Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Ruth Nordström: Sverige gör för lite för att bekämpa människohandel

Opinion · Publicerad 00:01, 2 jun 2014

Förra veckan släppte Europa­rådets expertgrupp mot människo­handel, Greta, sin rapport om Sveriges implementering av Europarådets konvention om bekämpning av människohandel. Enligt Europarådets rapport har Sverige inte gjort tillräckligt för att bekämpa människohandel. Sverige kritiseras bland annat för att sakna en större nationell handlingsplan för att bekämpa dessa brott, inte minst på området arbetskraftsexploatering.

Brottet människohandel infördes i Brotts­balken år 2002 för att täcka gränsöverskridande människohandelsbrott för sexuella ändamål, och det har senare utvidgats till att omfatta andra former av exploatering. Sverige antog en nationell handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål 2008 och svenska myndigheter, inte minst Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) som leds av länsstyrelsen i Stockholm och specialiserade polisenheter, har vidtagit ett antal viktiga åtgärder för att bekämpa dessa brott. Samtidigt sade Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie vid Rikspolisstyrelsen, nyligen att landets polismyndigheter inte prioriterat människo­handelsbrott på grund av resursbrist.

Europarådet lyfter i sin rapport fram positiva aspekter av Sveriges arbete med att bekämpa prostitution och människohandel för sexuellt utnyttjande. Samtidigt uppmanar Europarådets expertgrupp de svenska myndigheterna att vidta ytter­ligare nationella åtgärder för bekämpa även andra människohandelsbrott, inte minst arbetskraftsexploatering genom tvångstiggeri och tvångsbrottslighet. Europarådets expertgrupp uppmanar också de svenska myndigheterna att särskilt ta itu med problemet med ensamkommande barn genom att tillhandahålla lämpliga och säkra boenden och adekvat utbildade handledare eller fosterföräldrar, och att sörja för snabb identifiering av offer för människohandel bland dessa barn.

Juristorganisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, stiftelsen Provita och Premier radio har tagit initiativ till ett upprop om utvärdering av sexköpslagen och lagen om människohandel. Straffen behöver skärpas och mer resurser behövs för att bekämpa dessa brott.

Greta:s rapport är angelägen, inte minst kritiken mot att alltför få anmälda brott om människohandel har lett till fällande domar. Sverige kritiseras också för att personer som kan ha utsatts för människohandelsbrott, har utvisats. Europarådets expertgrupp anmärker på det låga antalet fällande domar för människohandelsbrott i Sverige och uppmanar myndigheterna att identifiera luckor i granskningsförfarandet i syfte att se till att människohandelsbrott för alla typer av exploatering effektivt utreds och åtalas, och att proportionerliga och avskräckande påföljder utdöms. Greta uppmanar också svenska myndigheter att engagera fler aktörer från det civila samhället. Ideella krafter är ett viktigt komplement till myndigheternas arbete. Alla goda krafter måste förenas för att kunna bekämpa dessa brott.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...

May sågas på hemmaplan efter EU-toppmötet

Brexit. Storbritanniens premiärminister Theresa May möts av beska reaktioner på hemmaplan efter gårdagens brexitdiskussioner i Bryssel.