Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Europadomstolen: Fel av Sverige utvisa konvertit

Sverige måste göra en bedömning av riskerna innan en konvertit till kristen tro utvisas. Att inte göra det bryter mot de mänskliga rättigheterna, slår Europadomstolen fast.

Nyheter · Publicerad 15:08, 1 apr 2016

Svenska myndigheter kritiseras nu av Europadomstolen för mänskliga rättigheter i ett fall som rör en asylsökande iransk 54-årig man som konverterat till kristen tro sedan han kom till Sverige 2009. En lägre instans i Europadomstolen har tidigare dömt till Sveriges fördel i ett oenigt domslut, som nu överprövats av domstolens Högsta kammare.

Domstolen slår fast att ärendet rör viktiga principiella frågor, ”särskilt gällande de plikter som parterna i en asylprocess ska följa”.
Mannen, som i domstolens handlingar omnämns som F.G., lade vid sin ursprungliga asylansökan störst vikt vid politiska skäl, men nämnde också att han konverterat till kristen tro.

Migrationsverket ansåg inte att mannens politiska aktiviteter i hemlandet berättigade till asyl, och att mannen dessutom tonat ner betydelsen av sin nya religiösa tro på ett sätt som inte gjorde troligt att han skulle riskera förföljelse i hemlandet på grund av den.

Den asylsökande iraniern överklagade domen och lyfte nu fram oron för att hans konvertering blivit känd i hemlandet. Migrationsdomstolen avslog 2011 mannens överklagan, och fäste ingen vikt vid annat än de politiska skälen. Migrationsöverdom­stolen nekade att pröva ärendet, och Migrationsverket ansåg inte att det fanns skäl att öppna en ny utredning. I stället ifrågasatte man att den asylsökande inte velat betona sin konvertering som ett skäl till asyl tidigare i processen. Det ansågs inte vara någon ”ny omständighet” som skulle vara skäl för en omprövning.

Iraniern vände sig då till Europa­domstolen. Efter att en lägre instans gått på Sveriges linje i ett domslut 2014, överklagade den asylsökande till Högsta kammaren.

Enligt det enhälliga domslutet, som föll den 23 mars, skulle det vara ett brott mot artikel två (rätten till liv) och artikel tre (förbud mot tortyr och omänsklig behandling) att skicka tillbaka iraniern till sitt ursprungsland utan en ”färsk och uppdaterad” bedömning från de svenska myndigheterna av konsekvenserna av hans religiösa omvändelse. Gällande mannens konvertering till kristen tro hade ”de svenska myndigheterna så här långt aldrig gjort någon bedömning av de risker F.G. kan möta vid ett återvändande till Iran”, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Domstolen konstaterar också att mannen nu befinner sig ”i limbo”, då han befinner sig i Sverige men varken beviljats asyl eller uppehållstillstånd.

Migrationsverket menar att det inte går att säga hur Europadomstolens dom påverkar myndighetens sätt att utreda ärenden som rör iranska konvertiter.

I en skriftlig kommentar säger Guna Graufelds, presskommunikatör på Migrationsverket:

– Mot bakgrund av att Europadomstolen har granskat ett enskilt ärende med unika individuella omständigheter är det svårt att dra några slutsatser från rättsfallet som är tillämpbara i andra ärenden. Migrationsrättsenheten arbetar med att analysera domen, men självklart följer vi domstolens utslag.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...