Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

JO: Oklart om sena aborter i Sverige

2017 blåste det upp till abortdebatt efter att överläkaren Katarina Strand Brodd berättat i media om att hon vid flera tillfällen försökt rädda livet på barn som överlevt en sen abort. Hon efterfrågade förtydligande av reglerna. Nu instämmer Justitieombudsmannen, som menar att abortlagens tolkning är oklar.

Nyheter · Publicerad 11:20, 19 sep 2019

– Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det.

Så sade läkaren Katarina Brodd Strand till SVT när hon berättade om sina försök att rädda barn som överlevt abort.

Kritiker menade att policyn är att barn som föds levande efter abort är att de ska få ligga och självdö. Men nu ger Elisabeth Rynning, chefs-JO, Brodd Strand rätt i att det råder ett oklart läge om sena aborter.

Abortlagen tolkas inte på samma sätt av landets vårdpersonal och ansvarande myndigheter, konstaterar Rynning som granskat frågan, och poängterar att det måste vara tydligt för vårdpersonal hur man ska agera vid sena aborter.

”Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av den rättsliga regleringen”, säger Rynning i ett pressmeddelande.

Hon kallar det ”mycket problematiskt” att det finns olika uppfattningar om hur begreppet livsduglighet ska tolkas och tillämpas, och noterar att det fortfarande finns olika uppfattningar hur sjukvården bör ta hand om ett aborterat foster som uppvisar livstecken.

”Jag finner det anmärkningsvärt att varken Socialstyrelsen eller IVO ... har kunnat uttala sig om huruvida tillämpningen av abortlagen är enhetlig över hela landet.”

Ändå har myndigheterna menat att något förtydligande inte behövs, detta går enligt JO inte ihop.

Noterbart är också JO:s skrivning om livsduglighet efter att abortgränsen passerats:

”Sannolikheten för att ett livsdugligt foster skulle födas fram efter en abort som inleds senast dag 21+6 får därför antas vara låg, men det kan inte anses uteslutet.”

Rynning menar vidare att de intressen som har medfört att kvinnan beviljats tillstånd till abort inte kan tillmätas någon betydelse när fostret väl har lämnat kvinnans kropp.

”Den medicinska utvecklingen inom neonatalvården har gjort att den sista tillåtna tidpunkten för tillstånd till abort av ett foster och den tidpunkt när för tidigt födda barn ges livsuppehållande behandling nästan överlappar”, skriver JO och sammanfattar målsättningen med regelverket för sena aborter:

Att livsdugliga foster inte ska kunna bli föremål för abort.

Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter.

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55