Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stefan Gustavsson: Sekulärt tänkande inte en garant för goda värden

Opinion · Publicerad 00:00, 14 dec 2015

Retorik är konsten att övertyga. I all kommunikation är retorik ett ovärderligt verktyg. Men retorik kan också missbrukas. Den kan användas för att ge ett trovärdighetens sken åt en uppfattning som inte håller måttet.

I en artikel (DN 1 dec) om den islamistiska terrorn skriver Christer Sturmark att den ”religiösa radikaliseringen i världen är inte bara muslimsk utan också kristen, judisk, buddhistisk och hinduistisk”. Som exempel nämner han att kvinnor ”dör för att de förvägras abort i katolska länder”. Illa utförda illegala aborter blir alltså för Sturmark uttryck för kristen radikalisering. Resonemanget är befängt.

För Sturmark är religion grundproblemet bakom extremism och terror: att ”underkasta sig religiösa föreställningar som motivation och drivkraft är att ge upp sin frihet och autonomi.” Om våra högre principer tillskrivs ”någon abstrakt agent med intentionalitet, en klassisk gudsbild, riskerar det att bli farligt.” Lösningen på terrorns problem är därmed given: en ”sekulär etik” bör ersätta religiösa övertygelser.

Analysen är enkel: Religion leder till terror och förtryck, medan det sekulära tänkandet utgör garant för mänsklig värdighet.

Historien motbevisar Sturmarks tes. Den amerikanska självständighetsförklaringen (1776) säger: ”Vi anser att dessa sanningar är självklara: att alla människor har skapats jämlika; att alla av Skaparen utrustats med vissa nödvändiga rättigheter; att bland dessa återfinns liv, frihet och sökandet efter lycka”. Mänsklig värdighet och frihet motiveras utifrån tron på en Skapare. Tänk på baptistpastorn Martin Luther King.

Religion kan inte principiellt anges som terrorns källa. Nej, det handlar om specifika religiösa övertygelser som motiverar terrorism. Andra religiösa övertygelser motiverar motsatsen; frihet och mänsklig värdighet. Det är en retorisk fint att gå från konstaterandet att det finns terror som är religiöst motiverad till att påskina att alla världens religioner motiverar terror.

På motsvarande sätt kan sekulärt tänkande inte principiellt ställas fram som en garant för goda värden. Ett sekulärt perspektiv låg bakom 1900-talets fruktansvärda kommunistiska förtryck. Tänk på Stalin, Mao och Pol Pot.

Den postmoderna relativismen, som förnekar alla förpliktigande principer, har ofta en sekulär utgångspunkt. Den motsäger därmed också Sturmarks påstående om att garanten för en människovärdig framtid ligger i det sekulära.

Sturmark vill formulera en sekulär värdegrund som värn mot fanatism och omänskliga ideologier. Men om människan inte har någon annan herre än sitt eget förnuft och inte behöver något annat mål än sitt eget välbefinnande, hur stark förankring får då en sådan värdegrund?

Religiösa människor och religiösa idéer, liksom sekulära människor och sekulära idéer, kan stå för gott likaväl som ont, kan vara konstruktiva likaväl som destruktiva. Skillnaden går mellan gott och ont, inte mellan religiöst och sekulärt.

Vi måste tillsammans bemöta terrorn och mota bort idéer som hotar människan. För att den kampen ska bli framgångsrik behöver vi släppa förenklingar och retoriska dimridåer som placerar religion på den onda sidan och det sekulära på den goda. Verkligheten är, som så ofta förr, mer komplex än så.

Stefan Gustavsson
generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen (Sea) 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...