Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Att främja homosexualitet blev en medveten strategi, där påverkan av den kristna kyrkan och teologin utgjorde en del, skriver Stefan Swärd. Foto: Stockholms stad / TT

Haltande omtolkning i antologi från Libris

Ledare · Publicerad 00:00, 3 nov 2017

I västvärlden var det en våg av fri sex som slog igenom under sextiotalet. Man skulle få leva ut sin sexualitet utifrån sina egna önskemål och lust, utan moraliska begränsningar. Det medförde ett bejakande av pornografi, prostitution, incest, homosexualitet, tillfällig sex och med många partners, sexuell samlevnad utanför äktenskapet, sambo med mera.

Ganska snart nyktrade den sexliberala vågen till. Man insåg att flera av dessa inslag ledde till förtryck, och den framväxande feminismen slog larm när det gällde prostitution och pornografi bland annat.

Att främja homosexualitet blev en viktig del av den sexliberala vågen. Vissa amerikanska aktörer gjorde frågan till en långsiktig satsning, genom att frikoppla kärlek och äktenskap från heteronormen. Att framställa homosexuella som förtryckta och offer blev en medveten strategi, i stället för att definiera frågan som en del av det sexliberala projektet. Att påverka den kristna kyrkan och teologin blev också en del av strategin.

Det har varit en extremt framgångsrik kampanj och homosexuell samlevnad är i dag helt accepterad i stora delar av västvärlden. När man nu får i sin hand en bok utgiven av förlaget Libris – med sin bas i frikyrkliga väckelserörelsen i Sverige – vars huvudbudskap är att evangelikala och så kallade bibeltroende kristna behöver tänka om i denna fråga och helt bejaka den utlevda homosexualiteten i en trogen relation, så inser man att kampanjen har varit framgångsrik.

Nu handlar det inte längre bara om teologiskt liberala kyrkor; nu handlar det om att påverka evangelikala och pingstkarismatiska kyrkor.

Hur ska vi som betraktar oss som bibeltroende, och som vill värna om en traditionell kristen syn på sex och samlevnad, förhålla oss till detta? Vi hamnar i ett defensivt läge. Traditionella kristna normer attackeras hela tiden och för oss blir det tröttande att frågan om just homosexualiteten ständigt lyfts fram av dem som vill liberalisera kristen hållning i samlevnadsfrågor.

Librisantologin är dessvärre ensidig och förenklar kraftigt frågan. Efter 45 års erfarenhet av kristet ledarskap i Stockholm har jag nog mött alla varianter av sexuella läggningar som existerar. Det är inte så enkelt som att homo- eller heterosexualitet är som att vara vänster- eller högerhänt. Det är varken vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt bekräftat att homosexualiteten är medfödd.

Det finns vittnesbörd från människor där mötet med Kristus har medfört en omvändelse från en homosexuell promiskuös livsstil. Där har själens helande medfört befrielse från trauman som påverkat sexualiteten, och där respekten för Guds ord har medfört att en person tar avstånd från den utlevda homosexualiteten och upplevt Guds välsignelse och ledning i detta. Dessa röster finns inte alls med i Librisantologin.

Inte heller finns röster och vittnesbörd från de som har en homosexuell läggning, men som med Bibeln som grund förordar celibat. Varför osynliggörs den gruppen i en antologi som vill bidra till dialog om olika perspektiv i frågan? Att bejaka och leva ut homosexualiteten framställs i antologin som det enda möjliga.

Försöken att omtolka teologin och bibelläsningen haltar också. Bibelns helhetsbild pekar i en tydlig riktning, och då handlar det om mer än bara sex-sju bibeltexter. Den kristna kyrkan har i 2 000 år värnat om det heterosexuella äktenskapet och det är fortfarande självklart för den breda majoriteten av den världsvida kyrkan. I ett globalt perspektiv representerar Librisantologin en marginell rörelse.

Vi som definierar oss som bibeltroende och evangelikala kristna bör dock vara föredömen i att möta alla kategorier av människor med medmänsklighet och barmhärtighet. Att vi håller fast vid vissa ideal får aldrig leda till hårdhet i vårt sätt att bemöta människor, varken inom familjen eller släkten, bland grannar eller kollegor, eller i församlingen. Men det uttalade syftet med Libris antologi sträcker sig betydligt längre än så. Syftet är snarare att förändra frikyrkans syn på utlevd homosexualitet, i en riktning som strider mot Bibeln.

Nu handlar det inte längre bara om teologiskt liberala kyrkor; nu handlar det om att påverka evangelikala och pingstkarismatiska kyrkor.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...