Holst, som förklarar att de befinner sig i ett inledningsskede för att få en bild av ärendet. DO har uteslutande att förhålla sig till diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Diskrimineringslagen ska "motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder". Ärendet granskas om DO anser att Höglandssjukhusets agerande mot Ellinor Grimmark faller inom ramen för lagen.

Provita, som företräder Ellinor Grimmark juridiskt, kommer att lämna in en inlaga till Diskrimineringsombudsmannen denna vecka. Ett besked om huruvida DO tar upp ärendet väntas troligtvis inom en vecka, säger Ruth Nordström.
– Vi har även internationella jurister som vill lämna inlagor i ärendet till DO. Men oavsett om DO tar upp detta eller inte, så kommer vi att gå vidare, sannolikt både till Arbetsdomstolen och Europadomstolen.

Samuel Björk
Eva Janzon
redaktionen@varldenidag.se

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...