Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Stefan Swärd: Mission är vår främsta uppgift

Opinion · Publicerad 00:00, 11 nov 2013

Jesus har kallat oss att gå ut i hela världen, predika evangeliet och göra alla folk till lärjungar. Det är mission och är kristna kyrkans viktigaste uppdrag. Vi kan alla vara delaktiga, vi kan stötta missionen, vi kan ge pengar till missionen och vi kan själva aktivt engagera oss i missionsuppdraget.
Mission handlar inte om landsgränser. Att gå ut i hela världen innefattar både grannbyn, grannförorten, nästa stad, andra EU-länder och långt bort i andra världsdelar. Den helige Ande vill leda oss i missionsuppdraget och öppna upp dörrar.

Sverige är ett missionsland. Bara Stor-Stockholm växer med 30-40 000 invånare per år. Man går i riktning mot att bli en 2,5 miljonersstad. Vi behöver ha en nettotillväxt i församlingarna med ett par tusen per år i Stockholm bara för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.
Det finns två saker som gäller för den kristna kyrkan i Sverige om vi ska ta missionsuppdraget på allvar. Församlingstillväxt och församlingsplantering. Och det handlar om mission.

Mission handlar om bibelsyn och teologi. Ett kristet budskap som bara blir ett bidrag bland många på religionernas smörgåsbord, slår undan benen på allt missionstänkande och missionsiver. Då blir mission bara ett socialt projekt som lika väl hade kunnat drivas av Röda Korset eller Naturskyddsföreningen. Mission handlar om att predika det frälsande budskapet om Jesus. Genom detta ska världen räddas och mänskligheten försonas med Gud. Gudsriket ska upprättas. Jesus har kallat oss att predika evangeliet och leda människor till omvändelse, inte att starta livsåskådningscirklar.

Vi behöver ett förnyat missionsengagemang i svensk kristenhet. Vi sände ut väldigt mycket mer missionärer för 100 år sedan än vad vi gör i dag. En följd av de stora folkväckelserna under sent 1800-tal och den senare pingstväckelsen, skapades ett enormt missionsengagemang. Missionärerna åkte i väg på löpande band från de svenska missionshusen. Många fick sätta livet till, blev martyrer, eller dog på grund av alla strapatser som missionsuppdraget medförde. Under de senaste 25 åren har samtliga äldre samfund kraftigt dragit ner på sin mission, medan Livets ords missionsarbete har expanderat.

Missionsutmaningen har vi nu inte minst på hemmaplan. I våra storstäder har de flesta knappast någon kontakt med en kristen församling. Många mindre platser i Sverige håller på att tappa det levande vittnesbördet om Jesus genom en lokal församling på platsen som missionerar och evangeliserar lokalt.
Vi behöver förnya uppdraget att grunda församlingar. Det behövs både stora och heltäckande megakyrkor som kan göra en skillnad. Men det behövs också ”enkla” kyrkor som möts i hemmen och småskaligt och som flexibelt kan avknoppa sig. Det behövs stadsdelskyrkor som når närområden, och kyrkor som kan nå specifika grupper av människor, bland annat ut-ifrån språket. Människor är olika och församlingar är som fiskebåtar. Det behövs olika båtar för att vi ska nå så mycket fisk som möjligt.

Jesus kallar oss till ett nytt missions­engagemang. Att grunda församlingar som grundar församlingar vilket förutsätter växande församlingar, det är den stora utmaningen både i vårt svenska och internationella arbete.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Jag ville förnimma en bråkdel av det som slavarna nästan ständigt måste ha känt.

Gästkrönika Härom veckan deltog jag i en krigsminneshelg bredvid Hitlers största slavprojekt i Norge. Det var en gripande upplevelse, som även svenska skolelever... tisdag 15/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Kristen tro visar vägen till försoning och fred

Ledare Årets fredspristagare heter Abiy Ahmed. Även om han tillhörde förhandsfavoriterna till priset är han inte lika känd i Sverige och svensk kristenhet... tisdag 15/10 00:00