Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Hans Weichbrodt och Berit Simonsson: Väjningsrätt ifrågasatt

Opinion · Publicerad 00:01, 28 mar 2014

När Svenska kyrkan år 2009 utvidgade äktenskapet till att även gälla samkönade par, så föregicks det av en lång och intensiv debatt. Debatten var i sig ett tecken på hur känsligt detta beslut var för många inom och utanför Svenska kyrkan. Detta är inte att förvåna sig över då Bibeln tydligt framställer äktenskapet som en unik förening mellan man och kvinna. Så har också den världsvida Kyrkan uppfattat det i snart 2 000 år.
Därför var det föga förvånande att Svenska kyrkans ekumeniska relationer försämrades påtagligt som en följd av det drastiska beslutet. Den snabbt växande Lutherska  Mekane- Yesuskyrkan valde till exempel att säga upp de officiella ekumeniska relationerna med Svenska kyrkan.
Vid beslutets genomförande valde därför Svenska kyrkans ledning att genomföra en så kallad "väjningsrätt". Kyrkostyrelsen, med ärkebiskopen i spetsen, uttalade tydligt att man dyrt och heligt lovade att ingen enskild präst skulle kunna tvingas att utföra en vigselgudstjänst för ett samkönat par. Detta löfte var inte tidsbestämt utan det formulerades tvärtom som något som skulle gälla kontinuerligt utan att förändras.

Vi var dock många som ifrågasatte om Kyrkans ledning på ett uthålligt, konsekvent och rikstäckande sätt fullt ut skulle skydda dem som ville använda sig av väjningsrätten. Tyvärr har dessa farhågor på olika sätt redan visat sig ha verklighetsförankring. Som ett exempel på det har vi inom Oasrörelsens ledning redan fått ta emot ett antal vittnesbörd från både präster och prästkandidater, som pekar mot att det på allt fler håll ställs mer eller mindre hårda krav, på att man fullt ut måste bejaka beslutet från år 2009 angående samkönade äktenskap.

Situationen blir inte lättare av att starka röster inifrån Svenska kyrkan högljutt ställer krav på att väjningsrätten ska överges. Med anledning av SvD:s  artiklar om den högt respekterade kyrkoherden Owe Johansson i Kinna, så passar till exempel Helle Klein på att slå ett slag för väjningsrättens avskaffande.
För att motivera detta skriver hon på Seglora smedjas hemsida bland annat: "Det borde vara självklart att kyrkans ämbetsinnehavare ställer upp på den äktenskapslag som staten bett oss att utföra". Just lojaliteten mot staten är något som flera gånger omnämns i hennes argumentation. Detta är något förvånande med tanke på att Kyrkan faktiskt har varit fri från staten under hela 2000-talet. Samtidigt är det symptomatiskt att hon i sin artikel framför lojalitet mot staten som ett huvud­argument. Svenska kyrkans brottas ju på många plan med att fortfarande vara präglad av den långa tid då hon var en del av staten. Samtidigt är Svenska kyrkan rent organisatoriskt nu faktiskt fri. Detta borde stämma till eftertanke för Svenska kyrkans ledning eftersom vår kallelse är tjäna och vara trogna mot den treenige Guden såsom han valt att uppenbara sig. Det är i denna kallelse som själva vårt existensberättigande ligger!

Vi som tror att äktenskapet är en unik förening mellan en kvinna och en man, är lika övertygade som alla andra inom Svenska kyrkan att vi är kallade att visa ödmjukhet och kärlek gent­emot alla, alldeles oavsett vad man har för sexuell läggning. Samtidigt tror vi inte att detta leder till att vi är fria att ändra på den äktenskapssyn som den kristna kyrkan i trohet mot bibelordet har hållit fast vid i snart 2 000 år.

Med detta som bakgrund skulle vi vilja vädja till Svenska kyrkans biskopar och övriga ledningsorgan att tydligt stå upp för den väjningsrätt som utlovades så tydligt av dem själva för bara drygt fyra år sedan.  Så här skrev kyrkostyrelsen i sin skrivelse 2009:6 angående "väjningsrätten". I texten kan man lägga märke till att väjningsrätten även verkar innefatta andra yrkesgrupper inom Svenska kyrkan.
"Det råder enighet inom kyrkostyrelsen i frågan om att ingen präst mot sin personliga övertygelse om vad som är rätt ska tvingas viga par av samma kön."
"Frågan om hur man ser på vigsel med par av samma kön ska inte heller ha betydelse vid exempelvis prövning av prästkandidat eller anställning av präst, musiker, kyrkvaktmästare eller annan personal i kyrkans tjänst."

Hans Weichbrodt
ledarsidan@varldenidag.se

Berit Simonsson
ledarsidan@varldenidag.se

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...