Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

Gnosjöföretagare stämmer staten och begär upprättelse

Björn Friman har avtjänat 18 månaders fängelse för ett brott som begåtts av ett bolag som låg minst ett led bort från Frimans företag. Nu stämmer han staten för att få upprättelse.

– I första hand önskar jag en skriftlig ursäkt, säger Björn Friman.

Arbetsliv · Publicerad 07:00, 17 mar 2021

Björns pappa, Robert Friman, startade ett smyckebolag 1976, Robert Friman & Co AB, som sedan togs över av Björn och hans bröder 2002. Företaget drevs prickfritt i 41 år innan myndigheterna helt plötsligt dök upp 2017.

Tre år tidigare hade företaget sålts till ett börsnoterat bolag, som hade ett dotterbolag som handlade med ädelmetall. En del av köpeskillingen bestod av aktier i det börsnoterade företaget, vilket ledde till att Björn blev vd i både moderbolaget (som efter uppköpet bytte namn till Robert Friman International AB) och familjeföretaget, som även tog över ädelmetallverksamheten.

Handel med ädelmetall kan handla om metall från gamla, trasiga smycken eller återvunnen elektronik, eller dyr platina från bilarnas katalysatorer, som säljs vidare till större smältverk.

Bolaget var en väl fungerande koncern med stora framtidsplaner. Styrelseprotokollen visar att man arbetade aktivt för att säkerställa att kontrollen av leverantörerna var i överensstämmelse med gällande regler.

För att kvalitetssäkra bolaget anställdes en ekonomiansvarig, som tidigare varit skattekamrer på Skatteverket i Värnamo i 20 år.

Eftersom det var mycket pengar i omlopp med stora summor moms ville bolaget ha noggrann kontroll av de företag de handlade med. En regelbunden kontakt med Skatteverket togs för att säkerställa att leverantörerna hade skött sina skattebetalningar. År 2016 tog styrelsen i moderbolaget beslutet att man skulle ringa – samt dokumentera dessa samtal – till Skatteverket.

Kontrollerna gjordes löpande och Björn ringde själv regelbundet.

– Jag har genom åren haft så pass mycket kontakt med det lokala skattekontoret i Värnamo att jag känt att jag ibland har stört när jag har ringt i de olika ärendena, förklarar han.

I maj 2017 åtalades så Björn för grovt skattebrott alternativt medhjälp till grovt skattebrott. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och dagsböter för oriktig skatteuppgift.

Hans kollega, som ansvarade för den praktiska hanteringen och hade alla kontakterna med leverantörerna, friades helt.

Det påstådda brottet skulle ha begåtts i det dotterbolag som hade skötts prickfritt sedan starten 1976. Skatteverket menade att Björn borde ha reagerat på att det fanns risk för att ha medverkat till metallhandel som i tidigare led förekommit i momsbedrägerier.

Björn framhöll att de månatliga kontakterna han haft med Skatteverket inte riktigt kännetecknar en skattebrottsling.

Skatteverket ansåg att avdragsrätten för moms fallit bort eftersom de mellanliggande bolagen hade deltagit i momsbedrägerier – även om de låg minst ett led bort.

Även om åklagaren i tingsrätten yrkade på 3,5 års fängelse, fick Björn Friman en villkorlig dom, vilket han överklagade till Svea hovrätt.

– Jag lämnade in min överklagan klockan 15.55 på den sista dagen för att ingen åklagare skulle få veta att jag hade överklagat.

Åklagaren överklagade därmed efter deadline, först när hon upptäckt Björns överklagan.

En majoritet i hovrätten skärpte dock straffet till fängelse i ett år och sex månader, trots att hovrätten slog fast att Björn inte har haft någon närmare kännedom om brottsligheten i tidigare affärsled.

Han fick dessutom näringsförbud i fem år.

Monika Sörman, som var chef på Svea hovrätt, ville fria Björn. Hon påpekade att han hade betalat för metallerna till de berörda bolagen inklusive moms och sedan begärt avdrag för momsen i sina momsdeklarationer.

Uppgiften om betald moms var alltså i sig inte oriktig. Monika Sörman menade att domen innebar en utvidgning av det straffrättsliga ansvaret som saknar stöd i lagen.

I september 2018 fastställde Högsta domstolen (HD) domen, som skulle bli kontroversiell. I januari 2019 skrev professor Teresa Simon-Almendal om den i Juridisk tidskrift, utgiven av Stockholms universitets juridiska fakultet. Hon hade redan 2005 problematiserat begreppet ”oriktig uppgift”, som förekommer både i skatterätt och brottsrätt, där skatterätten hanteras av förvaltningsdomstolarna medan brottsmål hanteras i allmänna domstolar.

Då det finns två olika rättssystem finns risk för ett tvetydigt begreppsinnehåll med oklara rättsosäkerhetskonsekvenser för den skattskyldige, då varken sakbegrepp eller beviskrav överensstämmer i de båda processerna, menade Teresa Simon-Almendal, och skriver att om den skattskyldige fullständigt, öppet och korrekt redovisar vilka objektiva omständigheter som yrkandet bygger på, föreligger inte oriktig uppgift.

Förlorad avdragsrätt innebär heller inte att en kriminell handling har begåtts, skriver hon, och slår fast: ”Enligt min uppfattning talar samtliga nu angivna förhållanden för att [Björn Friman] inte i skatterättsligt materiellt hänseende har lämnat någon oriktig uppgift, utan att det rörde sig om öppna yrkanden om avdrag ...”

Hon är kritisk mot att HD lät Skatteverkets påstående om oriktig uppgift ligga till grund för en fängelsedom, när en slutgiltig dom i förvaltningsdomstolarna inte kommit.

Dessutom tillkommer frågan om bolaget kände till eller borde ha känt till momsbedrägerierna i tidigare transaktionsled, påpekar Simon-Almendal.

”Sammantaget motiverar dessa förhållanden enligt min uppfattning att åtal inte skulle ha väckts innan frågan om oriktig uppgift prövats av förvaltningsdomstolen”, skrev hon, och varnade för ett resningsförfarande där staten kan bli skadeståndsskyldig.

Hon hänvisade även till att bolaget, på en direkt fråga till Skatteverket om myndigheten kände till momsbedrägerier hos företagets leverantörer, fått svaret nej.

Även Johan Munck, tidigare ordförande i HD, ifrågasätter hovrättsdomen mot Björn Friman.

”Såvitt framgår av handlingarna har Björn Friman inte lämnat någon oriktig uppgift i sitt yrkande. Han har yrkat avdrag för ingående moms med det belopp som faktiskt har betalats. Som konstaterats av den skiljaktiga ledamoten i hovrätten var uppgiften om betald moms alltså inte oriktig”, skriver justitierådet i ett rättsutlåtande, och avslutar:

”Enligt min mening ska ansvarsyrkandet mot Björn Friman ogillas.”

Björn Frimans advokat Jan Thörn­hammar har nu överklagat domen till både Justitie­kanslern och Europa­domstolen.

– Det gjordes efterforskningar och Björn Frimans utredning vidarebefordrades till Skatteverket. Har det förekommit skattefusk har det förekommit i tidigare led än hos Frimans leverantörer. En kontrollista togs fram tillsammans med experter och en oseriös leverantör togs bort, säger Jan Thörnhammar.

– Dessutom ringer och skriver Björn till Skatteverket varje månad för att försäkra sig om att leverantörer har betalat moms. Om Björn Friman är skyldig så är Skatteverket därmed medvållande till brott.

– Varorna var viktmässigt tunga och hade korrekta tullhandlingar. Fusket, om det har förekommit, har förekommit i transporten in till EU, avslutar advokaten.

Björn Friman vet än i dag inte hur han skulle ha upptäckt momsfusket.

När förstod du att det förekom bedrägerier i tidigare led?

– När jag fick ett telefonsamtal om att polisen hade besökt vårt kontor i Stockholm förstod vi att något inte stod rätt till. Påståendet att vi – en börsnoterad koncern med 2 500 aktieägare, ett prickfritt familjeföretag – skulle låta andra företag begå brott genom att vi visste om det, faller på sin egen orimlighet.

– Det påstådda brottet skedde utan egen vinning för oss och med produkter med låg marginal.

Även Förvaltningsrätten kom med en fällande dom i september 2019. Kammarrätten har fortfarande inte fattat något beslut och högsta skatterättsliga instans är Högsta förvaltningsdomstolen.

Europadomstolen har nyligen tagit emot anmälan och veckan innan jul bad Justitiekanslern om ytterligare komplettering.

– Jag har stämt staten för att jag i första hand önskar en skriftlig ursäkt, avslutar Björn Friman.

Påståendet att vi – en börsnoterad koncern med 2 500 aktieägare, ett prickfritt familjeföretag – skulle låta andra företag begå brott genom att vi visste om det, faller på sin egen orimlighet.
Om Björn Friman är skyldig så är Skatteverket därmed medvållande till brott.

EU vill se märkning av AI-material

AI. En särskild märkning bör införas för AI-skapat material, anser EU-kommissionen i nya förslag. – Jag... tisdag 6/6 22:00

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00