Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Guds rike och skapelseordningen

Guds Rike är ett återkommande tema både i Jesu undervisning och apostlarnas förkunnelse av evangeliet och Guds eviga syfte. Men hur skall vi förhålla oss till denna verklighet som enskilda troende och som lokala kristna församlingar? I denna serie på fyra avsnitt fördjupar Sven Nilsson förståelsen av begreppet Guds rike.

Serie · Publicerad 00:10, 2 okt 2017

Guds rike har kommit (del 1/4) De två första kapitlen i Bibeln är ett tidlöst vittnesbörd om Gud och om människans andliga och materiella villkor på jorden. De ger oss också en fundamental förståelse av Guds vilja och meningen med människans liv. Det som var från begynnelsen utgör referenspunkten för hela den bibliska frälsningshistorien.

För att få en ingång till förståelsen av vad Guds Rike är till sitt väsen måste vi uppfatta det som ett uttryck för Guds vilja. Riket är den sfär där Guds vilja sker. Att söka Guds rike är att söka en förståelse av Guds vilja och då blir Skapelseordningen det mest konkreta uttrycket för Guds vilja som vi människor kan förhålla oss till.

Redan i Guds avsikt att göra människor ”till sin avbild” finns något en gång givet, något konstitutionellt, vad hon är just som människa. I Guds kärlek blir hon till som ”individ” – en ”person” ett ”jag” som ingen känner utom den människan själv och Gud. Därmed bekänner sig Gud helhjärtat till människan som en del av skapelsen.

Identiteten som ”människa” får först och främst sitt innehåll av relationen till Gud men i uttrycket ”till Guds avbild” ligger också en intention och en kallelse – något att förverkliga i en process av mottagande och lydnad. Genom att Guds Son blev människa vet vi hur mycket av det gudomliga som kan rymmas i en människa. Detta ger oss tro för att vårt liv som människor på jorden kan likbildas med Jesus. Det begränsar inte vår individuella identitet utan fullbordar den - som Guds avbild.

Varje aspekt av människans identitet som man och kvinna har ett egenvärde. Människanspersonlighetsinriktning som ”manligt” och ”kvinnligt” representerar sammantaget den djupaste innebörden av att vara människa. ”Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. …. till man(manligt) och kvinna(kvinnligt) skapade han dem.” Deras biologiska konstitution som könsvarelse har betydelse för ett högre syfte, att ge liv till nya individer. Guds vilja är, att det som började som två individer skall växa till ett folk som uppfyller jorden (se 1Mos.1:26–27).

Därmed blir äktenskapet en gudomlig institution i skapelseordningen. Det är ett förbund som långsiktigt gör anspråk på makarnas trofasthet och ansvarstagande för varandra och sin familj. Gud värderar också äktenskapet och makarnas förhållande ”som ett kött” som ett profetiskt tecken för förhållandet mellan Jesus och sin Kropp församlingen.

Människan blir Guds medarbetare till att råda på jorden.”Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format" (1Mos.2:8,9,15). Människan skulle förtrösta på Gud som sin försörjare under det att hon tog sitt ansvar att odla och bevara. Som förvaltare av skapelsen kunde hon förvänta sig att hennes arbete med jorden skulle alstra det hon behövde för sitt uppehälle. Eden var inte endast en bit åkermark – den var en ”Lustgård”. Träden som växer upp var ”ljuvliga att se på och goda att äta av”.

Gud ger Adam uppdraget att förvalta och beskydda skapelsen och utveckla arbetet till ett kreativt förvaltarskap. Människan utrustas med en potential att lära känna skapelsen så att hon kunde upptäcka och namnge dess olika beståndsdelar och förstå dess funktioner (se 1Mos.1:15,19,22–28). Ju mer hon upptäcker och benämner, ju större möjlighet har hon att använda sig av den potential som finns i materien och livsprocesserna. Arbetet var från början en okomplicerad och glädjefylld del av människans liv i lustgården.

Med det mandat Gud gett människan att råda på jorden blir hennes lojalitet till Gud och hans vilja en central fråga. Genom det Gud uttryckligen sagt om att avstå frukten från ”Trädet med kunskap om gott och ont”, prövades människans lojalitet med sin skapare. För att förstå den djupare betydelsen av människans val inför de båda träden måste vi se det som en fråga om tilliten mellan människan/Adam och Gud. Gud förväntar sig trons lydnad även där vi själva inte kan överblicka konsekvenserna.

Med den utmaningen ställs människan också på ett andligt stridsfält. Hur hon väljer att förhålla sig till det Gud sagt får en avgörande betydelse för tillståndet på jorden. Guds avsikt var att människan skulle råda över synden ”som lurar vid dörren” (1Mos.4:7).
Upproret mot Guds vilja bröt sönder det mönster av helhet och samverkan som fanns i skapelsen från början. Arbetet med jorden blev komplicerat och tilliten till Gud och varandra som människor gick förlorad.

Det är mot den här bakgrunden vi måste förstå Guds frälsningsgärning som en upprättelse med referens till hela skapelseordningen - det som var ”mycket gott” från början. Utan att uppfatta vad som var Guds syfte med ”det som var från begynnelsen” kan vi inte samverka med Gud i den process genom vilken den Helige Ande verkar fram Guds vilja i den troendes liv. Då saknar vi också ett innehåll för vad det innebär att söka Guds rike eller för att Guds vilja ska ske ”på jorden så som i himmelen”

Genom att Guds Son blev människa vet vi hur mycket av det gudomliga som kan rymmas i en människa.
Med det mandat Gud gett människan att råda på jorden blir hennes lojalitet till Gud och hans vilja en central fråga.

Rätt gensvar på globalism och nödtid

Gästledare Villkoren för människors liv på jorden håller på att förändras på ett kritiskt och avgörande sätt, som alla känner av utan att riktigt veta hur man...

Nytt projekt: Trampar på spannmål för ökad skörd

Forskare i Lund undersöker om spannmålsskörden kan bli större om grödorna trampas ner. På ett försöksfält utanför Lomma trampas sädesstråna...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...