Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Öppet brev till svenska skolmyndigheter

Opinion · Publicerad 00:03, 15 apr 2013

Världen Idag har vid flera tillfällen rapporterat om Skolinspektionens beslut sedan nya skollagen trätt i kraft. Strax före påsk kom ytterligare ett beslut. En anonym anmälan gjordes före jul till Skolinspektionen angående en skolas traditionella adventsfirande. Firandet hade hållits i kyrkan och skolan hade lydigt följt Skolinspektionens krav på att rensa bort böner, trosbekännelse och andra religiösa inslag. Däremot hade eleverna läst verser och tre psalmer, "Bereden väg", "Hosianna" och "Ett litet barn". Skolinspektionen finner nu, enligt beslutet, att eftersom "det var en religiös högtid, samlingen skedde i kyrkan och en präst var närvarande samt att psalmer sjöngs", gör att det strider mot skollagens krav, och kommunen förelades att vidta åtgärder.
Före jul samlades 81 000 namn in under Adventsuppropet och utbildningsministern lovade en översyn av nya skollagen. Inget har dock hänt som ändrar Skolinspektionens praxis. Därför skriver vi i dag på ledarplats ett öppet brev till svenska skolmyndigheter och ställer fyra viktiga frågor:

1. Den nya skollagens regler innebär en drastisk frihetsinskränkning i utbildningsfriheten i Sverige. Skolinspektionens tillämpning av lagen eliminerar den långa svenska traditionen av konfessionella inslag i offentliga skolors kyrkliga skolavslutningar eftersom inga religiösa inslag, varken bön, välsignelse eller trosbekännelse längre får förekomma. Efter Adventsuppropet lovades en översyn av nya skollagen. Hur och när kommer detta ske?

2. Europakonventionens artikel 2 i första tilläggsprotokollet säger att: "Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse." I den nya skollagen och i förarbetena görs en distinktion mellan undervisning och utbildning, som inte har stöd i Europakonventionen. Hur skall detta åtgärdas?

3. En betydelsefull aspekt av utbildningsfriheten är kopplingen mellan rätten till utbildning och föräldrarätten. Alla internationella fördrag och konventioner som berör rätten till utbildning betonar föräldrarnas rättigheter att välja utbildning för sina barn. Europadomstolen har klargjort att föräldrarnas och barnens religiösa och filosofiska åskådning måste respekteras - inte bara i undervisningen vid konfessionella skolor – utan även i all av det allmänna organiserad undervisning och utbildning. Hur tillgodoses detta enligt nya skollagen?

4. Europadomstolen underströk i Krucifix-fallet att sekularism också är en "filosofisk övertygelse", det vill säga en "tro", och som sådan är inte sekularism "neutral". En skola får inte ge företräde åt sekularism på bekostnad av föräldrars och elevers religiösa eller filosofiska övertygelser. Hur stämmer detta överens med nya skollagen och Skolinspektionens praxis?

Ruth Nordström

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...