Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Den rättvisa frågan är; hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes? Foto: Istockphoto och Pixabay

Vilken Jesus blev korsfäst?

Både muslimer och kristna tror på att korsfästelsen har ägt rum och att händelserna kring korsfästelsen är verkliga, men båda är oense om vem som har korsfästs. De kristna säger att den korsfäste är Jesus Krisuts från Nasaret, Marias son men muslimerna säger att han är en person som påminner om Jesus men inte han själv, skriver pastor Merzek Botros.

Serie · Publicerad 09:49, 25 feb 2019

Orsaken till denna oenighet går tillbaka till versen i Koranen som säger: ”Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, [som påstod sig vara] Guds sändebud!” Men de dödade honom inte och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. De som är av annan mening är inte säkra på sin sak; de har ingen [verklig] kunskap om detta utan stöder sig på antaganden. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till Sin [härlighet]; Gud är allsmäktig, vis.”(Sura Al-Nissa 157-158)

Frågan är därför: hur kan kristna bevisa att Kristus är den som korsfästes och hur kan muslimerna bevisa att det inte var Kristus som korsfästes?

Kristnas bevis

Kristna säger att evangelierna är ett levande bevis på det som har hänt då de är skrivna av fyra personer som vittnade om händelsen eller har skrivit ner allt som någon annan har bevittnat såsom Matteus och Markus som skrev under apostelns Petrus tillsyn. Lukas skrev utifrån Marias vittnesbörd som även gav honom detaljerna under hennes graviditet och Jesus födelse. 

Evangelierna skrevs under det första århundradet, vilket är nära tiden för korsfästelsen och de skrevs av människor som levde i Palestina då korsfästelsen ägde rum.

Muslimernas bevis

Muslimerna förlitar sig på Koranen som är det enda beviset. Koranen är inte skriven av någon som har vittnat om händelsen eller av någon som har fått höra om händelsen. Enligt Koranen har Gud gett Mohammed orden. Som kristen är detta inget svar utan en trosuppfattning. Evangeliernas texter är däremot långt ifrån endast fråga om tro då det går att granska vem som skrivit, var och när. Koranen är inte ett bevis på vad som hände vid korsfästelsen då islams profet Mohammed inte var ett av vittnena och Koranen är skriven långt efter den faktiska händelsen, nästan 600 år senare, och geografiskt långt ifrån där händelsen inträffade.

Ska vi tro på bevis skrivna av vittnen eller på bevis som inte har några vittnen? Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Fem frågor som bestämmer detaljerna

De fyra evangelierna besvarar fem frågor som är ryggraden till att en händelse ägt rum. Dessa frågor är vem? vad? när? var? och varför?

Evangelierna svarar tydligt på alla dessa frågor. Mannen är Jesus från Nasaret, han som blev fängslad, piskad, korsfäst, begraven och uppstånden från de döda. Detta skedde under tre dagar när det var påsk i Jerusalem och vi vet namnen på många som agerade i detta orättfädiga drama; exempelvis Översteprästen Kajafas, Pontius Pilatus, Herodes med flera. Varför skedde då detta? Svaret är för att judarna trodde att Jesus var en lögnare, och romarna ville ge judarna sin rätt för att dämpa oroligheterna. Alla dessa detaljer, och mer därtill, står skrivna i de fyra evangelierna vilket styrker trovärdigheten. 

Koranen å andra sidan svarar helt olika på samma frågor. Den säger att den korsfäste Kristus är en inbillning. Personen på korset liknade bara Jesus. Ingen vet heller när bytet från den riktige Jesus till den inbillade skedde. Endast Allah vet vem han var. Inget vet heller exakt vad som skedde i händelserna som förgick korsfästelsen. De muslimska ledarna får gissa sig fram. Varför skedde då allt detta? Vi vet inte orsaken, svarar muslimerna, då Koranen inte nämner det. Kanske ville Gud rädda Jesus från korset, men varför en oskyldig fick ta Jesu plats går inte att besvara. Gud kunde ju lika gärna ha lyft Jesus bort från korset och bevisa att han var en profet. Faktum är att Koranen inte ger några svar på dessa fem frågor. Blind tro är det enda som är möjligt.

Om en objektiv domstol skulle behandla bevisbördan från de fyra Evangelierna och jämföra dem med Koranens texter om korsfästelsen skulle domen falla till Evangeliernas fördel.

Externa bevis

Kristna är inte de enda som har bevarat texter om Jesu korsfästelsedrama. Det finns flera vittnesbörd utanför de fyra Evangelierna som talar om just denna händelse. Ingen av dessa externa vittnesbörd handlar dock om att någon annan person, som alltså skulle ha liknat Jesus, skulle ha förväxlats vid korsfästelsedramat.

De historiska bevisen utanför Evangelierna som alltså styrker korsfästelsen är bland annat vittnesbördet från Flavios Jousevos (37-100 e Kr), en judisk historiker, som skrev om Jesus att han var en vis man och att han korsfästes.

Vidare finns en Lucian Samosata (150-200 e Kr), en hedniskt historiker, som skrev om att de kristna tillbad en vis person som korsfästes.

Ytterligare ett vittnesbörd är Cornelius Tactitus (55-120 e Kr), en romersk historiker, som i sina böcker beskriver personer som kallades för kristna och vars mästare Jesus dödades under Pilatus regeringstid.

Sista frågan

Vem ska vi tro på, de som tror att Jesus var en inbillning utan några vittnen, detaljer eller externa bevis, eller de som kunde bevisa att Jesus korsfästes med både vittnen, detaljer och externa bevis?

Ska vi tro på bevis som är nära händelsen historiskt och geografiskt eller på bevis som är långt borta både historiskt och geografiskt?

Utan den närvaron skulle mycket av vårt samhälle falla samman.

Ledarkrönika Om jag ska skriva några rader om hur jag i början av januari vände stegen upp mot Clarion Sign i Stockholm, till pingströrelsens årliga nationella...

Mer än 42 miljoner aborter under 2019

Statistik. Under förra året genomfördes 42,2 miljoner aborter globalt, enligt sajten Worldometers. Samtidigt visar ny forskning att fler kvinnor än vad som...

Israelisk forskning kan leda till nytänk kring antibiotika

Antibiotikaresistens. Att använda flera sorters antibiotika samtidigt mot resistenta bakterier kan vara kontraproduktivt, visar en ny israelisk forskningsstudie. – Rätt...
Mot väggen

Människan – en avbild av Gud?

Mot väggen Gud skapade människan till sin avbild. Men är det verkligen rätt att beskriva människan efter syndafallet som Guds avbild? Både Jesus och Paulus...

Husförsamlingens funktioner

Serie Husförsamlingar (del 3/3). Både Guds familj (den lilla gruppen) och Guds folk (den stora samlingen) är djupt förankrade i en kristen församlingssyn. Men kyrkan efter Konstantin...

Sök ivrigt Andens gåvor

Bönekrönika Böneskolan (del 48). Gud har gett sin församling en mångfald av andliga gåvor med syfte att bygga upp församlingen. Andens gåvor är nio till antal och kan delas upp i tre...

I själva verket är omfamnad brustenhet vägen till äkta tro.

Inför söndag 2 Kor 1:3–7 Tro och svaghet kan tyckas vara varandras motpoler. I själva verket är omfamnad brustenhet vägen till äkta tro. Söndagens tema, ”Jesus...