Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Sekulariserad och neutral?

Opinion · Publicerad 00:00, 28 maj 2012

Sverige anses som ett mycket sekulariserat samhälle, även om en majoritet av det svenska folket fortfarande tillhör Svenska kyrkan. Begreppet sekularisering innebär bland annat att allt färre människor är religiösa. Det hävdas också ibland att sekularisering är den process varigenom en stat går från att basera sina lagar på religion till att utfärda lagar som är neutrala i trosfrågor. Men innebär verkligen sekularism detsamma som neutralitet?
Denna fråga är av högsta relevans i dagens Sverige, när skolmyndigheter vill förbjuda religiösa inslag i skolan och när religionsfriheten och samvetsfriheten inskränks. Ett av de absolut viktigaste rättsfallen från Europadomstolen, det italienska fallet Lautsi mot Italien, mest känt som "Krucifixfallet" berör just frågan om sekularism och religionsfrihet. Den italienska medborgaren Soile Lautsi förde talan mot Italien i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg 2009 och hävdade att krucifixen som fanns i klassrummen i de italienska, offentliga skolorna stred mot hennes rätt att ge sina barn en sekulär uppfostran.

Europadomstolens första instans gick på Lautsis linje i sitt beslut och ansåg att krucifixen kunde upplevas som ett stöd av religiösa elever, och stöta de elever som utövar andra religioner eller var ateister. Lautsi erhöll därför ett skadestånd. Domen fick emellertid kraftiga reaktioner och fler än 20 europeiska länder och närmare 80 medlemmar av Europaparlamentet gick samman för att stödja Italiens överklagan till Europadomstolens andra kammare. En sådan rättslig kamp för att bekräfta legitimiteten av kristendomen i Europa har aldrig tidigare skådats.
Avgörandet i andra kammaren i Europadomstolen blev en helomvändning och ett klart stöd för Italiens rätt att låta krucifix hänga kvar i alla offentliga skolor. Domstolen hävdade vikten av att respektera medlemsstaternas kultur och traditioner.
Men det mest betydelsefulla i domskälen var att Europadomstolen underströk att sekularism ("laïcité" på franska) också är en "filosofisk övertygelse", det vill säga en "tro", och som sådan är inte sekularism "neutral".

Rättsfallet har inte bara viktiga politiska och rättsliga aspekter, men också religiösa och andliga. Legitimiteten av förekomsten av en symbol för Kristus i alla italienska klassrum var en kraftig markering mot försöken att sekularisera de europeiska länderna. När svenska skolmyndigheter hävdar att utbildningen och undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men befrias från konfessionella inslag, finns det en tydlig motsättning. Skollagen hävdar nämligen dessutom att utbildningen måste utformas i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde är däremot inte byggda på vetenskapliga fakta utan utgör konfessionella grundsatser. Det är på tiden att påminna svenska skolmyndigheter om att Sverige är skyldigt att respektera de mänskliga rättigheterna.

Ruth Nordström

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...