Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

Det här är våra prenumerationer

Prenumeration Världen idag PAPPER:
Du får tidningen hemskickad tre dagar i veckan (utgivningsdagar: tisdag, onsdag, torsdag). Dessutom får du vår e-tidning (som även ges ut på lördagar) och allt på varldenidag.se samt vårt nyhetsbrev som distribueras via e-post.

Prenumeration Världen idag HELG:
Du får torsdagstidningen hemskickad. Dessutom får du vår e-tidning fyra dagar i veckan och allt på varldenidag.se samt vårt nyhetsbrev som distribueras via e-post.

Prenumeration Världen idag DIGITAL:
Du får vår e-tidning fyra dagar i veckan (utgivningsdagar: tisdag, onsdag, torsdag, lördag) och allt på varldenidag.se samt vårt nyhetsbrev som distribueras via e-post.
 

Lite mer om prenumerationen


Tillsvidareprenumeration: Tidningen levereras till dess uppsägning sker via kontakt med vår kundtjänst. Prenumerationsavgiften betalas i förskott. Uppsägning av prenumeration som betalas via autogiro ska ske senast två veckor före nästa dragning. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Tidsbestämd prenumeration: Tidningen levereras endast den period som är angiven på prenumerationsavin. För att fortsätta prenumerationen och undvika avbrott i leveransen behöver vi få besked minst två veckor före periodens utgång.

Tillfällig adressändring/uppehåll: Vi erbjuder tillfällig adressändring/uppehåll inom Sverige kostnadsfritt, förutsatt att vi mottagit beställningen två veckor innan ändringen ska träda i kraft.

Utebliven tidning: Det ekonomiska ansvar tidningen påtar sig för eventuellt uteblivna exemplar begränsas till framflyttning av prenumerationsperioden med motsvarande antal dagar som tidningen uteblivit. Undantag gäller för omständigheter som tidningen ej råder över som t.ex. väder, strejk, naturkatastrofer, krig etc. Anmälan om utebliven tidning ska göras inom fem dagar efter att störningen uppstått för att ersättning ska vara berättigad. Tidningen kan tyvärr inte lämna någon leveransgaranti.

Inloggningsuppgifter för e-tidning och webb: Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord. Missbruk av inloggningsuppgifter kan leda till att tidningen avslutar prenumerationen.

Ångerrätt: Du har rätt att frånträda avtalet som avser prenumeration Världen idag inom fjorton dagar från den dag du fick tidningen levererad till dig. Gäller avtalet prenumeration Världen idag DIGITAL räknas ångertiden från den dag du tecknade prenumerationen. Om du vill använda din ångerrätt kontaktar du vår kundtjänst. Alternativt kan du använda det standardformulär för att utöva sin ångerrätt som återfinns på Konsumentverkets hemsida. Detta formulär ska i så fall skrivas ut och skickas in till oss.

Återbetalning: Endast vid dödsfall. Vi återbetalar ej belopp under 50:-.

Personuppgifter (information enligt dataskyddslagstiftningen GDPR): Tidningen Världen idag ägs av Världen Idag AB, org.nr. 556611-2024. För att kunna fullgöra kundrelationen (ingånget avtal), ge dig bästa service och korrekt administration av din prenumeration samt för att kunna lämna erbjudanden använder vi modern informationsteknik för behandling och lagring av personuppgifter. Världen Idag AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras. Uppgifterna kan komma att kompletteras och/eller uppdateras med hjälp av andra register. Vi säljer inte (varken mot eller utan vederlag) personuppgifter till annan part. Personuppgifter överförs bara till av oss anlitade underentreprenörer för att de ska kunna utföra det de anlitats för. Du kan när som helst kontakta oss för att spärra dina uppgifter, ta bort dig ur vårt register efter avslutad prenumeration eller begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig. Sådan begäran ska göras skriftligt till Världen Idag AB, Kundtjänst, Box 6420, 751 36 Uppsala.

För mer information om vår hantering av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller invändningar avseende vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att höra av dig till Datainspektionen.

Villkorsändring: Tidningen har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Om tidningen skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

E-tidning
Senaste magasinen