Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Forskare: Barn har rätt till tro under uppväxten

Barn har både rätt att få vägledning i föräldrarnas tradition och tro, och att få forma sin egen vilja och väg. Det menar en forskare som studerat hur internationella konventioner uttrycker sig om barn och religion.

Nyheter · Publicerad 08:03, 18 maj 2016

Maria Klasson Sundin är präst inom Svenska kyrkan och disputerade i mars i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, med doktorsavhandlingen "Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention".

Där studerar hon hur FN:s barnkonvention, som skrevs 1989, formulerar sig kring barnets rätt att ta del av sina föräldrars religion, och att forma sig en egen uppfattning.

I de tidigare FN-konventionerna var det föräldrarna som hade rätt att bestämma över barnens religiositet. I och med artikel 14 uttrycks att det är barnet som själv "utövar" rättigheten. Samtidigt sägs att föräldrarna har rätt och skyldighet att vägleda barnet i detta utövande och att de i sin vägledning måste ta hänsyn till barnets "växande förmågor".

Maria Klasson Sundins intresse för frågan om barn och religionsfrihet väcktes under debatten om religiösa friskolors vara eller inte vara för några år sedan.

– Jag märkte att religionsfriheten användes som argument både av förespråkare och kritiker. Alla menade att de hade barnens rätt på sin sida. Därför började jag studera vad religionsfrihet egentligen innebär utifrån barnkonventionen och hur man kan tänka om den.

Av sin forskning drar hon slutsatsen att det borde gå att finna en balans mellan barnets rätt att själv få bestämma och ta ställning, och föräldrarnas rätt att ge sina barn vägledning i en viss tradition.

– Som barn föds vi in i ett sammanhang, och där ingår föräldrarnas rätt att introducera barnen i sin egen tradition. Men man får inte stänga barnets möjligheter att kunna vara med och påverka det här sammanhanget, göra sina egna avtryck och så småningom stanna i traditionen eller välja en annan väg, säger Maria Klasson Sundin.

Samtidigt säger hon att hon skulle ha svårt att försvara religiösa friskolor och andra sammanhang där barn helt isoleras från att möta barn och vuxna från andra traditioner.

– Att göra så ligger inte i linje med barnkonventionen, som talar om att barn bör fostras till tolerans och vänskap med varandra, säger hon.

Frågan om att öppna för en större ömsesidighet mellan vuxna och barn på religionens område borde tas på största allvar av både samfund, föräldrar och skola, menar Maria Klasson Sundin.

– De religiösa samfunden behöver till exempel arbeta med hur de kan hjälpa barn och föräldrar att möta varandra för ett givande och tagande och hur de kan öppna sina sammanhang för barns medverkan och påverkan, säger hon.

Ett exempel på hur kommunala skolor kan jobba med frågan, menar hon, är att föra en diskussion med föräldrar som av något skäl inte vill låta sina barn delta i studiebesök hos religiösa samfund, och att se till att de egna skolavslutningarna utformas så att de inte stänger något barn ute.

– Sådana situationer borde gå att lösa utan att barnen drabbas, så att de får del av den kunskap och erfarenhet som det ger att möta personer med annan tradition och tro.

I framtiden skulle Maria Klasson Sundin vilja undersöka hur skolorna hanterar barnkonventionens skrivningar om religionsfrihet och om barns rätt till andlig utveckling.

– Jag skulle också vilja ta reda på hur Skolverket resonerar kring detta, och se om det finns riktlinjer eller en förståelse för frågan.

Tidigare forskning har visat att undervisningen i kommunala skolor genomsyras av sekulära och ateistiska uppfattningar, och att religion framställs som något gammaldags, udda och konstigt.

– Tar man hänsyn till FN:s barnkonvention så är detta helt orimligt. Barn har rätt att möta respekt för vem de är, och att inte bli utpekade som mer eller mindre okunniga eller naiva för att de har en gudstro, säger Maria Klasson Sundin.

– Barn ska få vara glada och stolta över sin tradition, samtidigt som de ska fostras i att respektera andra traditioner.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...