Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

De senaste 15 åren har SEA bland annat stått upp för en klassisk kristen äktenskapssyn . Foto: Pixabay

Att värna SEA borde vara en självklarhet

Ledare · Publicerad 00:00, 10 jun 2019

I en tidigare ledare i Världen idag, 1 juni, har jag förklarat den historiska bakgrunden till Svenska evangeliska alliansen (SEA). Dels rötterna i den evangeliska allians som grundades på 1840-talet som en viktig mötesplats för väckelsekristna både från Svenska kyrkan och den växande friförsamlingsrörelsen. Dels rötterna i Lausannerörelsen som växte fram på 1970-talet, med syfte att samla den globala evangelikala rörelsen.

En omstart gjordes 2001 då Evangeliska alliansen och Lausannekommittén slogs samman med namnet Svenska evangeliska alliansen.

Motsvarande typ av organisation finns i ett stort antal länder. Svenska evangeliska alliansen har fortsatt sitt uppdrag sedan 2001, först med Stefan Gustavsson som generalsekreterare, och sedan två år tillbaka med Olof Edsinger i spetsen.

Trots begränsade resurser har den varit en vital aktör i svensk kristenhet, bland annat med den viktiga uppgiften att vara svensk representant för den internationella Lausannerörelsen.

SEA är ett nödvändigt ekumeniskt komplement då Sveriges kristna råd inte kan vara ett samlande organ för vare sig evangelisation eller apologetik, eller kan försvara en klassisk kristen hållning i grundläggande bibel- och moralfrågor på grund av för stor spretighet bland medlemskyrkorna.

SEA har formats utifrån en tydlig gemensam nämnare kring bibeltron, evangeliets sanning och viljan att försvara kristen tro och dess värderingar, även i kontroversiella frågor. Som exempel har SEA:s arbete för att försvara en kristen äktenskapssyn varit avgörande de senaste 15 åren.

Svenska evangeliska alliansen åtnjuter stort förtroende bland vanliga kristna och har flera tusen enskilda medlemmar. Det är dock beklagligt att stödet sviktar bland samfund med rötter i väckelserörelsen. Både Pingströrelsen och Svenska alliansmissionen har exempelvis valt att avsluta sitt medlemskap, och kallar sig numera ”närstående organisationer” utan att synas på SEA:s hemsida. Detta försvagar SEA:s ställning i svensk kristenhet.

För alla kristna som ser Bibelns sanning som viktig, som vill försvara en klassisk kristen hållning till evangeliet och kristen etik, och som vill främja ekumeniskt samarbete på väckelsekristen grund, borde det vara självklart att värna om Svenska evangeliska alliansen.

Den typ av breddekumenik som vi har i Sverige och som samlar teologiskt liberala kyrkor, historiska kyrkor, pingstvänner, nya rörelser och äldre frikyrkosamfund – har ett visst värde. Det är bra att företrädare för olika kyrkor möts under ordnade former, och det är bra att man kan agera gemensamt i frågor där det är möjligt. Den gemensamma teologiska grunden är dock för begränsad för att kunna agera och vara en kristen röst i många frågor.

Svenska evangeliska alliansen betonar att man står på Lausannedeklarationens grund och ur teologisk synvinkel är man evangelikal. Det innebär att man har Bibeln som enda grund för lära och liv, och även att SEA tydligt kan ta ställning i frågor där teologiskt liberala kyrkor har abdikerat och omförhandlat grundläggande kristna läroståndpunkter och etiska ståndpunkter.

Det handlar om sådant som kristendomens exklusiva anspråk, evangeliets sanning kontra andra religioner och en bibelsyn där man inte omtolkar bibeltexter som handlar om Guds övernaturliga ingripanden i historien. Inte minst handlar det förstås om etiska frågor som äktenskap, sexualitet och människovärdet i livets början och slut. Ekumeniska organisationer som innefattar teologiskt liberala kyrkor kan inte säga nästan något i denna typ av frågor.

En ekumenik som bygger på en evangelikal teologisk grund är nödvändig i Sverige, inte som ersättning för Sveriges kristna råds breda ekumenik, men som ett komplement. Ett ekumeniskt organ som SEA ska naturligtvis inte ersätta samfundens röster, men kan i många lägen fungera som deras förlängda arm och arbeta med frågor som de själva saknar tid, kompetens eller vilja att agera i på den offentliga arenan.

Det är dock beklagligt att stödet sviktar bland samfunden med rötter i väckelserörelsen. Både Pingst-rörelsen och Svenska alliansmissionen har exempelvis valt att avsluta sitt medlemskap, och kallar sig numera ”närstående organisationer” utan att synas på SEA:s hemsida.

Svårt att mobilisera för en ny valkampanj i Israel

De olika politiska partierna i Israel rustar nu för en ny valkampanj i kölvattnet av att premiärminister Netanyahu inte lyckats bilda koalition efter...

Rovfåglarna vid Gamla förgiftas

Platsen Gamla på Golanhöjderna är en känd destination för många som besöker Israel. Gamla kal­las ofta ”det norra Masada” efter det att romarnas...

Har politikerna lärt sig läxan från förra valkampanjen?

Israelkommentar Man skulle kunna tro att med två val så tätt inpå varandra som april och september, borde resultaten bli ganska lika. Men det är verkligen inte...

Pridechef sökte kontakt med barn på hbtq-forum

Granskning. En chef på Stockholm Pride och en högt uppsatt chef på Utrikesdepartementet finns bland männen som söker kontakt med 14-åriga ”David” när Svenska...

Månfarare kan navigera med gps

Navigering via gps är numera vardagsmat på jorden. Men hur hittar man runt månen? Jodå, satellitnavigering kan fungera även där. Det meddelar Nasa...