Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Lukas Berggren: Ska homosexuella få livstids fängelse?

Opinion · Publicerad 00:01, 26 feb 2014

Frågan om homosexualitetens moral och juridik har fått ny aktualitet på senare tid. I Uganda har presidenten nyligen skrivit under en lag som innebär livstids fängelse för den som utövar homosexualitet. Förslaget innebar från början dödsstraff för homosexuella, men ändrades till livstids fängelse. Enligt Amnesty International är homosexualitet olagligt i hela 38 av 54 länder i Afrika. Hur ska en kristen, som läser sin Bibel och därför betraktar utlevd homosexualitet som synd, förhålla sig till detta?

För det första. Som kristna måste vi kraftfullt fördöma när homosexuella misshandlas, förföljs eller rentav dödas. Inte för att de är homosexuella, inte heller trots att de är homosexuella. Homosexualitet är i sig varken en förmildrande eller försvårande omständighet för våld, hot eller trakasserier. Oavsett hur man definierar sig, eller vilka uppfattningar man har om sexuellt samliv, måste vi förstås betrakta det som moraliskt fel att göra ont mot människor som är skapade till Guds avbild och älskade av Honom. Vi står för alla människors lika värde, oavsett hur människor väljer att leva sina liv. Det är inte en fråga om deras moral, utan om vår moral. Kristen moral innefattar att stå upp för alla människors lika värde. Det är viktigt.

För det andra. Moral och juridik är inte synonyma begrepp, utan vi måste lära oss att ibland skilja på dem. En sak kan vara moraliskt fel, men ändå laglig. Det finns många saker som är juridiskt accepterade i samhället, som är moraliskt klandervärda. I vissa frågor, där tredje part drabbas, måste vi förstås verka för en juridisk förändring. Vi kan till exempel inte acceptera att 37 000 ofödda barn dödas varje år.
Men när det kommer till val av livsstil så måste vi värna enskildas frihet. Människor måste vara fria att forma sina liv, också i strid mot Guds vilja och även om människor skadar sig själva. Den fria viljan måste smärta Gud själv många gånger, men den är samtidigt garanten för sann kärlek. Att göra Guds moraliska standard till juridisk lag, och straffa alla brott mot den, blir därför problematiskt på flera sätt. Inte minst skulle vi få praktiska problem, för att vi skulle tvingas sätta alla människor i fängelse. Vem klarar av att leva upp till Guds standard? Särskilt svårt blir det utan Guds hjälp.
Det finns ingen motsättning mellan att juridiskt värna människors rätt till sin livsstil, så länge det inte drabbar någon annan, och samtidigt moraliskt klandra samma livsstil. Att Uganda väljer att utfärda livstidsstraff för homosexuella handlingar är inte bra. Vi har anledning att fördöma en sådan lag.

För det tredje. Som kristna måste vi juridiskt värna vår egen, och andras, rätt att ha moraliska synpunkter på andra människors livsstil. Här blandas ofta begreppen. Den som har moraliska synpunkter på en homosexuell livsstil blir ofta betraktad som "homofob" i vår kultur. En så låg debattnivå kan vi förstås inte böja oss under. Som kristna har vi ett ansvar att predika Guds ord, rent och klart. Bibelns syn på utlevd homosexualitet är tydlig. Den kristen som välsignar homosexuella handlingar måste antingen hävda att Bibeln inte är ett uttryck för Guds vilja, eller också försöka förklara bort de bibeltexter som talar om homosexualitet. Båda alternativen vållar stora problem för en kristen. I rädsla för att stöta oss med vår kultur har vi ofta valt att vara tysta i livsstilsfrågor. Men vår tystnad hjälper inte den som brottas med homosexualitet eller annat. Tvärtom innebär vår tystnad ett svek mot de som vill leva efter Guds vilja.

Den här världen har sina lagar och domstolar, Gud har sina lagar och sin domstol. Vi tror på en kommande dom, som inte kommer vara baserad på Svea rikes lag, utan på Guds egen lag, på hans moraliska standard. En dag kommer alla människor att stå inför Guds domstol och avlägga räkenskap. Den domen kommer att vara frikännande för alla som har sökt sin tillflykt till Jesus Kristus och fått sin synd förlåten. Vi har alla syndat och gått miste om härligheten, säger Bibeln. Men genom Jesus har vi fått nåd, han har tagit straffet på sig. Detta erbjudande, om frälsning från synd, måste vi fortsätta predika ända till den dag då han kommer tillbaka. Men vi människor kan inte lagstifta fram frälsning, eller straffa bort synden.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...

May sågas på hemmaplan efter EU-toppmötet

Brexit. Storbritanniens premiärminister Theresa May möts av beska reaktioner på hemmaplan efter gårdagens brexitdiskussioner i Bryssel.