Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström: Nu tar vi fight för samvetsfrihet

Opinion · Publicerad 00:01, 14 apr 2014

Diskrimineringsombudsmannen har fattat beslut i barnmorskefallet Ellinor Grimmark. Som barnmorska vill Ellinor Grimmark enligt egen utsago "verka i ett yrke som skall värna om och rädda liv till varje pris". På grund av sin kristna tro önskar hon inte medverka till abort. Hon vill inte utsläcka mänskligt liv varken i dess början eller slutskede. Frågan om samvetsfrihet inom svensk sjukvård vid abortingrepp har tidigare aktualiserats efter rapporter från vårdpersonal om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter, och inte ens tillåts smärtlindring, och när vårdpersonal uttryckt önskemål om att ha möjligheten att slippa medverka till selektiva flickaborter. Det är förståeligt att vårdpersonal inte vill medverka vid dessa aborter. Deras rätt till samvetsfrihet har dessutom stöd i internationell rätt.

DO konstaterar i sitt beslut att landstingets beslut att Ellinor Grimmark, på grund av att hon inte är beredd att medverka till aborter, inte kunnat komma i fråga för anställning som barnmorska, har utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionens artikel 9. Enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro.

Enligt Europakonventionen får friheten att utöva sin religion eller tro endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Inskränkningen måste dessutom vara proportionerlig.  DO meddelar helt korrekt i sitt beslut att det villkor för anställning som barnmorska som landstinget tillämpat i fallet Ellinor Grimmark – det vill säga att den arbetssökande skall vara beredd att utföra aborter – kan ses som ett krav som kan komma att särskilt missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning.

DO hävdar dock att ingreppet i Ellinor Grimmarks rätt till religionsfrihet kan godtas eftersom det kan hindra tillgången till "abortvård" och "skydd för hälsa". Detta är helt felaktigt. Ellinor Grimmarks samvetsvägran handlar om hennes rätt att skydda liv och hälsa och inte tvingas utsläcka ett litet mänskligt liv. Hennes samvetsvägran avser inte andras rätt till abort och hotar varken rätten till abort i Sverige eller tillgängligheten till abort i Sverige.
DO nämner över huvud taget inte det viktigaste avgörandet från Europadomstolen gällande samvetsfrihet, fallet Bayatyan mot Armenien och bortser helt från Europarådets resolution 1763, som garanterar all vårdpersonals rätt till samvetsfrihet.

Ellinor Grimmark har nu tvingats söka jobb i Norge, och har i väntan på vidare rättsliga åtgärder i Sverige beviljats jobb där. Det är dags att ta fighten för rätten till samvetsfrihet även i Sverige. Det är inte godtagbart i ett demokratiskt samhälle att selektivt välja bort vissa fri- och rättigheter, som handlar om att skydda små människoliv.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...