På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Foto: Istockphoto

Likriktning i medicinsk- etiska frågeställningar

Nyheter · Publicerad 00:00, 20 aug 2014

Alla politiska partier är överens om att aborttalen i Sverige är för höga. Men bara ett riksdagsparti – Sverigedemokraterna – vill minska aborterna genom att sänka abortgränsen. De övriga vill ha en ökad information kring abort, samt på olika sätt stödja gravida kvinnor för att färre ska välja abort.
Andra viktiga frågor som rör människovärdet är dödshjälp, fosterdiagnostik och samvetsfrihet i vården. Och uppfattningarna är påfallande lika inom och mellan blocken. Endast ett par partier avviker från den generella uppfattningen.

Moderaterna säger nej till aktiv dödshjälp. Man anser att åtgärder vars enda syfte är att orsaka en patients död inte ska vara tillåtna, även om patienten själv vill.
Partiet är nöjt med den nuvarande abortlagstiftningen, även om man anser att aborttalen är för höga. Antalet aborter vill man minska genom upplysning, inte genom sänkt abortgräns. Man säger också nej till samvetsfrihet inom vården.

Centerpartiet är det av allianspartierna som ställer sig mest positiva till att människor själva ska få bestämma när så kallad terminal sedering (sövning in i döden) ska ges, men erkänner samtidigt att frågan är komplicerad. Därför vill man utveckla vården i livets slutskede. Dödshjälp ska vara passiv, inte aktiv, menar man.
Centerpartiet säger nej till samvetsfrihet inom vården.

Folkpartiet vill behålla den nuvarande abortlagstiftningen men vill, genom information, förebygga antalet aborter. Nya metoder inom fosterdiagnostiken måste föregås av noggranna analyser, både ur ett individ- och samhällsekonomiskt perspektiv, menar man.
Partiet säger nej till aktiv dödshjälp men vill samtidigt se en utveckling av vården i livets slutskede. Man vill också ha ett fortsatt förbud mot aktiv dödshjälp i Sverige. men anser att den enskilde även ska ha rätt att skriftligen uttrycka sin vilja om vård och omsorg vid livets slut.

Kristdemokraterna anser att aborttalen i Sverige är för höga. Man vill minska dem genom förebyggande åtgärder av olika slag, men man vill däremot inte sänka abortgränsen.
– 80 procent av alla aborter utförs innan graviditetsvecka åtta och 93 procent innan graviditetsvecka tolv. Att sänka veckogränsen kommer därför att ha mycket liten effekt, om någon alls, på det totala antalet aborter, sa kristdemokraten Anders Andersson i en artikel i Dagen tidigare i år.
Kristdemokraterna motsätter sig aktiv dödshjälp och menar att dödshjälp undergräver samhällets ansvar att hjälpa utsatta personer. Människor skulle kunna känna sig tvingade att begära dödshjälp för att inte ligga sina anhöriga och sjukvården till last. Man vill också begränsa den fosterdiagnostik som syftar till abort. Däremot vill man inte införa någon samvetsklausul inom svensk sjukvård, utan man menar att detta bör lösas genom lokala uppgörelser mellan arbetsgivare och anställda.

Socialdemokraterna är nöjda med abortlagstiftningen som den är och vill inte se någon skärpning av tidsgränsen. I likhet med övriga partier vill man dock få ner aborttalet, något som ska åstadkommas genom information och upplysning. Men ser heller inga etiska konflikter i den abortinriktade fosterdiagnostiken samt säger nej till samvetsfrihet i vården.
– Jag tycker personligen att man ska kunna utföra de uppdrag som ingår i barnmorskerollen. Jag känner inte att det finns något tryck i rörelsen att ändra på detta, säger Thomas Strand, riksdagsledamot för social­demokraterna samt ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län.
Socialdemokraterna har, i likhet med de övriga partierna, sagt nej till aktiv dödshjälp av etiska skäl.

Vänsterpartiet är nöjda med den nuvarande abortlagstiftningen. Man menar att fri abort gynnar kvinnors hälsa och välbefinnande, och är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara önskade. Däremot sätter man sig emot aktiv dödshjälp. Man vill se nationella riktlinjer för den palliativa vården.

Miljöpartiet vill behålla den nuvarande abortlagstiftning. Däremot vill man att samhället ska verka för att så långt som möjligt minska antalet aborter genom förebyggande arbete såsom upplysningar och information kring preventivmedel. Man har heller inga synpunkter på den rådande fosterdiagnostiken. Utvecklingen går inte att stoppa, menar partiet, och ser det därför som orimligt att inskränka fosterdiagnostiken.

Sverigedemokraterna skiljer sig från övriga riksdagspartier i flera frågor. Man vill se en sänkning av abortgränsen, och förordar att det redan efter tolfte graviditetsveckan ska krävas tillstånd av Socialstyrelsen för att få göra abort.
Man vill också införa samvetsfrihet i vården och säger nej till dödshjälp.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier