Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Vem som är biologisk pappa till ett barn kommer få minskad betydelse ifall riksdagen röstar igenom en lagändring nästa vecka. Foto: Christine Olsson/TT

Ett steg närmare föräldralag med minskat pappa-fokus

I framtiden kan det bli svårare att veta vem som är biologisk far till ett barn. Detta sedan civilutskottet bejakat regeringens förslag om digital bekräftelse av föräldraskap och en könsneutral föräldraskapspresumtion.

Sverigedemokraterna är kritiska och menar att barnets rätt till sina biologiska föräldrar skulle försvagas ifall förslaget blev verklighet.

Nyheter · Publicerad 09:00, 18 jun 2021

När ett barn föds av en kvinna som är gift med en man anses mannen automatiskt vara barnets pappa, enligt den så kallade faderskapspresumtionen som finns i dag. I övriga fall måste föräldraskapet för den förälder som inte fött barnet fastställas genom till exempel en bekräftelse.

Nu ska reglerna för föräldraskapspresumtion och för bekräftelse av föräldraskap göras mer jämlika, skriver riksdagen i ett pressutskick, och anpassas efter de olika sätt som finns att få barn och bilda familj.

Regeringen föreslår därför flera lagändringar som socialutskottet rekommenderar riksdagen att anta, och som kan börja gälla den 1 januari 2022.

Bland annat ska den kvinna som är gift eller registrerad partner med en kvinna som föder ett barn, automatiskt anses vara det barnets förälder. Vidare ska ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige kunna bekräfta ett föräldraskap digitalt, utan socialnämndens medverkan, efter barnets födelse.

Utskottet vill dock gå ännu ett steg vidare, och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen återkomma med ett lagförslag som innebär att ogifta föräldrar kan bekräfta föräldraskapet digitalt redan före barnets födelse.

Förslagen medför en viss risk för att föräldraskap registreras felaktigt, påpekar regeringen, till exempel när regelverket för assisterad befruktning med donerade spermier inte har följts. Detta bör främst motverkas genom informationsinsatser, menar man.

I en kommittémotion föreslår Sverigedemokraterna att riksdagen helt ska avslå förslagen i propositionen, och be regeringen om att återkomma med en proposition där barnperspektivet beaktas bättre.

Bland annat menar motionärerna att lagförslagen innebär en försämring jämfört med dagens regelverk när det gäller barnets rätt till sina biologiska föräldrar och till kännedom om sitt biologiska arv.

Även fortsatt gäller att en man som tror sig vara far till ett barn kan vända sig till socialnämnden och begära en rättsgenetisk utredning.

I en kommittémotion föreslår en grupp centerpartister ett tillkännagivande till regeringen om att den genetiska kopplingen till barnet bör dokumenteras i samtliga fall där det rättsliga föräldraskapet inte överensstämmer med den genetiska kopplingen, till exempel efter en donation.

Men utskottet tycker det räcker med nuvarande regler om att det ska finnas en anteckning om donatorn i en särskild journal.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00