HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Ellinor Grimmark (mitten) på väg in till förhandlingarna i tingsrätten i förra veckan. Foto: Jonas Adolfsson

Tänk om barnmorskan trots allt har rätt?

Opinion · Publicerad 00:01, 7 okt 2015

Åsikterna om den svenska samvetsfriheten går minst sagt isär, att döma av landets ledarsidor. "Fullfjädrat rättshaveri", påstod nyligen Aftonbladets ledarsida, medan Expressens ledarskribent Johannes Forssberg, som för övrigt är juridikstuderande, menade att "barnmorskan kan ha rätten med sig även om hon har folkopinionen mot sig." Juridik och opinion kan som bekant vara två olika saker. Tänk om barnmorskan Ellinor Grimmark har rätt?

För att definiera rätten till samvetsfrihet och begränsningarna i samvetsfriheten måste man titta på Europadomstolens praxis. Europadomstolen har i ett antal olika mål fastställt gränserna för vilka övertygelser som skyddas av samvetsfriheten. Sju frågeställningar är relevanta, utifrån ett juridiskt perspektiv.

För det första: Är samvets­övertygelsen skyddad enligt Europakonventionen? Om det är en djup övertygelse av tillräcklig övertygande, allvarlig, sammanhållande och betydelsefull karaktär, kan den skyddas enligt Europakonventionen. Samvets­övertygelsen att inte vilja utsläcka mänskligt liv, är skyddad. När det gäller utsläckande av liv genom abort finns det ett antal olika mål där det framgår att viljan att skydda rätten till liv har ett högt skyddsvärde enligt Europakonventionen.

För det andra: Finns det stöd i lag för inskränkningen av rätten till religionsfrihet eller samvetsfrihet? Det har påståtts att alla barnmorskor i Sverige är skyldiga att utföra abort. Det finns inget stöd i abortlagen för detta påstående. Enligt abortlagens 5 § får endast den som är behörig att utöva läkaryrket utföra abort eller avbryta havandeskap. I abortlagens förarbeten står det uttryckligen att samvetsfrihet för vårdpersonal som inte vill medverka vid abortverksamhet, skall respekteras. Det var då en självklarhet att detta inte var ett tvång, varken för läkare eller minst av allt för barnmorskor.

För det tredje: Är inskränkningen i rätten till religionsfrihet eller samvetsfrihet nödvändig? Europadomstolen har slagit fast att det inte är godtagbart att hävda att en arbetstagare kan byta yrke. Om det inte tillåts några samvetsbaserade undantag och man straffar dem som har samvetsbetänkligheter, är det inte att betrakta som en åtgärd som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

För det fjärde: Är inskränkningen proportionerlig? Ju större samsyn det finns bland Europarådets medlemsländer gällande ett rättighetsskydd, desto mindre bedömningsmarginal finns det för myndigheter i enskilda länder att avvika från denna samsyn. Majoriteten av länderna i Europa skyddar samvetsfrihet som en mänsklig rättighet. I våra grannländer, som Danmark och Norge, fungerar det alldeles utmärkt. Den svenska vårdmyndighet som menar att samvetsfrihet inte kan inordnas måste visa att vårt svenska vårdsystem är så unikt jämfört med den stora majoriteten av medlemsländerna i Europarådet och våra grannländer, att samvetsfrihet inte kan inordnas. Det spelar ingen roll att viljan inte finns, det måste bevisas att möjligheten inte finns.

För det femte: Får etiken plats i den svenska vården? Enligt alla internationella medicinsketiska normer, från gynekologernas förbund, världshälsoorganisationen och det internationella barnmorskeförbundet, är samvetsfrihet en självklarhet. Rättesnöret inom hela vårdyrket är just respekten för och skyddandet av mänskligt liv.

För det sjätte: Var går gränserna för diskrimineringsskyddet i svensk diskrimineringslagstiftning? I det uppmärksammade handskakningsmålet från år 2010 fick en muslimsk man sin aktivitetsersättning indragen efter att han av religiösa skäl hade vägrat skaka hand och hälsa på en kvinnlig företagsledare. Diskrimineringsombudsmannen förde mannens talan och Stockholms tingsrätt ansåg att mannen hade utsatts för religiös diskriminering och tillerkände honom ett skadestånd på 60 000 kronor. Skulle domen hålla vid en prövning i Europadomstolen? Är vägran att skaka hand med kvinnor skyddsvärd enligt Europakonventionen? Troligtvis inte. Jämförelsen med en barnmorskas önskan om att rädda och skydda liv blir minst sagt drastisk.

För det sjunde: Hur påverkar beslutet att utestänga kompetenta, legitimerade barnmorskor från vården patientsäkerheten för kvinnor som söker vård? Det är tveklöst så att den akuta bristen på barnmorskor, särskilt inom förlossningsvården, är ett stigande hälso- och patientsäkerhetsproblem. Att då belägga kristna barnmorskor med yrkesförbud och tvinga dem att pendla till Norge, uppfyller inte lagens krav på patientsäkerhet.

Samvetsfriheten är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle, stadgad i Europakonventionen och svensk lag. Mänskliga rättigheter avgörs inte av den tillfälliga folkopinionen. Och barnmorskemålet handlar inte om opinion, utan om juridik. Tänk om barnmorskan då har rätt, trots allt? Mycket talar för det.

Världen idag
ledarsidan@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...