Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.
Psaltaren 139:16

Världen idag

Ett krucifix hänger på väggen i ett klassrum i en mellanstadieskola i Neapel. Det var en sådan syn som fick Soile Lautsi att anmäla skolväsendet till Europadomstolen, då hon menade att att situationen stred mot Europakonventionen. Foto: Salvatore Laporta / AP Photo / Scanpix

Pluralism typiskt europeiskt

Tro och Liv · Publicerad 10:00, 15 jun 2011

Det strider inte mot Europa­konventionen att ha krucifix på väggarna i offentliga skolor. Så blev det entydiga utslaget när dom den 18 mars föll i målet Lautsi med flera mot Italien. Europa­domstolens stora kammare upphävde därigenom det ställningstagande som en lägre instans gjort 2009 och som, till skillnad från det nya, fick mycket uppmärksamhet i Sverige.

Ärendet
Målet väcktes av Soile Lautsi, som menade att bruket av krucifix i Italiens offentliga skolor stred mot Europakonventionen. Det handlar om artikel 2 i konventionens första tilläggsprotokoll, om föräldrars rätt att ge sina barn en utbildning och undervisning i enlighet med sina religiösa och filosofiska övertygelser, om artikel 9, rätten till religionsfrihet samt artikel 14, som förbjuder diskriminering. Italien hävdade att något brott mot konventionen inte förelåg och fick stöd av 20 europeiska stater, främst i Syd- och Centraleuropa. Flera av dessa lämnade såsom amicus curiae en gemensam inlaga till domstolen.
Domen är inte bara en stor lättnad för Europas kristna. Den har också stor principiell betydelse. En djupare analys av domstolens resonemang är därför på sin plats.

Föräldrarätten
Målets utgångspunkt var föräldrars rätt att ge sina barn en utbildning i enlighet med sina övertygelser. En rättighet som ofta möter ringa förståelse i Sverige. Domstolen slår fast denna rättighets betydelse och konstaterar att den inte bara rör undervisningen utan skolans "alla funktioner" inklusive "skolmiljön" i de fall skolorna är offentliga. Domstolens resonemang tar alltså inte sin utgångspunkt i en idé om att utbildning måste vara sekulär, vilket svenska media ibland gett sken av.
Tvärtom gör domstolen det principiellt viktiga konstaterandet att sekularism inte är en neutral ståndpunkt, utan i sig utgör en övertygelse i konventionens mening. Den offentliga skolan ska vara "neutral och opartisk". Den får alltså inte företräda sekularism på bekostnad av föräldrars och elevers religiösa eller filosofiska övertygelser.

Religionens utrymme i skolan
Enligt domen utgör krucifix på klassrumsväggen inte en kränkning av icke-kristna föräldrars eller elevers rätt. Domstolen säger, att för att ett religiöst inslag i en offentlig skola ska utgöra en kränkning av konventionen, så måste inslaget ha karaktär av indoktrinering eller proselytism. Krucifix kan inte sägas ha en sådan karaktär. Krucifix är i sig "passiva" och förenliga med skolans neutralitet, i motsats till exempelvis obligatoriskt deltagande i religiösa aktiviteter. Domen säger också att inget hindrar att en offentlig skola förmedlar kunskap i religion och filosofi. Inget hindrar heller att landets majoritetsreligion får störst utrymme i undervisningen eller att dess symboler ges större synlighet jämfört med andra. Krucifixen innebär till exempel inte en diskriminering av icke-katolska elever. Samtidigt uttrycks gillande av att muslimska elever i Italien får bära slöja samt iaktta ramadan.
Europeisk pluralism
Det konstateras i domen att mycket få europeiska länder, däribland Frankrike, har förbud mot religiösa symboler i offentliga skolor. Inte ens i Frankrike är det heltäckande, eftersom krucifix finns i skolorna i Alsace och Lorraine. Domstolen noterar att pluralism och varierande traditioner på området är typiskt europeiskt, och betonar att staterna har ett icke ringa utrymme att hitta nationellt passande lösningar, så länge dessa inte inskränker några rättigheter enligt konventionen. Det vill säga, offentliga skolor får inte använda tvång, indoktrinering och proselytism. Ej heller till förmån för icke-religiösa åskådningar, nota bene. Staterna har "ett ansvar att möjliggöra religionsutövning opartiskt och neutralt".

Domens betydelse för Sverige
Domen, och de särskilda yttrandena i samband med den, kan ge viktiga impulser för svensk debatt. Inget stöd ges åt trenden att osynliggöra religionen i det offentliga. Det är uppenbart att till exempel skolavslutningar i kyrkan är helt förenliga med konventionen så länge inget indoktrinerande försiggår. Det är också viktigt att notera att "icke-konfessionell" i detta sammanhang inte innebär att religion är bannlyst, utan att staten inte får agera för en viss konfession eller övertygelse på ett sätt som kränker föräldrars och barns rättigheter. Samtidigt kan man ställa frågan om inte inslag av ensidig påverkan i svensk skola, till exempel  på sex- och samlevnadsområdet, ibland är så "indoktrinerande" att de kränker föräldrars rätt enligt artikel 2 i tilläggsprotokollet. I synnerhet som denna rätt inte bara avser undervisningen, utan också alla "skolans funktioner" och "skolmiljön".
Avslutningsvis kan konstateras att domen endast rör offentliga skolor. Att det finns konfessionella inslag i konfessionella friskolor är ur konventionens synpunkt självklart. Det är ju precis rätten till en utbildning och undervisning i enlighet med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser som tilläggsprotokollets artikel 2 är till för att skydda.

Vaccinpass kan införas vid mindre samlingar

Corona. Nu återinförs rekommendationer om avstånd och munskydd. Om smittläget förvärras kan regeringen ta... torsdag 9/12 07:00

Vi vet egentligen aldrig vad som ska hända i en bönestund.

I min ungdom hörde jag flera predikningar som hjälpte mig att förstå betydelsen av bön med... torsdag 9/12 00:00

Vad är planen för att vända Svenska kyrkans utveckling?

Ledare I veckan meddelade Antje Jackelén att hon går i pension hösten 2022. När hon lägger ner staven sker... torsdag 9/12 00:10

Den ”banala” antisemitismen är inte mindre allvarlig

Israelkommentar Den 21 november sköts en 26-årig israelisk man till döds av en palestinsk terrorist precis intill... torsdag 9/12 00:00

Rysk invasion rycker allt närmare

Ledare Närmare ett storskaligt krig än nu har vår världsdel inte varit sedan Berlinmurens och... torsdag 9/12 00:00

När traditioner och demokratiska värden kolliderar

Israelkrönika Vad gör man när tusenåriga traditioner kolliderar med moderna demokratiska värden? Frågan har varit... onsdag 8/12 00:00

Svenska Akademiens ordbok på väg mot graven

Språk. Sista delen Svenska Akademins ordbok (SAOB) väntas bli färdig under 2023. Därefter riskerar... torsdag 9/12 05:00
E-tidning
Världen idag är en obunden nyhets­tidning på kristen grund. Tidningen kommer ut tisdag–lördag. Fredags- och lördagsutgåvorna publiceras endast digitalt.
Senaste magasinen

Signe delar frimodigt sin tro på Youtube

Ung Videoblogg. Signe Jansson försökte till varje pris gömma undan sin kristna tro under sin skolgång. Men en enkel...
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier