Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Ebba Busch Thor, ordförande för Kristdemokraterna, här under hennes tal i Almedalsparken i somras. Foto: Henrik Montgomery / TT

”Måste våga ompröva tidigare ståndpunkter”

– Men i ljuset av samhällsförändringar måste vi också våga se att familjer kan se olika ut. Vi måste våga ompröva tidigare ståndpunkter. Det handlar inte om att vända kappan efter vinden eller om populism.Det menar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, som tillsammans med partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson, via mejl svarar på Världen idags frågor om det reviderade principprogrammet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 aug 2015

I förra veckan kunde Världen idag avslöja betydande förändringar i partistyrelsens förslag till nytt principprogram för Kristdemokraterna.
Formuleringar om adopterade barns rätt till "en ny mamma och pappa" samt formuleringen kring äktenskap som något mellan "en man och en kvinna" är bortplockade.
Processen kring det nya principprogrammet har pågått sedan i våras och var tänkt att vara en språklig och sakpolitisk revidering. I ett direktiv som gick ut till arbetsgruppen för prinipprogrammet fanns följande formulering med:
"De ideologiska grundprinciperna har stått sig mycket väl över tid och de ger partiet en ideologisk kontinuitet och trovärdighet som är en stor tillgång i det politiska arbetet. Det saknas därför skäl att revidera partiets grundläggande ideologiska ställningstaganden."
Uppgifter till Världen idag gör gällande att det inte är arbetsgruppen som har strukit de aktuella meningarna ur principprogrammet. I det förslag som gick ut till rikstingsombuden från arbetsgruppen fanns de med, men i det slutgiltiga förslaget från partistyrelsen var de bortplockade, utan någon förklaring eller markering. Något som flera såväl lokala kristdemokratiska företrädare som rikspolitiker som Världen idag har talat med ifrågasätter.

I förra veckan sökte Världen idag partiledaren Ebba Busch Thor för en kommentar. Först ville hon inte ge någon kommentar alls, men vid upprepade pråpåer gick hon till sist med på att ge skriftliga svar på våra frågor.
Svaren redovisar vi här nedanför med frågorna fetmarkerade. Vid ett intervjuförfarande via mejl går möjilgheten att ställa naturliga följdfrågor förlorad, varför dessa tyvärr inte finns med.
Två av frågorna handlar om remissvändorna med partiets reviderade principprogram. Dessa frågor svarar i stället partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson på. Efter svaren redovisas om det är Ebba Busch Thor (EBT) eller Acko Ankarberg Johansson (AAJ) som svarar.


I direktivet, som Världen idag tagit del av, till arbetsgruppen för revideringen av principprogrammet framgick det att det saknas "skäl att revidera partiets grundläggande ideologiska ställningstaganden." samt att det är "sakpolitiska principer och ställningstaganden som ska ses över medan den kristdemokratiska ideologiska grunden ligger fast". Många menar att de förändringar som gjorts under området "Familj" är tydliga avsteg från kristdemokratisk ideologi. Håller du med om det?
– Vår ideologiska grund ligger fast. Kristdemokraterna är partiet som tror på familjen, som står upp för de värderingar som familjen bygger på och de värden som familjen skapar i samhället. Det är en bärande del i vår ideologiska grund och det kommer till uttryck i vårt förslag till nytt principprogram. Men i ljuset av samhällsförändringar måste vi också våga se att familjer kan se olika ut. Vi måste våga ompröva tidigare ståndpunkter. Det handlar inte om att vända kappan efter vinden eller om populism. Det handlar om att fundera på hur vi bäst främjar de värden och ideal vi tror på – exempelvis barnens bästa – utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut. (EBT)

Skrivelsen: "Äktenskapet är den tryggaste juridiska formen för samlevnad mellan man och kvinna." finns i nuvarande principprogram men är borttagen i PS förslag.~Varför vill ni plocka bort den formuleringen?
– Helt enkelt för att äktenskapslagstiftningen har förändrats och är inte längre enbart en samlevnadsform mellan en kvinna och en man. Det vore sakfel att inte justera därefter. Kristdemokraterna var emot denna förändring när den genomfördes och förespråkar i stället en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därefter får varje par rama in sin vigsel i enlighet med sina önskemål och sin övertygelse. Därmed skiljer man på den juridiska ordning som staten ska reglera och samfundens ceremoni. Med vårt förslag uppnår vi likhet inför lagen samtidigt som samfunden får frihet att tolka den teologiska innebörden av begreppet äktenskap. Dessa förändringar i lagstiftningen och i vår politik bör få genomslag också på formuleringarna i principprogrammet. (EBT)

Ska inte Kristdemokraterna fortsatt opinionsbilda för den klassiska synen på familj, bestående av mamma, pappa och barn?
– Jo, men jag ser inte det motsatsförhållande ni antyder eller att man måste vara exkluderande i sin familjesyn. Jag kan omöjligt se hur samkönade äktenskap och att samkönade par får prövas som adoptivföräldrar försämrar förutsättningarna för heterosexuell tvåsamhet och familjebildning. (EBT)

Den nuvarande skrivningen: "Vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna." är helt borttagen i partistyrelsens förslag. Anser du att ett barn som adopteras och förlorat sina biologiska föräldrar har rätt till en ny mamma och pappa?
– Sedan 1917 har vi haft en lagstiftning som ger gifta, heterosexuella par samt ensamstående rätt att prövas som adoptivföräldrar. Sedan 2003 får även samkönade par prövas. Jag anser att det vid varje enskild adoption ska vara barnets bästa som är det avgörande – vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet. I de allra flesta fall handlar det om en mamma och en pappa. Men det finns också exempel på hur ensamstående – exempelvis missionärer och andra personer som arbetat utomlands – tagit sig an omsorgen om utsatta barn och där adoption varit den absolut bästa lösningen för barnet. Jag utesluter inte att det finns situationer där tryggheten blir större för ett barn om ett samkönat par får adoptera gemensamt. Det handlar också om likhet inför lagen. Det är inkonsekvent att stå bakom ensamståendes rätt att prövas som adoptivföräldrar men neka dem som lever i samkönat äktenskap samma rätt. (EBT)

Hur kommer det sig att du så tydligt har gett uttryck för din personliga åsikt i de här frågorna, till exempel under Prideveckan, och inte representerat partiets nuvarande principprogram?
– Jag har alltid varit tydlig med vad som är partiets uppfattning. Det är dock ingen hemlighet var jag står i frågan, en uppfattning jag haft sedan länge. Partistyrelsens ställningstagande i frågan skedde redan i juni och inte efter min medverkan under Pride. (EBT)

Vad skiljer den kristdemokratiska familjesynen från de övriga Allianspartiernas?
– Kristdemokraterna är partiet som tror på familjen och ser familjen som en av samhällets viktigaste grundstenar. Vår uppfattning är att stabila och långvariga relationer ger trygghet för barn och vuxna. Vi är övertygade om att människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I en familj får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. Det gör att vi prioriterar familjen i vår politik, slåss för dess frihet och samhällets ansvar att stödja familjer att hålla samman. Det är vi ensamma om. (EBT)

Många av rikstingsombuden har inte uppmärksammat förändringarna gällande adoption, familj och äktenskap. De förändringarna har tillkommit först i det slutgiltiga förslaget som skickades ut. Hur kommer det sig?
– Efter första remissrundan så fanns det anledning att se över de skrivningarna. Processen med att arbeta fram ett förslag till reviderat principprogram sker i god ordning och helt i enlighet med våra stadgar. Först har hela partiet kunnat lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag. Dessa synpunkter har partistyrelsen tagit del av och nu lämnat sitt förslag till rikstingsombuden som har möjlighet att lämna yrkanden. Nu ska det diskuteras och debatteras. Därefter beslutar rikstinget i oktober. (AAJ)

I det första förslaget på reviderat principprogram som skickades ut på remiss kunde man tydligt jämföra förändringarna som gjorts. Så var inte fallet i det sista förslaget. Varför då?
– Det blir mindre läsbart om såväl ursprungligt program, arbetsgruppens förslag och partistyrelsens förslag skulle inrymmas samtidigt. Stycken har flyttats mellan olika kapitel och inom kapitel såväl av arbetsgruppen som av partistyrelsen. Tidigare har ombuden fått del av arbetsgruppens förslag och kunnat jämföra med befintligt program. Nu får de partistyrelsens förslag som de ska ta ställning till och kan lämna yrkanden på. (AAJ)

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

Läs också:

 

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00