Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lagändring välkomnas

Opinion · Publicerad 00:15, 10 dec 2012

Den senaste tidens debatt kring nya skollagen och dess konsekvenser har satt fart på diskussionen kring vad advent och julen egentligen handlar om. Trots stress, kommers, tomtar och julklappshets längtar många svenskar efter kyrkorummets tystnad, julevangeliets budskap och julefrid. De flesta svenskar vill helt enkelt inte ha en sekulärt präglad avslutning utan önskar att julens budskap om Frälsarens födelse fortfarande ska kunna förmedlas till barnen enligt den kristna traditionen. Det är en lång tradition vi talar om – mycket lång. Formell utbildning har bedrivits i Sverige sedan 1200-talet, då utbildningen i första hand togs om hand av domkapitlen och klostren.
Kyrkan har sedan dess i alla tider haft ett stort ansvar för utbildning och det är inte många årtionden sedan både morgonbön och kristendomsundervisning var obligatorisk i varje svensk skola.

När Europakonventionens tilläggsprotokoll om utbildning skulle antas, gjorde Sverige under en tid ett särskilt förbehåll i fråga om rätten för föräldrar att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa och filosofiska övertygelse.
I propositionen från 1953 sades i fråga om kristen­domsundervisning i de svenska skolorna att befrielse endast kunde meddelas barn som var av en annan trosbekännelse än svenska kyrkan och för vilka en tillfredsställande religionsundervisning organiserats på annat sätt. Man var mycket mån om att tillförsäkra de svenska barnen deras rätt till förståelse för den kristna traditionen och kulturen som format det västerländska samhället. Mycket har hänt sedan dess.
Det är viktigt i debatten kring nya skollagen att konstatera att sekularism inte är en neutral ståndpunkt eller utgångspunkt, utan i sig utgör en övertygelse i Europakonventionens mening. Den svenska skolan får alltså inte ge företräde åt sekularism på bekostnad av föräldrars och elevers religiösa eller filosofiska övertygelser. Europadomstolen har klargjort att föräldrarnas religiösa och filosofiska åskådning måste respekteras – inte bara i undervisningen vid enskilda skolor – utan även i all av det allmänna organiserad undervisning.

Ett förslag om ändring av skollagen så att kristna högtider får firas i kyrkan och konfessionella inslag får förekomma i utbildningen vid särskilda tillfällen välkomnas. Men det räcker inte. Den nya skollagen begränsar också kraftigt de kristna skolornas rättigheter att erbjuda en kristen skolverksamhet.
Ett krav på att undervisningen vid en fristående skola ska vara icke-konfessionell är inte förenligt med Europakonventionen. Det är just rätten till en utbildning och undervisning i enlighet med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser som Europakonventionens bestämmelser är avsedda att skydda. Skollagen behöver ändras så den stämmer överens med dessa rättsprinciper. Alla de resurser Skolverket använder på att bekämpa kristet innehåll i skolorna kan då läggas på annat, exempelvis att bekämpa mobbning.

Ruth Nordström

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...