Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Skollagen kränker föräldrars rätt

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 21 okt 2011

Flourtanten känner de flesta till. Det är en tandhygienist från Folktandvården som hälsar på skolklasser för att tala om vikten av tandborstning. RFSU-informatören har blivit lika etablerad under senare år. Det är en propagandist från RFSU som hälsar på skolklasser för att tala om vikten av att ha sex när och hur man vill. Något som gärna får ske tillsammans med produkter från RFSU AB.
Det är lobbyorganisationen RFSU:s helt egna privata företag. Förra året (2010) hade RFSU AB en omsättning på drygt 115 miljoner kronor. Vinsten låg på drygt 8,5 miljoner kronor. De pengarna kom från försäljning av bland annat kondomer, graviditetstester, glidmedel och sexleksaker. Företaget tjänar således pengar på att människor har sex. Åsa Regnér är RFSU:s generalsekreterare. Hon har lyckats så pass bra med lobbyarbetet, att RFSU närmast betraktas som en offentlig myndighet i dag. SVT och SR arbetar ogenerat med dem.
Ministrar och myndigheter ingår intima samarbeten med RFSU. Skolor landet runt bjuder till synes oreflekterat in dem. När RFSU-informatören väl är på plats hos de minderåriga eleverna, är det vanligt att läraren lämnar klassrummet.
Tanken är att eleverna lättare ska kunna slappna av. Konsekvensen blir att de lämnas helt ensamma med en representant för en sexlobbyorganisation. Som alltså tjänar pengar på att människor har sex så ofta och så mycket som möjligt. Under en eller flera lektioner får RFSU sprida sin ideologiskt vinklade syn på sex bland unga människor. Helt oemotsagda.
"Sex är politik" lyder RFSU:s motto. En av deras viktigaste frågor är rätten att fritt få döda ofödda människor. Enligt föreningens stadgar vilar arbetet på tre friheter. "Frihet att njuta" är en av dessa. RFSU är alltså en organisation som explicit ägnar sig åt att medels lobbyarbete sprida en normlös hedonism och propagera för rätten att fritt få döda ofödda människor.

I grundskolan råder skolplikt. Sverige förbjöd i princip hemundervisning den 1 juli 2011. I klartext innebär detta att föräldrar fråntas sin grundläggande rättighet att välja hur barn ska vägledas på detta enormt viktiga och känsliga område.  Som en direkt konsekvens har minst tio barnfamiljer redan lämnat Sverige som politiska flyktingar. Deras fundamentala rättigheter erkänns av flera tungt vägande internationella dokument.
Europakonventionen är ett av dem. År 1995 antog Sverige första tilläggsprotokollet, artikel 2 som lag. Den lyder: "Ingen må förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet staten kan påta sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."
Likaledes slår FN:s stadgar om mänskliga rättigheter art 26.3 fast att "Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta rummet deras föräldrar". Med den nya skollagen kränker alltså Sverige föräldrarnas grundläggande rättigheter och går emot den egna lagstiftningen. Den som inte ser det djupt problematiska i denna situation är antingen naiv eller ideologiskt förblindad.

Nasrin Mosavi Sjögren är
student och samhällsdebattör.

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16